Konferencja „Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia”

W dniu 28 maja 2015 r. w Hotelu Mercure w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja nt. „Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia”. Spotkanie miało na celu wymianę wiedzy i doświadczeń na temat wdrażania i kierunków rozwoju nowoczesnych rozwiązań w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi e-zdrowia i telemedycyny. Konferencje otworzył pan Tadeusz Jędrzejczyk – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Jego wystąpienie poświęcone roli płatnika we wdrażaniu innowacji w ochronie zdrowia rozpoczęło pierwszą sesję, której tematem przewodnim było „E–Zdrowie w Europie i perspektywy rozwoju w Polsce”. Następnie, występująca w roli moderatora, pani Sabina Karczmarz zaprosiła do wygłoszenia prezentacji pana Artura Pruszko z Ernst & Young, który zarysował kontekst wprowadzania rozwiązań e-zdrowia i telemedycyny w Europie. W swoim wystąpieniu zaprezentował także osiągane przez kraje EU wskaźniki w zakresie e-zdrowia oraz cele EU w tym obszarze na lata 2014 – 2020.

Główny przekaz jego prezentacji to ”należy patrzeć przed siebie i śledzić trendy rozwijającej się telemedycyny”.

Kolejnym prelegentem był wieloletni pracownik NFZ, a obecnie Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii NFZ pan Dariusz Dziełak. W swojej prezentacji omówił wybrane aspekty prawne oraz określił wątpliwości i źródła ryzyka dotyczące telemedycyny.

Pierwszą sesję zamknął dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski prezentując rozumienie telemedycyny i e-zdrowia z punku widzenia Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-zdrowia

Kolejnym punktem Konferencji, zorganizowanej przez “Akademię NFZ”, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, było wystąpienie pana Leif Erik Nohr, zarządzającego Departamentem ds. Rozwoju Służby Zdrowia (HSD) w ramach Norweskiego Centrum Opieki Zintegrowanej i Telemedycyny. Pan Nohr przedstawił ogólny obraz zastosowania telemedycyny/e-zdrowia w Norwegii. Jako główne czynniki wpływające na rozwój telemedycyny w Norwegii wskazał:

  • duże odległości
  • brak specjalistów
  • oczekiwania pacjentów– obywateli
  • zwiększenie wykorzystania technologii IC

Zwrócił także uwagę na niektóre z wyzwań, przed którymi stoimy i podpowiedział jak je pokonać.

Po krótkiej przerwie, drugą sesję konferencji dotyczącą Działań Instytucjonalnych: rozwiązania informatyczne wprowadzone przez instytucje publiczne oraz planowane projekty, otworzył pan Andrzej Strug – Dyrektor Departamentu Informatyki NFZ. Omówił rolę NFZ w kierunkach rozwoju Systemu Opieki Zdrowotnej pod kątem Telemedycyny i e- Zdrowia.

O identyfikacji elektronicznej lekarza i pacjenta oraz o karcie specjalisty medycznego i karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, jako narzędzia eID mówił pan Marek Ujejski – Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki NFZ.

Informację dotyczące aktualnego stanu przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4, czyli o e-zdrowiu w Polsce przekazał w przygotowanej prezentacji Z-ca Dyrektora ds. Europejskich  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pan Kajetan Wojsyk. Przedstawił cele budowy platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia a także założenia projektu „Platforma Telemedyczna Ministerstwa Zdrowia”.

Temat dotyczący propozycji wykorzystania koncepcji Szpitala Domowego w Organizacji Świadczeń zdrowotnych przedstawił Wiceprezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro – Centrum pan Paweł Podsiadło. Zaprezentował koncepcję szpitala domowego, jego organizację i potencjalne oszczędności. W swojej prezentacji oparł się m.in. na doświadczeniach izraelskich.

Trzecia sesja została poświęcona przedstawieniu zebranym uczestnikom projektów i inicjatyw krajowych, rozpoczął ją Prezes Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i E-Zdrowia – pan dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski. W wystąpieniu przedstawił wybrane telemedyczne inicjatywy krajowe.

Następnie kierownik projektu Dawca.pl pan Paweł Klikowicz rozwiewał wątpliwości i odpowiadał na pytanie „czy social media pomagają w ochronie zdrowia?”

Kolejna prezentacja dotyczyła innowacyjnych narzędzi w edukacji, promocji zdrowia i profilaktyce chorób sercowo – naczyniowych dla kobiet. Wygłosiła ją pani Joanna Zembala–John – kierownik projektu „FitPolka” w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W wystąpieniu przedstawiła zasady i tory działania kompleksowego, mobilnego programu edukacji i profilaktyki chorób sercowo – naczyniowych i metabolicznych u kobiet z wykorzystaniem narzędzi e- i m-zdrowia pod nazwą „FitPolka”.

Następną prelegentką była pani dr n. med. Bożena Wierzyńska z Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych, która omówiła temat a także podzieliła się wnioskami z programu pilotażowego dot. ”Monitorowana telemedycznie rehabilitacja medyczna”.

Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie kierownika projektu C3D z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM pana Artura Z. Białoszewskiego. W swojej prezentacji omówił elektroniczne systemy wsparcia i monitoringu terapii pacjentów stosujących leki wziewne na przykładzie projektu Compliance3D.

Konferencję zamknęła pani Katarzyna Wiktorzak – Naczelnik wydziału Strategii i Projektów Rozwojowych NFZ, która przedstawiła projekt Akademia NFZ, czyli Innowacyjne oblicze Funduszu. W swojej bardzo interaktywnej i nowoczesnej prezentacji zaprezentowała możliwości rozwiązań e-learning oraz podsumowała kończący się projekt „Akademia NFZ”, który oferował nowoczesne formy kształcenia dla pracowników służby zdrowia.

Po zakończeniu wystąpienia p. Wiktorzak uczestnicy zostali zaproszeni na lunch gdzie mogli kontynuować dyskusje dotyczące przyszłości Telemedycyny i E-Zdrowia.

Prezentacje: