Koordynowana opieka zdrowotna w Polsce

ook pion

W oparciu o umowę zawartą pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 23 października 2015 roku, NFZ realizuje projekt pt.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Projekt NFZ stanowi I etap wieloletniego procesu wdrażania w Polsce OOK. Następnymi krokami w implementacji zmian w systemie ochrony zdrowia będzie etap II – pilotażowy, realizowany w latach 2017-2021 w wybranych lokalizacjach oraz III etap – wdrożeniowy w całym kraju w perspektywie 2019–2023.

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-0150/15 są zgodne z zapisami dotyczącymi równości szans i dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami określonymi we wniosku o dofinansowanie:
Strona internetowa Akademia NFZ, w tym zakładka poświęcona projektowi Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/ koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski, jest przystosowana do użytkowania dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych, niedowidzących i głuchych. Zastosowano wybór rozmiaru czcionki oraz wysokiego kontrastu.
Siedziba Centrali NFZ, gdzie są realizowane spotkania warsztatowe, jest dostosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (podjazdy, windy i podnośnik). Stosowne zapisy znajdują się również każdorazowo w opisie przedmiotu zamówienia na usługi wynajmu sal na warsztaty.