Sprawozdawczość

  • Podstawą do rozliczenia wszystkich świadczeń jest poprawna ich weryfikacja zgodnie
    z regułami weryfikacyjnymi, w tym do rozliczenia świadczeń bilansowych będą brane pod uwagę tylko prawidłowo zakończone procesy.
  •  W przypadku pacjentów DMP nie ma konieczności zamykania procesów na zakończenie realizacji umowy. Procesy te zostaną zamknięte automatycznie po rozliczeniu całości umowy przez świadczeniodawcę.