Podejście populacyjne

Cele:
Opiekę zintegrowaną można rozwijać w taki sposób, żeby służyła osobom niekorzystającym w pełni z istniejącego systemu opieki, wspierała je w dbaniu o własny stan zdrowia i w lepszym zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych, zapobiegała nagłym wezwaniom i/lub przyjęciom do szpitala oraz ograniczała ewentualne pobyty w szpitalach. Zdrowie publiczne wykracza ponad to i stara się zrozumieć źródła zagrożeń dla zdrowia, a także oszacować zapotrzebowanie na świadczenia w przyszłości. Oferuje możliwość podejmowania działań z wyprzedzeniem, przewidywania i oczekiwania, że ludzie będą w stanie utrzymać swój stan zdrowia przez dłuższy czas i w podeszłym wieku będą mniej uzależnieni od uzyskiwanych świadczeń opieki zdrowotnej.

  • Zrozumienie i przewidywanie zapotrzebowania; lepsze zaspokajanie potrzeb.
  • Zwiększanie elastyczności systemu opieki przez wykorzystanie dostępnych danych dotyczących zdrowia, zagrożeń dla zdrowia i realizowanych świadczeń.
  • Podejmowanie działań w celu skierowania pacjentów na bardziej odpowiednie i korzystne ścieżki opieki w oparciu o ich preferencje.
  • Przewidywanie przyszłego zapotrzebowania na świadczenia i podejmowanie działań w celu zmniejszania ryzyka zdrowotnego przez interwencje umożliwione przez nowe technologie.

Skala oceny:

0 – Podejście pacjentów do ich zdrowia nie ma związku z realizacją świadczeń opieki zintegrowanej.
1 – Do świadczeń opieki zintegrowanej ma zastosowanie podejście oparte na zagrożeniach dla zdrowia, nie jest ono jednak stosowane ani systematycznie ani w odniesieniu do wszystkich pacjentów.
2 – W odniesieniu do określonych pacjentów (np. często korzystających ze świadczeń) wykorzystuje się systematycznie stratyfikację ryzyka.
3 – Stratyfikacja grup ryzyka w odniesieniu do osób, które z dużym prawdopodobieństwem będą często korzystać ze świadczeń.
4 – Stratyfikacja ryzyka w skali wszystkich pacjentów została wprowadzona, ale nie jest w pełni wykorzystywana.
5 – Stratyfikacja ryzyka w skali wszystkich pacjentów została wprowadzona i jest w pełni wykorzystywana.