Czy FGŚP powinien być kosztem kwalifikowalnym? Zarządzenie nr 23/2018/DAiS Prezesa NFZ „§ 20 ust.5. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto koordynatora wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy, zwane dalej „wynagrodzeniem koordynatora wraz z pochodnymi” Załącznik 11c nie zawiera kosztów pracodawcy na FGŚP i występuje różnica pomiędzy „Łączny koszt pracodawcy” a „Łącznie wynagrodzenie kwalifikowalne” w wysokości FGŚP. W załączniku 11d FGŚP jest uwzględniony i występuje w rubryce łącznie z FP.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest kosztem kwalifikowalnym. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf str. 77