Koordynowana opieka zdrowotna w Polsce

ook pion

W oparciu o umowę zawartą pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 23 października 2015 roku, NFZ realizuje projekt pt.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Projekt NFZ stanowi I etap wieloletniego procesu wdrażania w Polsce OOK. Następnymi krokami w implementacji zmian w systemie ochrony zdrowia będzie etap II – pilotażowy, realizowany w latach 2017-2021 w wybranych lokalizacjach oraz III etap – wdrożeniowy w całym kraju w perspektywie 2019–2023.