Zarządzenie Prezesa w sprawie programu pilotażowego POZ PLUS

start

W dniu 19.03.2018 r. zostało opublikowane Zarządzenie  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 23/2018/DAiS w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”.

Zarządzenie określa zasady realizacji programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ PLUS), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”, realizowanego na podstawie umowy z dnia 28 listopada 2017 r. zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, w tym zasady przyznawania grantów realizatorom tego programu.

Przedmiotem pilotażu  jest przetestowanie nowego modelu opieki koordynowanej nad pacjentami podstawowej opieki zdrowotnej, obejmującego poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, dodatkowo: profilaktyczne świadczenia opieki zdrowotnej, program zarządzania chorobą oraz koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez Zespół POZ PLUS.

Zarządzenie dostępne jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

W dniu 21 marca 2018 r. ukazało się zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

Zarządzenie zmieniające dostępne tutaj.