Funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia

2

Zapisz się

Zakres tematów poruszanych na szkoleniu:

  • organy władzy publicznej właściwe w zakresie ochrony zdrowia i ich zadania w zakresie  zapewniania dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
  • prawo do ochrony zdrowia, a konstytucyjny model systemu ochrony zdrowia,
  • świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych oraz system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • system ratownictwa medycznego,
  • orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony zdrowia oraz zmian w systemie opieki zdrowotnej.

Cel szkolenia

  • rozwój kompetencji uczestników w zakresie znajomości prawa aktualnie określającego system opieki zdrowotnej w Polsce, poznanie zasad stanowienia prawa,
  • omówienie odpowiedzialności i kompetencji głównych podmiotów systemu opieki zdrowotnej (MZ, NFZ, Konsultant Krajowy, Konsultant Wojewódzki, organizacje reprezentatywne
  • omówienie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej.

Grupa docelowa

  • Kadra zarządzająca (wyższego i średniego szczebla) podmiotów działalności leczniczej posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 3h 30min