Archiwizacja dokumentacji

  • Dokumentacja związana z realizacją Projektu grantowego przechowywana jest przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w których ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu grantowego (przewidywany okres przechowywania do 31.12.2024), w szczególności dotyczy to: zgody pacjenta na udział w pilotażu i zgody na udział
    w programie zarządzania chorobą, wszelka dokumentacja potwierdzająca przebieg zawarcia umów z wykonawcami, którzy przeprowadzili dostosowania systemów informatycznych na potrzeby pilotażu w ramach grantu technologicznego.
  •  Dokumentacja medyczna pacjentów przechowywana jest na zasadach ogólnych dla tego typu dokumentów.
  • Dokumentacja kadrowo-płacowa przechowywana jest na zasadach ogólnych dla tego typu dokumentów.
  • Dokumentacja finansowo-księgowa przechowywana jest w okresie 5 lat od zamknięcia projektu. Przewiduje się, że termin ten upłynie 31 grudnia 2027 r., o czym realizatorzy pilotażu zostaną poinformowani.