Deklaracja dostępności Akademia NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademia NFZ.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Niektóre z grafik umieszczanych na Platformie nie posiadają atrybutu alt lub został on określony w sposób nieprecyzyjny (wymagający uszczegółowienia).
 • Niektóre z ikon wykorzystywanych na Platformie nie posiadają dodatkowej informacji tekstowej o akcji jaką wykonują po kliknięciu.
 • Niektóre z przycisków wykorzystywanych na Platformie nie zostały wystarczająco opisane.
 • Niektóre z plików wideo lub SCORM zamieszczanych na Platformie nie posiadają napisów rozszerzonych lub audio deskrypcji.
 • W sytuacjach, gdy przełączenie widoku w tryb horyzontalny utrudnia odczytanie treści, Platforma nie wyświetla stosownej informacji.
 • Na niektórych stronach Platformy struktura nagłówków jest niekompletna lub zostały one umieszczone w nieprawidłowej hierarchii.
 • Na niektórych stronach Platformy brakuje znaczników ARIA lub etykiet do identyfikacji obiektów.
 • Na niektórych stronach Platformy, wyłączenie styli CSS powoduje wyświetlanie elementów w nieodpowiedniej kolejności.
 • Niektóre listy zostały utworzone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie poprzez czytniki ekranu.
 • Struktura etykiet na stronie nie zawsze jest przejrzysta dla osoby niepełnosprawnej.
 • Kolejność niektórych treści uniemożliwia poprawne zrozumienie zamieszczonych informacji przy odczycie poprzez czytniki ekranu.
 • Niektóre informacje prezentowane są wyłącznie za pomocą koloru (np. linki).
 • Niektóre z pól formularzy nie posiadają obsługi błędów.
 • Niejednokrotnie w tekście, miejsce przeznaczenia zdefiniowane jest tylko za pomocą zmysłu orientacji (np. prawo, lewo).
 • Niektóre treści tekstowe prezentowane są za pomocą grafik (np. projekty), co uniemożliwia ich odczytanie przy wykorzystaniu czytników ekranu.
 • Niektóre treści tekstowe są justowane, co utrudnia ich odczyt osobom niepełnosprawnym.
 • Niektóre elementy nie są dostępne z pozycji klawiatury.
 • Po przejściu do niektórych elementów za pomocą klawiatury, nie da się z nich wyjść w standardowy sposób.
 • Brak mechanizmów umożliwiających pominięcie bloków obszernych lub powtarzalnych treści.
 • Na niektórych stronach brakuje tytułów.
 • W niektórych miejscach przejście za pomocą fokusu jest nieintuicyjne lub niespójne z mechanizmami zaimplementowanymi na pozostałej części Platformy.
 • Linki dostępne na platformie są niewłaściwie oznaczane.
 • Cel niektórych linków nie jest jasny (np. puste linki na Platformie).
 • Kliknięcie na niektóre ikony/kafelki powoduje automatyczne pobranie pliku bez czytelnej informacji na temat akcji.
 • Pliki zamieszczane na platformie nie są zgodne ze standardami WCAG 2.1 na poziomie AA.
 • W niektórych miejscach tekst jest definiowany jako nagłówek pomimo, że nie powinien on być elementem nagłówka (nie można wykorzystywać nagłówków do powiększania czcionki).
 • Niektóre etykiety nie są poprawnie powiązane.
 • Fokus na niektórych elementach jest słabo widoczny.
 • Czasami atrybut alt jest nieprawidłowo dopasowany do elementu.
 • W niektórych miejscach stosowane są niewłaściwe znaczniki do strukturalizacji zawartości strony bezpośrednio w kodzie HTML.
 • Niektóre linki używają nieprawidłowego odwołania hipertekstowego
 • Niektóre komunikaty prezentowane są w języku angielskim.
 • Niektóre nagłówki i etykiety nie są unikalne.
 • Na niektórych stronach występują puste przyciski.
 • Wiele grafik zawiera identyczny alternatywny tekst.
 • Niektóre elementy posiadają wartość parametru tabindex większą od 0.
 • Na stronie zamieszczane są pliki, które są niemożliwe do odczytania poprzez czytniki ekranów.
 • Na większości stron nie została uwzględniona możliwość pracy z czytnikiem ekranu. Poruszanie się po stronie przy jego wykorzystaniu jest najczęściej niemożliwe.
 • Na niektórych stronach, tekst odczytywany poprzez czytnik ekranu przekazuje niepełną informacje lub całkowicie niezgodną z informacją przekazywaną wizualnie.
 • Na niektórych stronach subdomeny e-learning nie jest zachowany kontrast.
 • Na niektórych stronach subdomeny e-learning powiększenie tekstu sprawia, że informacje przestają być czytelne.
 • W subdomenie e-learning brakuje mechanizmu powiększenia czcionki oraz zmiany kontrastu.
 • Kolejność ikon w nawigacji jest zmienna.
 • Niektóre okna modalne są nieprawidłowo wyświetlane. Etykiety wraz z przyciskami się rozsypują.
 • W niektórych formularzach brakuje obsługi błędów dla pól w nich zawartych.
 • W niektórych formularzach brakuje etykiet opisujących pola.
 • Na niektórych stronach, opis grafik jest niewidoczny.
 • W formularzach zdarza się, że kilka elementów jest powiązanych z tą samą etykietą.
 • Na niektórych przeglądarkach fokus jest całkowicie niewidoczny. Należy wymusić sposób jego wyświetlania.
 • Na Platformie występują miejsca z błędami językowymi.
 • Na niektórych stronach subdomeny e-learning wyświetlane są niedokończone elementy (znaczniki HTML).
 • Brakuje informacji o przeznaczeniu ikony przy innych sposobach nawigacji niż kursor myszy.
 • Na niektórych podstronach, znaczniki <b> oraz <i> są niewłaściwie stosowane. W kodzie HTML nie powinno się używać znaczników związanych z formatowaniem kodu. Powinno się używać znaczników <em> i <strong>.
 • Zdarza się, że Platforma korzysta z deklaracji CSS ,,visibility: hidden’’ bez użycia również ,,display: none’’. Przez to czytniki ekranu czytają daną treść, która powinna być ukryta.
 • Na niektórych podstronach, aby przejrzeć całą treść, należy przewijać widok zarówno wertykalnie, jak i horyzontalnie.

Deklarację sporządzono dnia:
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej akademianfz@nfz.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby:
Narodowy Fundusz Zdrowia,
ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

Do budynku prowadzą cztery wejścia:

 • dwa od ul. Niepodległości (wejścia od parkingu) oznaczone literą A i D,
 • dwa od ul. Rakowieckiej oznaczone literą B i C.

Dla gości przeznaczone są wejścia A i B.

Narodowy Fundusz Zdrowia pracuje nad udostępnieniem przestrzeni swojej siedziby dla osób z niepełnosprawnością. W szczególności zrealizowane są działania:

 1. Przy schodach do wejścia A i B i D znajdują się podjazdy dla wózków.
 2. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia A i B. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 3. W budynku są windy.
 4. Do części korytarza prowadzą podjazdy i schody, które można pokonać za pomocą platformy przy schodach.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy pochylni dla niepełnosprawnych po prawej stronie od wejścia B
 6. Przy wejściu A wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W siedzibie Narodowym Funduszu Zdrowia można skorzystać z tłumacza języka migowego. Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić w kancelarii znajdującej się przy wejściu B.
 9. W siedzibie Narodowym Funduszu Zdrowia są pętle indukcyjne.

Nad wejściami A i B nie ma umieszczonych głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze i piętrach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
Inne informacje i oświadczenia

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.