Rozliczenia świadczeń na zakończenie pilotażu POZ PLUS

  • W zakresie rozliczania świadczeń stosuje się przepisy ogólne, w tym w szczególności przepisy Ogólnych Warunków Umów, stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia wydany na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach.
  • Do rozliczania świadczeń odnosi się w szczególności par. 23 ust. 1 oraz par. 27 ust. 2 OWU, w których określono, że podstawą rozliczenia i płatności za świadczenia udzielone
    w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym, zwane dalej „dokumentami rozliczeniowymi”. Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania raportu będącego podstawą wystawienia rachunku najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego.