Czy w związku z niewykorzystaniem w np. sierpniu pełnej puli środków przeznaczonych na dodatki zadaniowe w ramach POZ PLUS, wniosek o przekazanie transzy na kolejny okres należy pomniejszyć o niewykorzystane środki, czy też złożyć w pełnej wysokości wynikającej z zawartych aneksów do umów o pracę?

Następny wniosek o przekazanie transzy na kolejny okres należy pomniejszyć o niewykorzystane środki, tak aby rozliczyć obie zaliczki.