Ocena kwestionariusza bilansowego POZ PLUS


Pobierz

Tytuł: Ocena kwestionariusza bilansowego POZ PLUS

Streszczenie: Niniejsze opracowanie zawiera ocenę kwestionariusza bilansowego zastosowanego do przeprowadzenia i udokumentowania badań bilansowych realizowanych jako jeden z elementów opieki koordynowanej w POZ w ramach projektu pilotażowego POZ PLUS. Kwestionariusz bilansowy to pierwsza próba proaktywnego i integrującego podejścia do oceny stanu zdrowia i określenia czynników ryzyka u pacjentów w Polsce. Ocena narzędzia została dokonana na podstawie badania ankietowego, na próbie 100 osób będących profesjonalistami medycznymi, biorącymi udział w realizacji świadczeń bilansowych. Ankieta zawierała pytania charakteryzujące respondenta, 10 sformułowań w postaci 7-stopniowej skali Likerta o zakres informacji zawarty w kwestionariuszu bilansowym oraz 6 lub 7 pytań (w zależności od funkcji osoby wypełniającej ankietę) dotyczących wypełniania kwestionariusza i tworzenia Indywidualnego Planu Postępowania Zdrowotnego (IPPZ). Wnioski z analizy będą mogły być wykorzystane zarówno na etapie trwania pilotażu, jak i po jego zakończeniu, m.in. w celu integracji działań o charakterze profilaktycznym.