Ogólnopolska Konferencja „Zrozumieć prawa pacjenta”

Rozpoczęcie konferencji zostało zaplanowane na godzinę 10.00, ale już od godziny 8.30 pierwsi uczestnicy ustawiali się w kolejce do rejestracji i z minuty na minutę ich liczba powiększała się. Moderatorami konferencji były panie Katarzyna Wiktorzak i Sabina Karczmarz. Punktualnie pani Agnieszka Pachciarz – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powitała przybyłych gości i życząc wszystkim owocnych obrad, oficjalnie otworzyła ogólnopolską konferencję poświęconą prawom pacjenta.

Pani Prezes wskazała na duże znaczenie wszelkich inicjatyw wspierających pacjentów i fakt, że wiedza na temat ich praw oraz świadomość jest ciągle zbyt mała, dlatego publikacja będzie stanowiła cenne wsparcie w pewniejszym poruszaniu się po systemie ochrony zdrowia. Podkreśliła również, że NFZ to nowoczesna instytucja, podążająca za trendami i innowacyjnymi rozwiązaniami, których efektami jest m.in. platforma e-learningowa, aplikacje na smartfony czy systemy informatyczne ZIP i EWUŚ, stanowiące udogodnienie dla pacjentów.

Następnie wykład inauguracyjny wygłosił pan Grzegorz Błażewicz z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. W swoim wystąpieniu pan Błażewicz skupił się na zadaniach i roli RPP, informacji, w jaki sposób i jakie sprawy powinny być kierowane do Biura RPP, a także jak przebiega ścieżka realizacji zgłoszonej sprawy. Mówił również o najczęściej naruszanych prawach pacjenta i efektach postępowań wyjaśniających oraz o konieczności popularyzowania wiedzy o prawach pacjenta.

Po zakończeniu wykładu inauguracyjnego głos zabrał Pan Marcin Pakulski – Z-ca Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia. Prezes mówił o tym jak Narodowy Fundusz Zdrowia wspiera pacjenta w systemie ochrony zdrowia, a także podkreślił, że NFZ nie oszczędza pieniędzy tylko zarządza systemem po to, aby efektywniej je wydawać na świadczenia o wysokiej jakości. Zdaniem Prezesa Pakulskiego misją NFZ w stosunku do pacjenta jest zapewnienie mu bezpieczeństwa.

Następnie swoją prezentację pt.: „NFZ a prawa pacjenta” wygłosiła pani Izabela Trojanowska – Dyrektor Departamentu Spraw Świadczeniobiorców z Centrali NFZ. Pani Dyrektor przedstawiła krótki rys historyczny, obecną strukturę NFZ z punktu widzenia pacjenta, przedstawiła również możliwe formy kontaktu z pacjentem.

Kolejnym prelegentem był pan Andrzej Strug – Dyrektor Departamentu Informatyki. W swojej prezentacji skupił się na założeniach, celach i korzyściach dla pacjenta nowego portalu Zintegrowany Informator Pacjenta ZIP. Przedstawił zakres danych, który jest prezentowany przez ZIP. Dzięki internetowemu podłączeniu online zaprezentował także, praktyczne możliwości ZIP. Pan Dyrektor Strug sprowokował dyskusję na temat potrzeb i możliwości Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Konkluzja było stwierdzenie, że ZIP stanowi swego rodzaju ściągę dla pacjenta, kiedy ostatnio był u lekarza, kiedy i jakie robił badania oraz jakie leki przyjmował. Dostęp do ZIP umożliwia pacjentom dobre przygotowanie do wizyty, począwszy od odnalezienia specjalisty w dogodnej dla niego lokalizacji (załączona mapa) do przypomnienia sobie własnej historii choroby.

Na zakończenie pierwszej części konferencji wystąpili panowie: Tomasz Filarski i Tomasz Sroka, autorzy podręcznika „Zrozumieć prawa pacjenta”. Głównie skupili się na wyzwaniach, jakie występują w tym zakresie. W kontekście ochrony tych praw wyróżnili i omówili trzy standardy: prawno – organizacyjny, medyczny i etyczny.

Po zakończeniu prezentacji pani Sabina Karczmarz zaprosiła wszystkich uczestników na 40 minutową przerwę kawową, zachęcając równocześnie do kontynuowania rozmów kuluarowych, a także ze skorzystania z obecności mobilnych stanowisk ZIP i EKUZ zainstalowanych przy wejściu do sali konferencyjnej.

Po przerwie, drugą sesję konferencji rozpoczęła pani Katarzyna Wiktorzak – Kierownik projektu “Akademia NFZ” z Centrali NFZ. Pani Wiktorzak przedstawiła projekt Akademia NFZ, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a dokładniej, co Akademia NFZ robi na rzecz pacjentów.

Skupiła się na nowo powstałej platformie e-learningowej, na szkoleniach stacjonarnych i e-learningowych. Dużo miejsca poświęciła nowemu portalowi informacyjnemu, którego ważnym elementem jest zakładka poświęcona pacjentom w której każdy znaleźć interesujące dla siebie informacje związane z prawidłowym żywieniem, profilaktyka wielu schorzeń itp.

Jako następny swoją prezentację przedstawił pan Mariusz Andreasik z firmy SmartEducation, która była wykonawcą platformy edukacyjno – informacyjnej Akademii NFZ. W swojej prezentacji skupił się na istniejących trendach e-edukacji i e-learningu na przykładzie Akademii NFZ oraz e-lfH (e-learning for Healthcare) w Wielkiej Brytanii.

Biorąc pod uwagę, że działania profilaktyczne są bardzo ważne, w drugiej sesji konferencji zaplanowany został podtemat ”Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli jak nie zostać pacjentem”. Moderator, pani Sabina Karczmarz zaprosiła na mównice pana Tomasza Piotrowskiego z Ministerstwa Zdrowia, który jest koordynatorem ds. administracyjnym projektu Mężczyzna 45+. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy opracowania i wdrożenia programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego. Pan Piotrowski przedstawił dane epidemiologiczne, badania świadomości na temat nowotworów układu moczowo- płciowego u mężczyzn. Zapoznał uczestników z celem projektu oraz z działaniami, jakie były wykonane w czasie jego trwania.

Następnie swoją prezentacje przedstawiła pani Iwona Bruśk z Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani Bruśk poruszyła ważny temat – informacja o zdrowiu i chorobie, a prawa pacjenta czyli prawo pacjenta do informacji. Przedstawiła problemy zgłaszane przez pacjentów, źródła informacji o zdrowiu i chorobie, z których korzysta przeciętny pacjent.

W prezentacji został poruszony temat informacji w przypadku chorób przewlekłych oraz próba odpowiedzi na tak naprawdę zasadnicze pytanie: jak i czy w ogóle, my pacjenci, jesteśmy przygotowani na choroby przewlekłe. Pani Bruśk mówiła także na temat form wsparcia z jakich mogą korzystać pacjenci w chorobach przewlekłych.

Zastosowując unijną zasadę równości szans dla kobiet i mężczyzn, po prezentacji dotyczącej wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u mężczyzn, kolejna prezentacja została przedstawiona przez panią Idę Karpińską – Prezesa Ogólnopolskiej Fundacji „Kwiat Kobiecości”. Swoją prelekcję pt.” Gabinety pod Kwiatkiem” pani Karpińska poświęciła programowi edukacji kobiet nt. prawidłowego przebiegu wizyty ginekologicznej. Przedstawiła etapy realizacji projektu, a także koncepcję jego rozwoju. Zachęcała do współpracy z Fundacja np. przez zakup specjalnych bransoletek z kwiatkiem.

Na konferencji zostały również poruszone problemy praw dziecka jako pacjenta. Ostatnią prezentację, właśnie poświęconą prawom dziecka jako pacjenta, przedstawiła pani Elżbieta Karasek z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Pani Karasek zaprezentowała historię praw dziecka w pigułce i Konwencję o Prawach Dziecka. Skupiła się na podstawach prawnych działania RPD, zasadach jakimi się kieruje, a także na wybranych uprawnieniach Rzecznika Praw Dziecka. Przedstawiła również przykłady indywidualnych spraw prowadzonych i rozwiązanych przez Biuro RPD, a także pokazała prawa dziecka jako pacjenta z perspektywy spraw zgłaszanych i podejmowanych przez Rzecznika.

Prezentacja przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Dziecka zakończyła, około godziny 16.00 Ogólnopolską Konferencję „Zrozumieć prawa pacjenta”. Panie Katarzyna Wiktorzak i Sabina Karczmarz podziękowały uczestnikom konferencji i prelegentom, a następnie zaprosiły wszystkich na lunch przygotowany w sali restauracyjnej hotelu Radisson Blu Sobieski.

Przez cały czas trwania konferencji obecne były mobilne stanowiska ZIP i EKUZ. Blisko połowa uczestników skorzystała z możliwości założenia konta ZIP (106), natomiast z EKUZ skorzystało ok. 17 osób prawdopodobnie ze względu na okres powakacyjny.

Konferencja pokazała, że potrzebne są konkretne działania wspierające kompetencje środowiska medycznego.