Poszukiwani eksperci do projektu POZ PLUS

W ramach realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, Narodowy Fundusz Zdrowia poszukuje 4 ekspertów, którzy uczestniczyć będą w opracowaniu materiałów merytorycznych do publikacji, scenariuszy szkoleń dla edukatorów/promotorów zdrowia oraz personelu świadczeniodawców w zakresie organizacji opieki koordynowanej, monitorowania jakości oraz wykonywanych świadczeń/usług w opiece koordynowanej.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: agata.szymczak@nfz.gov.pl w terminie do dnia 16 maja 2018 r.