Koordynatorzy

  • Finansowanie wynagrodzenia koordynatorów zakończy się z dniem 30.09.2021 r. Świadczeniodawca może kontynuować zatrudnienie koordynatora w ramach wdrożonych zmian organizacyjnych i dobrych praktyk wynikających z pilotażu w ramach własnych środków finansowych.
  •  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy osoby zatrudnianej przy realizacji pilotażu (koordynatora) jest kosztem niekwalifikowanym.
  • Wszystkie pochodne od wynagrodzenia koordynatora (w tym ZUS, podatek)  za miesiąc wrzesień muszą być zapłacone do 30 września. Dotyczy to również rozliczeń wynagrodzeń za wcześniejsze miesiące. Składki zapłacone w październiku lub w terminie późniejszym będą kosztem niekwalifikowalnym.