Raport z przeprowadzonych ankiet w ramach Scirocco Exchange – 07_01

Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach międzynarodowego projektu Scirocco Exchange przeprowadził w Państwa placówce wstępną ankietę dotyczącą dojrzałości do wprowadzenia zmian w kierunku opieki koordynowanej. Przeprowadzone z Państwem wywiady zostały wprowadzone do dedykowanego narzędzia – Scirocco Tool, przetłumaczonego na język polski, czego wynikiem jest przedstawiony poniżej diagram.

scirocco_07_01

Przypominamy, że analizie podlegało 12 wymiarów (obszarów), które zostały scharakteryzowane i ocenione w rozmowie z wyznaczonymi przedstawicielami Państwa placówki (np. koordynatorem, pracownikiem medycznym, zarządem, pracownikiem IT).

Ocena nie miała na celu wartościowanie Państwa organizacji, a jedynie jej opisanie.  Ze wzglądu na nieostrość niektórych pojęć i nie zawsze możliwe precyzyjne wskazanie oceny, prosiliśmy o podawanie przykładów podjętych (lub nie) działań, zdarzeń czy dostępnych Państwu narzędzi lub rozwiązań organizacyjnych. Na tej podstawie prowadzący wywiady przypisali punktacje. Jeśli w wywiadach uczestniczyło więcej niż jedna osoba z organizacji, to punktacja nie musiała być średnią z ocen, a wypadkową oceną wg uznania prowadzącego wywiad.

Każdej osi przyporządkowany był jeden obszar ( z 12). Poziomów oceny jest sześć od 0 do 5, gdzie 0 oznacza brak uznania potrzeby zmian w danym obszarze lub brak formalnych wytycznych, opisów, standardów itp., 5 to poziom najwyższy – oznaczający pełną integrację, zgodność pracowników, istnienie i przestrzeganie standardów, wytycznych dotyczących danego obszaru.

Oceniane obszary:

 1. Gotowość do wprowadzenia zmian (ang. READINNESS TO CHANGE)
 2. Struktura i zarządzanie (ang. STRUCTURE & GOVERNANCE)
 3. Infrastruktura cyfrowa (ang. DIGITAL INFRASTRUCTURE)
 4. Koordynacja procesów (ang. PROCESS COORDINATION)
 5. Finansowanie (ang. FINANCE & FUNDING)
 6. Eliminowanie czynników hamujących (ang. REMOVAL OF INHIBITORS)
 7. Podejście oparte na populacji (ang. POPULATION APPROACH)
 8. Wzmocnienie pozycji i praw pacjentów (ang. CITIZEN EMPOWERMENT)
 9. Metody oceny wyników (ang. EVALUATION METHODS)
 10. Skala ambicji (ang. BREADTH OF AMBITION)
 11. Zarządzanie innowacjami (ang. INNOVATION MANAGEMENT)
 12. Budowa potencjału (ang. CAPACITY BUILDING)

Mocną stroną Państwa organizacji są finanse, zarządzanie innowacjami, podejście oparte na populacji oraz uznanie potrzeby wzmocnienie pozycji i praw pacjenta.

Obszary, nad którymi warto popracować to koordynacja procesów oraz metody oceny wyników.

Koordynacja procesów umożliwia skuteczne wdrażanie i zwiększanie zakresu zintegrowanej opieki poprzez:

 • Wyznaczenie wyraźne określenie celów i kluczowych elementów opieki.
 • Definiowanie wytycznych opartych na dowodach i uzgadnianie planów formalnego wprowadzenia i skalowania nowych usług w praktyce.
 • Negocjowanie z szerokim gronem ekspertów i władz w celu wprowadzenia i wdrożenia mierzalnych standardów opieki.
 • Zapewnienie trwałości nowych usług i ścieżek.

W zakresie metod oceny wyników zaleca się:

 • Ustalanie poziomów podstawowych (w zakresie kosztów, jakości, dostępu itd.) przed wprowadzeniem nowych świadczeń.
 • Prowadzenie systematycznych pomiarów efektów świadczeń i ścieżek z wykorzystaniem odpowiednich metod (np. stopniowego doskonalenia, badań obserwacyjnych, badań klinicznych).
 • Tworzenie dowodów służących szybszemu przyjmowaniu dobrych praktyk.

W związku z powyższymi proponuje się, skorzystanie z niżej wymienionych:

– kursu e-learningowego na stronie Akademia NFZ ABC Promocji Zdrowia – celem szkolenia jest dostarczenie promotorom zdrowia pracującym z osobami dorosłymi praktycznej i nowoczesnej wiedzy na temat skutecznych działań podtrzymujących zdrowie, a w szczególności wsparcie procesu leczenia i profilaktyki poprzez różnego rodzaju działania aktywizacyjne pacjentów w wieku 20-65 lat. Szkolenie zawiera dyskusyjną grę planszową, której zadaniem jest zachęcenie i przybliżenie zespołom POZ idei promocji zdrowia osób dorosłych w Polsce.

– kursu e-learningowego Potrzeby zdrowotne. Podstawowe pojęcia oraz polskie i zagraniczne doświadczenia oceny potrzeb zdrowotnych populacji, który przeznaczony jest dla pracowników służby zdrowia. Szkolenia poruszają tematy takie jak:

 • podstawowe pojęcia dotyczące analizy potrzeb zdrowotnych,
 • przykłady oceny zdrowia populacji i potrzeb zdrowotnych przeprowadzanych w Polsce,
 • doświadczenia międzynarodowe w zakresie oceny potrzeb zdrowotnych,
 • oraz zasady prawidłowej realizacji badań ankietowych, wraz z omówieniem przykładowych pytań ankietowych.

– kursu e-learningowego Badania ankietowe. Ocena potrzeb zdrowotnych w społeczeństwach lokalnych. Szkolenia poruszają tematy takie jak:

 • podstawowe pojęcia dotyczące analizy potrzeb zdrowotnych,
 • przykłady oceny zdrowia populacji i potrzeb zdrowotnych przeprowadzanych w Polsce,
 • doświadczenia międzynarodowe w zakresie oceny potrzeb zdrowotnych,
 • oraz zasady prawidłowej realizacji badań ankietowych, wraz z omówieniem przykładowych pytań ankietowych.

– filmików z serii Opieka koordynowana – dostępnych na stronie akademianfz.gov.pl w zakładce strefa edukacyjna – filmy.

– publikacji Komunikacja interpersonalna i w social mediach, która stanowi zestaw praktycznych wskazówek dla podmiotów leczniczych w zakresie zachęcania pacjenta do udziału w badaniach profilaktycznych, ale również wskazówek dotyczących codziennej, podstawowej rozmowy między pacjentem, a personelem medycznym. Ukazuje jednocześnie zagadnienia związane z potencjałem w kształtowaniu relacji z pacjentami poprzez media społecznościowe. Prezentuje sposób oddziaływania platform społecznościowych na różnych interesariuszy systemu opieki zdrowotnej i wskazuje sposób współpracy tych interesariuszy. Niniejsza publikacja to również zwrócenie uwagi na konieczność opracowania efektywnej strategii komunikacji, otwartej na nowe formy i kanały komunikacji przez podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej.

– publikacji Opieka koordynowana na świecie. Przykłady mające pomóc usprawnić (podstawowa) opiekę zdrowotna w Polsce.

– możliwości jakie daje zarządzeniu prezesa NFZ Nr 5/2020/DOP z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego. Przepisy zastosowane w zarządzeniu umożliwiają świadczeniodawcom, którzy zawrą z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, potwierdzanie profili zaufanych ich świadczeniobiorcom, a w konsekwencji umożliwią pacjentom aktywację dostępu do Internetowego Konta Pacjenta (IKP), zawierającego między innymi informacje: o receptach, wizytach u lekarza, skierowaniach do uzdrowisk. Zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, wraz z zarządzeniem Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta, umożliwiają pacjentowi aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta, przy użyciu profilu zaufanego potwierdzonego przez świadczeniodawcę w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia.

– projektu pozakonkursowego Dostępność Plus dla zdrowia. Projekt ma na celu wsparcie grantowe placówek POZ w poprawie ich dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zakres możliwych do realizacji działań został zdefiniowany w ramach Standardu dostępności POZ, stanowiącego załącznik do dokumentacji konkursowej. Nabór wniosków ma charakter otwarty i będzie trwać do momentu wyczerpania alokacji, ale nie później niż do 1 grudnia 2021 r. Wsparciem zostanie objętych około 125 placówek POZ. Wysokość alokacji w naborze: 80 mln. zł. Maksymalna wartość projektu: 720 tys. zł. Nie jest wymagany wkład własny. Okres realizacji projektu: od 12 do 18 miesięcy.

– szkoleń w ramach projektu Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanym z  wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Projekt skierowany jest do: podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – POZ. Zakres szkoleń obejmuje zapoznanie z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce z uwzględnieniem rozwiązań projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) takich jak: e–recepta, e–skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

– szkoleń w ramach projektu Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej. Szkolenia dotyczą: tworzenia programów polityki zdrowotnej (PPZ), roli oceny technologii medycznych w refundacji leków (HTA), taryfikacji świadczeń, wytycznych klinicznych.

W ramach projektu SCIROCCO Exchange w najbliższym czasie planowane są kolejne działania z Państwa udziałem: – webinaria, – seminaria edukacyjne, – mentoring, – pomoc techniczna w celu ulepszenia lokalnych rozwiązań umożliwiających przyjęcie i zwiększenie opieki zintegrowanej.

Wyniki tego projektu mają na celu pomóc Państwu oraz krajowym i regionalnym władzom medycznym w zbudowaniu niezbędnej zdolności do reformowania systemów opieki zdrowotnej i społecznej oraz zwiększenia skali integracji opieki. Wyniki przyczynią się również do zwiększenia zdolności organów odpowiedzialnych za opiekę do poszukiwania spersonalizowanego wsparcia i pomocy.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronach: www.sciroccoexchange.com; www.scirocco.eu

W przypadku pytań lub uwag prosimy o kontakt z Biurem Projektu POZ PLUS – koordynowana@nfz.gov.pl