Komunikat dla świadczeniodawców realizujących program pilotażowy POZ PLUS

W związku z wątpliwościami dotyczącymi realizacji świadczeń w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK) w kontekście profilaktycznych świadczeń bilansowych udzielanych w programie pilotażowym opieki koordynowanej  POZ PLUS, Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia następujące wyjaśnienie.

W związku ze zbieżnością zakresów świadczeń, polegającą na:

  • przeprowadzeniu badania przedmiotowego świadczeniobiorcy oraz dokonaniu oceny czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia;
  • kwalifikacji świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocenie globalnego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego według klasyfikacji SCORE;
  • edukacji zdrowotnej świadczeniobiorcy;
  • wykonaniu badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonaniu pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenia współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).

pacjent w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia spełniający kryteria kwalifikacji do udzielania świadczeń w ramach CHUK (określone w części II załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 736), może być włączony do programu CHUK bez możliwości jednoczasowego objęcia bilansem zdrowia w programie POZ PLUS. Decyzja o włączeniu pacjenta do CHUK albo bilansu zdrowia POZ PLUS należy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Bilans zdrowia POZ PLUS można wykonać pacjentowi, który miał wykonany CHUK, w innym interwale czasowym, kierując się zasadą określoną w zał. 1a do zarządzenia nr 23/2018/DAIS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”, z późn. zm., zgodnie z którą Do badań bilansowych są kwalifikowani pacjenci z danej grupy wiekowej oraz pacjenci, którzy w okresie 12 miesięcy przed potencjalnym bilansem nie byli u lekarza z powodu choroby przewlekłej (dotyczy lekarza POZ, lekarza specjalisty w ramach AOS), ani nie byli hospitalizowani i nie mieli wykonywanych badań diagnostycznych (z zakresu badań bilansowych i innych programów profilaktycznych, w tym ChUK). Chyba że lekarz zdecyduje inaczej, np. w związku z chorobą przewlekłą nie mającą związku z potencjalnymi jednostkami chorobowymi możliwymi do zdiagnozowania po przeprowadzeniu badań bilansowych.”

RAPORTY OKRESOWE POZ Plus

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w zakresie fizjoterapii zespołów bólowych kręgosłupa w podstawowej opiece zdrowotnej


Pobierz

Autorzy: Krzysztof Kassolik, Elżbieta Rajkowska-Labon, Tomasz Tomasik, Agnieszka Pisula-Lewadowska, Krzysztof Gieremek, Waldemar Andrzejewski, Anna Dobrzycka, Donata Kurpas

Tytuł: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w zakresie fizjoterapii zespołów bólowych kręgosłupa w podstawowej opiece zdrowotnej.

Streszczenie: Celem niniejszych wytycznych jest zwrócenie uwagi na potrzebę wprowadzenia korekt systemowych w dotychczasowym modelu ochrony zdrowia, aby stały się skutecznym narzędziem poprawy zdrowia. Intencją autorów jest wskazanie założeń nowego podejścia w postępowaniu fizjoterapeutycznym u pacjentów z dolegliwościami narządu ruchu w zespołach bólowych: odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Dotychczasowe przyjęte postępowanie rozwiązuje opiekę nad tą grupą pacjentów w ramach POZ , głównie przez zalecanie farmakoterapii i/lub kierowanie pacjenta do odpowiedniej przychodni w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W tej drugiej sytuacji czas oczekiwania pacjenta od pojawienia się pierwszych objawów bólowych do pierwszego kontaktu z fizjoterapeutą w warunkach Polski wynosi kilka miesięcy. U wielu pacjentów dolegliwości bólowe w zakresie kręgosłupa nie mają złożonego charakteru i wymagają wykonania kilku prostych niskonakładowych zabiegów z zakresu fizjoterapii (masaż, proste zabiegi fizykoterapii i kinezyterapii). W takich przypadkach postępowanie fizjoterapeutyczne powinno opierać się na prostej ocenie stanu pacjenta i na jej podstawie zaplanowaniu terapii. Można to osiągnąć przeprowadzając badanie funkcjonalne oraz ocenę palpacyjną mającą na celu ustalenie, które mięśnie i więzadła odpowiadają za powstawanie dolegliwości bólowych. Ocena ta stanowi podstawę do ustalenia strategii postępowania fizjoterapeutycznego w formie zabiegów masażu, fizykoterapii i kinezyterapii. Dodatkowo należy udzielić prostego instruktażu w zakresie automasażu, autofizykoterapii i autokinezyterapii i uwzględnić potrzebę zastosowania zaopatrzenia ortetycznego, a także innych pomocy technicznych. Potencjalne efekty wprowadzenia takiej formy aktywizacji pacjenta POZ to: zwiększenie możliwości oddziaływania ukierunkowanymi prostymi czynnikami fizykalnymi na dane schorzenie układu ruchu przez samego pacjenta, wspomaganie procesu usprawniania realizowanego przez fizjoterapeutę w POZ oraz AOS i kształtowanie świadomych postaw prozdrowotnych u pacjenta POZ .

Tagi:lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapia, zespoły bólowe kręgosłupa.

Dobre Praktyki Zarządcze

Celem projektu jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz upowszechnienie tych z rozwiązań, które mogą być uznane za dobre praktyki zarządcze.

W ramach projektu realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Polską Federacją Szpitali przygotowywany jest Kodeks Dobrych Praktyk Zarządczych w Szpitalach.

Dowiedz się więcej klikając link -> https://akademia.nfz.gov.pl/zarzadzaniedobrepraktyki

 

Karty Dobrych praktyk Zarządczych

Opracowanie materiałów merytorycznych dot. żywienia oraz aktywności fizycznej

Narodowy Fundusz Zdrowia, Departament Analiz i Strategii z siedzibą w Warszawie, ul. Pruszkowskiej 17, zaprasza do złożenia wyceny usługi opracowania materiałów merytorycznych dotyczących żywienia oraz aktywności fizycznej dla osób zdrowych oraz pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem  chorób wskazanych w programie zarządzania chorobą  w programie POZ Plus, w ramach projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”.

NFZ zastrzega, że zapytanie to nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: anna.chwalek@nfz.gov.pl w terminie do 31 października  2019 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie

Artykuły

21 listopada 2019 – Polska Agencja Prasowa
10 października 2019 – Medexpress
5 września 2019 – Służba Zdrowia
11 czerwca 2019 – ISB Zdrowie
15 maja 2019 – ISB Zdrowie
10 lutego 2019 – Wyborcza.pl
31 października 2018 – Kurier Lubelski Plus
26 października 2018 – Polityka Zdrowotna
17 października 2018 – Rynek Zdrowia
29 czerwca 2018 – Prawo.pl
28 czerwca 2018 – Ministerstwo Cyfryzacji
5 czerwca 2018 – Medexpress
4 czerwca 2018 – Polityka Zdrowotna
3 czerwca 2018 – Dziennik Łódzki
29 maja 2018 – Rynek Zdrowia
22 maja 2018 – Polityka Zdrowotna
16 kwietnia 2018 – Rynek Zdrowia
22 marca 2018 – Health Challenges Congress (HCC)
20 marca 2018 – Wyborcza.pl
18 września 2017 – Gazeta Lekarska
29 czerwca 2017 – Rzeczpospolita