Stopień integracji

Cele:
Opieka zintegrowana obejmuje wiele poziomów integracji, w tym integrację między opieką podstawową i opieką specjalistyczną, wszystkich interesariuszy zaangażowanych w proces opieki lub w skali wielu organizacji. Może być pogłębiana jedynie w zakresie opieki zdrowotnej (tj. integracja pionowa) lub może obejmować pracowników społecznych, sektor wolontariatu i opiekę nieformalną (tj. integracja pozioma). Czym szerszy zakres ambicji, tym więcej interesariuszy z różnych obszarów musi zostać zaangażowanych. Integracja może odnosić się do wszystkich poziomów systemu lub być ograniczona do dzielenia się informacjami klinicznymi. Celem długoterminowym powinny być w pełni zintegrowane świadczenia opieki, które będą zapewniać pełny zakres płynnych interakcji dla pacjentów, co będzie prowadzić do zapewnienia im lepszej opieki i osiągania lepszych wyników.

  • Integracja wspierana na wszystkich poziomach organizacji – na poziomie makro (wewnętrznych polityk, struktury organizacyjnej), mezo (procedur operacyjnych, specjalistów) i mikro (personel medyczny).
  • Integracja między systemem opieki zdrowotnej i pozostałymi świadczeniami opieki (w tym społecznej, dobrowolnej, nieformalnej, rodzinnej).
  • Płynne przechodzenie pacjenta między i w obrębie świadczeń opieki.

Skala oceny:

0 – Świadczenia zintegrowane nie są wynikiem planowania czy wdrażania strategii.
1 – Może zaistnieć potrzeba, że pacjenci lub ich rodziny będą w sposób nieprzewidywalny pełnić rolę integratora świadczeń.
2 – Integracja w ramach tego samego poziomu opieki (np. poziomu opieki podstawowej).
3 – Integracja między różnymi poziomami opieki (np. między opieką podstawową i specjalistyczną).
4 – Integracja obejmuje potrzeby z zakresie opieki zdrowotnej i społecznej.
5 – W pełni zintegrowane świadczenia opieki zdrowotnej i społecznej.