Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020


Pobierz

Autor: Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej

Tytuł: Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020

Data publikacji: 07.08.2013

Opis: Uchwałą nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. została przyjęta Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020.Główny cele SRKL to rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia.

Poza celem głównym wyznaczone zostały cele szczegółowe:

  1. wzrost zatrudnienia;
  2. wydłużenie aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych;
  3. poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  4. poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej;
  5. podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli.

Przesłanką do prac nad Strategią było założenie, ze wysoka jakość kapitału ludzkiego  przekłada się na jakość życia obecnego i przyszłych pokoleń.

W perspektywie roku 2020 realizacja założonych celów powinna pozwolić na to by Polska zyskała rozwinięty rynek pracy i wysoki poziom zatrudnienia w połączeniu z  wysokiej jakości systemem kształcenia oraz efektywną opieką zdrowotną.

Dzięki temu stanie się coraz bardziej nowoczesnym, atrakcyjnym i konkurencyjnym miejscem do życia.