Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej

Narodowy Fundusz Zdrowia był beneficjentem systemowym realizującym projekt pn.  „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej” („KPK NFZ”), na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 28 sierpnia 2014 roku. Projekt realizowany był do 15 listopada 2015 roku. Projekt obejmował swoim zasięgiem całą Polskę. Współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „KPK NFZ” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wchodzi w skład:

 • Priorytetu II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
 • Działania 2.3: Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • Poddziałania 2.3.3: Podniesienie jakości w ochronie zdrowia.

Głównym celem projektu była poprawa jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia w zakresie praw i obowiązków wynikających z transgranicznej opieki zdrowotnej poprzez poprawę polityki informacyjnej prowadzonej przez płatnika publicznego (KPK) w stosunku do świadczeniodawców oraz świadczeniobiorców poprzez podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych do 15.11.2015r.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Wzrost poziomu wiedzy pracowników podmiotów świadczących usługi medyczne oraz dysponentów środków publicznych w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej do 15.11.2015r.
 • Wzrost poziomu wiedzy polskich świadczeniobiorców (pacjentów) o prawach im przysługujących w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej do 15.11.2015r.

Z uwagi na to, że głównym celem projektu była poprawa jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez poprawę polityki informacyjnej prowadzonej przez płatnika publicznego (KPK) w stosunku do świadczeniodawców oraz świadczeniobiorców poprzez podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych, głównym działaniem realizowanym w ramach projektu było przeprowadzenie serii szkoleń dla 440 pracowników Centrali NFZ oraz Oddziałów Wojewódzkich NFZ jak również przeszkolenie 760 pracowników podmiotów leczniczych posiadających umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z OW NFZ albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów. Uczestnicy szkoleń rekrutowani byli  z kadry zarządzającej, pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych (pracownicy działów administracyjnych, specjalistycznych, np. lekarze, pielęgniarki, oraz personel obsługowy np. rejestratorki, recepcjonistki).

Szkolenia miały za zadanie pozytywny wpływ na rozwijanie umiejętności rozróżniania instrumentów prawnych – przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24 z dnia 9 marca 2011  roku zaimplementowanych do polskiego systemu oraz skutecznego stosowania wiedzy praktycznej wśród kadry Narodowego Funduszu Zdrowia i pracowników podmiotów świadczących usługi medyczne. Poprawie ulec ma poziom usług medycznych, obsługa pacjenta wraz z dostarczaniem właściwej informacji na każdym etapie jego obsługi jak również relacje między personelem a pacjentami.

Rekrutacja uczestników prowadzona była z poszanowaniem zasady równości szans w tym zasady równości płci.

Szkolenia przeprowadzone były metodą tradycyjną. Rekrutacja była prowadzona zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Od uczestników było wymagane wypełnienie formularza z danymi osobowymi wraz ze zgodą na ich przetwarzanie oraz deklaracja uczestnictwa.

Zakres tematyczny szkoleń obejmował następujące tematy:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach przepisów Dyrektywy Transgranicznej Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24 z dnia 9 marca 2011r.
 • leczenie planowane za granicą

 

Ponadto, w ramach Projektu Narodowy Fundusz Zdrowia realizował również następujące działania:

 • konferencje ogólnokrajowe o charakterze informacyjnym, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk stosowania przepisów TOZ
 • 2 publikacje informacyjno – szkoleniowe:
 • koordynacja a dyrektywa – podobieństwa i różnice w   korzystaniu ze świadczeń TOZ
 • Leczenie planowane za granicą za zgodą płatnika