Wypłata kolejnych transz środków przeznaczonych na finansowanie udzielania profilaktycznych świadczeń bilansowych następuje pod warunkiem wykonania i rozliczenia tych świadczeń w kwartałach poprzednich w ujęciu narastającym o wartości co najmniej 70 % dotychczas przekazanych środków finansowych w terminie 5 dni roboczych po dniu dostarczenia przez realizatora rachunków za poprzedni kwartał. Czy oznacza to, że rachunek dot. zrealizowanych profilaktycznych świadczeń bilansowych realizator wystawia raz na kwartał ?

Faktury za zrealizowane świadczenia bilansowe powinny być wystawiane przez świadczeniodawców co miesiąc, natomiast rozliczenie transzy następuje w okresach kwartalnych.