Czy stanowiska pracy osób wskazanych do projektu powinny być oznaczone?

Zgodnie z wytycznymi obowiązkiem beneficjenta jest umieszczenie co najmniej 1 plakatu w widocznym miejscu jak np. wejście do budynku. Jeżeli projekt jest realizowany w określonych pomieszczeniach w firmie dobrze jest je oznaczyć. Mogą to być dodatkowe plakaty z informacją: „Tu realizowany jest projekt…”

Czy powinny być spełnione wszystkie wskazane obowiązki informacyjne, znajdujące się w Załączniku nr 6 do Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 16 marca 2018r. ? Jak to się ma do zakazu reklam usług medycznych?

Należy wypełnić wszystkie obowiązki informacyjne opisane w p.1 załącznika nr 6 do umowy. Wypełnianie obowiązków informacyjno – promocyjnych tyczy się jedynie informacji o realizacji projektu, odpowiedniego oznakowania plakatów, dokumentów projektowych. Nie zawiera żadnej formy zachęty ani próby nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

Czy w logotypach służących do oznakowania dokumentacji związanej z projektem nie powinno znaleźć się logo Rzeczpospolitej – zgodnie z informacją ze strony power.gov.pl dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018?

Nie. W niniejszej sprawie termin podpisania umowy, tj. „do dnia 31 grudnia 2017 r.” dotyczy terminu dla beneficjenta.
W związku z powyższym oddziały wojewódzkie i świadczeniodawców, którzy podpisują umowy z NFZ w 2018 roku obowiązują wytyczne jak głównego Beneficjenta (Centralę NFZ).

Na jakich dokumentach należy umieszczać logotypy wskazane w Zarządzeniu 23/2018/DAIS? Czy konieczne jest umieszczanie ich na dokumentach takich jak faktury, skierowania np. do laboratorium, rtg, usg, historia choroby? Czy muszą one być nadrukowane czy mogą to być elementy naklejane?

Obowiązek oznakowania znakiem UE i EFS dotyczy dokumentów takich jak: ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, materiały promocyjne, dokumenty, umowy o pracę – w przypadku dofinansowania, dokumenty podawane do wiadomości publicznej np.dokumentacja przetargowa, analizy, raporty, umowy, certyfikaty, zaproszenia itp. Jeżeli nie ma możliwości wydruku logotypów na ww. materiałach, można je dokleić. Należy przy tym pamiętać aby naklejka była przygotowana i umieszczona zgodnie z wytycznymi.