Czy do realizacji grantu technologicznego na dostosowanie systemów informatycznych (oprogramowania) wystarczą dokumenty określone w §19 ust. 8 Zarządzenia Nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej ze zm., czy świadczeniodawca również zobligowany jest do przedstawienia umowy zawartej z wykonawcą, a jeżeli tak to czy Centrala NFZ opracuje wzór takiej umowy ? Ponadto, proszę o wskazanie czy świadczeniodawca zobowiązany jest do ogłoszenia przetargu na dostosowanie systemów informatycznych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności ?

Zgodnie z zarządzeniem nr 23/2018/DAiS z późn. zm. wypłata środków przyznanych na realizację funkcjonalności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dokonywana jest po wykonaniu dostosowania, potwierdzonego pozytywnym wynikiem audytu ex-post oraz przekazaniu do Oddziału Funduszu, nie później niż 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem: rachunków, faktur lub innych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków np. przelew. Umowa z wykonawcą usługi polegającej na dostosowaniu systemów informatycznych realizatora nie jest elementem podlegającym weryfikacji przez NFZ, ale zawarcie stosownej umowy może być weryfikowane przez operatora projektu tj. Ministerstwo Zdrowia. Usługa dostosowania systemu informatycznego do potrzeb programu pilotażowego podlega zasadzie konkurencyjności, ale przy kwocie grantu 50 tyś. zł wystarczy przeprowadzić postępowanie w trybie zapytania o cenę (zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych). Ze względu na to, że NFZ nie jest stroną umów zawartych pomiędzy dostawcami usług informatycznych, a świadczeniodawcami nie będzie uczestniczył w opracowaniu wzorów umów.