Koordynacja procesów

Cele:
Opieka zdrowotna i społeczna to złożony zbiór procesów, które są ze sobą powiązane i współdziałają ze sobą, aby osiągnąć określone wyniki. Koordynacja tych procesów wymaga nowych rozwiązań i usług w celu poprawy jakości i skuteczności opieki a także uniknięcia niepotrzebnej różnorodności. Potrzeba koordynacji wzrasta, gdy opieka nad pacjentem wymaga interwencji różnych specjalistów. Ścieżki opieki są szeroko stosowane do zorganizowanego i szczegółowego planowania procesu opieki, w tym budowania standardów opieki. Stanowienie i stosowanie norm jest różne w zależności od komponentów danego procesu. Profesjonaliści i zatrudniające ich organizacje mogą do norm stosować się dobrowolnie lub być przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Koordynacja procesów umożliwia skuteczne wdrażanie i zwiększanie zakresu zintegrowanej opieki poprzez:

  • Opracowywanie nowych procesów i ścieżek, które można powielać, finansować i/lub refundować, i uzgodnić z zainteresowanymi stronami.
  • Włączanie wyraźne określenie celów i kluczowych elementów opieki;
  • Definiowanie wytycznych opartych na dowodach i uzgadnianie planów formalnego wprowadzenia i skalowania nowych usług w praktyce.
  • Negocjowanie z szerokim gronem ekspertów i władz w celu wprowadzenia i wdrożenia mierzalnych standardów opieki.
  • Zapewnienie trwałości nowych usług i ścieżek.

Skala oceny:

0 – Brak formalnych wytycznych, opisów, uzgodnień lub standardów dotyczących innowacyjnych skoordynowanych procesów opieki w zintegrowanych usługach opieki lub są one w fazie opracowywania.
1 – Zainteresowane strony opracowują pewne wytyczne i uznają potrzebę standaryzacji skoordynowanych procesów opieki, ale nie ma formalnych planów ich opracowania.
2 – Znormalizowane skoordynowane procesy opieki są w opracowaniu; stosowane są wytyczne, niektóre inicjatywy i ścieżki są formalnie opisane, ale nie planuje się systematycznego podejścia.
3 – Usługi, ścieżki i procesy opieki są formalnie opisane przez interesariuszy. Systematyczne podejście co do ich standaryzacji jest zaplanowane, ale nie jest jeszcze wdrożone.
4 – Najbardziej skoordynowane procesy opieki, w tym ścieżki opieki, podlegają systematycznemu podejściu oraz są ustandaryzowane i wdrażane.
5 – Obowiązuje systematyczne podejście do standaryzacji skoordynowanych procesów opieki. Procesy są skalowane, utrzymywane i przeprojektowywane zgodnie ze standardami.