Jak powinna wyglądać procedura wyboru dostawcy oprogramowania?

Do wyboru dostawcy stosuje się procedurę tzw. „rozeznania rynku”. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Operatora Projektu, rozeznanie rynku powinno być przeprowadzone zgodnie z trybem postępowania określonym w ustawie „Prawo zamówień publicznych” dla zapytania o cenę tj. zamawiający musi przygotować SIWZ  (specyfikację istotnych warunków zamówienia), skierować zapytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprosić ich do składania ofert. Zapytanie o cenę powinno być skierowane do takiej liczby wykonawców, świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności, usługi będącej przedmiotem zapytania o cenę, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. Z przebiegu przeprowadzonego rozeznania i wyboru wykonawcy powinien być sporządzony protokół, który m.in. będzie zawierał uzasadnienie wyboru wykonawcy zamawianej usługi.

Czy do realizacji grantu technologicznego na dostosowanie systemów informatycznych (oprogramowania) wystarczą dokumenty określone w §19 ust. 8 Zarządzenia Nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej ze zm., czy świadczeniodawca również zobligowany jest do przedstawienia umowy zawartej z wykonawcą, a jeżeli tak to czy Centrala NFZ opracuje wzór takiej umowy ? Ponadto, proszę o wskazanie czy świadczeniodawca zobowiązany jest do ogłoszenia przetargu na dostosowanie systemów informatycznych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności ?

Zgodnie z zarządzeniem nr 23/2018/DAiS z późn. zm. wypłata środków przyznanych na realizację funkcjonalności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dokonywana jest po wykonaniu dostosowania, potwierdzonego pozytywnym wynikiem audytu ex-post oraz przekazaniu do Oddziału Funduszu, nie później niż 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem: rachunków, faktur lub innych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków np. przelew. Umowa z wykonawcą usługi polegającej na dostosowaniu systemów informatycznych realizatora nie jest elementem podlegającym weryfikacji przez NFZ, ale zawarcie stosownej umowy może być weryfikowane przez operatora projektu tj. Ministerstwo Zdrowia. Usługa dostosowania systemu informatycznego do potrzeb programu pilotażowego podlega zasadzie konkurencyjności, ale przy kwocie grantu 50 tyś. zł wystarczy przeprowadzić postępowanie w trybie zapytania o cenę (zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych). Ze względu na to, że NFZ nie jest stroną umów zawartych pomiędzy dostawcami usług informatycznych, a świadczeniodawcami nie będzie uczestniczył w opracowaniu wzorów umów.

Czy do przekazania kolejnej transzy kwartalnej na finansowanie profilaktycznych świadczeń bilansowych wystarczy przeprowadzenie przez OW analizy wykonania profilaktycznych badań bilansowych w poprzednich kwartałach ( narastająco, co najmniej 70 % dotychczas przekazanych środków) na podstawie przekazanych do OW rachunków?

Przekazanie następnej transzy kwartalnej na finansowanie profilaktycznych świadczeń bilansowych następuje po przeprowadzeniu przez OW:

1. analizy przedstawionych przez świadczeniodawców faktur za zrealizowane świadczenia bilansowe,

2. analizy czy świadczeniodawca „skonsumował” co najmniej 70 % dotychczas przekazanych środków.

Wypłata kolejnych transz środków przeznaczonych na finansowanie udzielania profilaktycznych świadczeń bilansowych następuje pod warunkiem wykonania i rozliczenia tych świadczeń w kwartałach poprzednich w ujęciu narastającym o wartości co najmniej 70 % dotychczas przekazanych środków finansowych w terminie 5 dni roboczych po dniu dostarczenia przez realizatora rachunków za poprzedni kwartał. Czy oznacza to, że rachunek dot. zrealizowanych profilaktycznych świadczeń bilansowych realizator wystawia raz na kwartał ?

Faktury za zrealizowane świadczenia bilansowe powinny być wystawiane przez świadczeniodawców co miesiąc, natomiast rozliczenie transzy następuje w okresach kwartalnych.

Czy grant technologiczny I transza wypłacany jest z góry za III kwartał?

Tak, jednakże z góry wypłacana jest tylko pierwsza transza grantu technologicznego. Druga część środków przekazywana jest po zakończeniu prac dostosowawczych i przedstawieniu przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych (nota obciążeniowa wraz z kserokopią faktur za wykonane usługi).