Opieka koordynowana w Polsce – Integrated care in Poland

W dniach 8-9 grudnia 2021 r. odbyła się dwujęzyczna konferencja online, podsumowująca wyniki dwóch projektów: PILOTAŻ POZ PLUS oraz SCIROCCO EXCHANGE pn. „OPIEKA KOORDYNOWANA W POLSCE – INTEGRATED CARE IN POLAND”.
Celem projektu POZ PLUS jest pilotażowe wdrożenie modelu opieki koordynowanej na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, tzw. modelu POZ PLUS.
Celem projektu SCIROCCO EXCHANGE jest wspieranie regionów, głównie władz zajmujących się opieką zdrowotną i społeczną, mających na celu przyjęcie i zintensyfikowanie zintegrowanej opieki.

Wydarzenie otworzył Bernard Waśko, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych, Adam Niedzielski, Minister Zdrowia oraz Marcus Heinz, przedstawiciel Banku Światowego. B. Waśko pod-kreślił, że koordynacja nie polega tylko na włączeniu w proces udzielania świadczeń osoby koordynatora, ale jest to ważna funkcja w systemie ochrony zdrowia. Adam Niedzielski podkreślił, że jednym z najważniej-szych benefitów projektu POZ PLUS jest nadanie istotnego statusu opiece koordynowanej, a kluczową rolę w koordynacji opieki nad pacjentem odgrywa podstawowa opieka zdrowotna. W pierwszej części konferencji eksperci zarówno z Polski, jak i z Europy zaprezentowali przykłady opieki koordynowanej w Polsce i na świecie. W kolejnej części przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia i eksperci Banku Światowego i JASPERS, Światowego Banku Inwestycyjnego dyskutowali nad polskimi doświadczeniami w przygotowaniu i wdrożeniu opieki koordynowanej na przykładzie programu pilotażowego POZ PLUS. Ekspertka Banku Światowego Anna Kozieł wskazała, że w ramach POZ PLUS pacjenci otrzymali więcej świadczeń w przeliczeniu na jednego pacjenta niż średnio w systemie na podstawie ewaluacji i wyników pilotażowego programu POZ PLUS. Dariusz Dziełak, Dyrektor Departamentu Analiz i Innowacji w NFZ podkreślił, że przygotowanie pilotażu wiązało się ze zmianami w prawie, nowymi zapisami w umowach z podmiotami POZ, wypracowaniem nowych wzorców organizacyjnych, zarówno w NFZ jak i u świadczeniodawców oraz z wyborem świadczeniodawców, którzy wzięli udział w pilotażu. Katarzyna Wiktorzak, Kierownik Projektu POZ PLUS w latach 2017 – 2020, opowiedziała o etapie przygotowawczym przed rozpoczęciem pilotażu oraz o pierwszych latach jego wdrażania i budowaniu relacji po-między realizatorami pilotażu a Zespołem Projektu. Pani Wiktorzak, przedstawiła również możliwości wsparcia dla podmiotów opieki zdrowotnej (głównie opieki podstawowej), planowanych w ramach nowej perspektywy finansowania unijnego z wykorzystaniem środków z REACT UE, Funduszy Spójności oraz Krajowego Planu Odbudowy. Katarzyna Kułaga zaprezentowała analizę świadczeń bilansowych POZ PLUS i realizacji programów zarządzania chorobą. Do dyskusji zaproszono Dyrektora Departamentu Lecznictwa MZ Michała Dzięgielewskiego, Dyrektora Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego Małgorzatę Gałązkę-Sobotkę, Konsultantkę Krajową w dziedzinie medycyny rodzinnej Agnieszkę Mastalerz-Migas, świadczeniodawcę realizującego pilotaż POZ PLUS z Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach Pawła Żuka, a także Zastępcę Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych Bernarda Waśko oraz Kierownika Projektu POZ PLUS Katarzynę Klonowską.

W ostatniej części zaprezentowano wyniki badań ewaluacyjnych PROM, PREM, PAM i odniesiono się do wpływu sytuacji epidemiologicznej na realizację tych badań. Poproszono o opinię na ten temat przedstawicieli realizatorów POZ PLUS. Podkreślono rolę zespołu POZ, ich aktywnej postawy względem pacjentów, która wpływa na wzrost udziału pacjentów do korzystania z badań bilansowych. Na zakończenie pierwszego dnia wydarzenia Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych Bernard Waśko poinformował o projektowanych zmianach w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, umożliwiających wprowadzenie budżetu powierzonego w POZ dla wybranych obszarów chorobowych.

W drugim dniu konferencji Kierowniczka Konsorcjum SCIROCCO EXCHANGE Andrea Pavlickova opowiedziała o założeniach projektu oraz metodzie oceny dojrzałości placówek opieki zdrowotnej wg Modelu SCIROCCO Maturity. Swoje doświadczenia z tego obszaru zaprezentowali przedstawiciele krajów uczestniczących w projekcie SCIROCCO EXCHANGE, m.in. z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Litwy oraz z Polski. Jednym z elementów procesu SCIROCCO Exchange był transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami z obszaru wzmacniania potencjału pacjenta i świadczeniodawcy, dlatego też przedstawiciele obu projektów oraz Biura Profilaktyki Zdrowotnej NFZ zaprezentowali bogate repozytorium w postaci podręczników, wytycznych, materiałów filmowych i aplikacji mobilnych wytworzonych w ostatnim okresie. Dyrektor Biura Profilaktyki Zdrowotnej Rafał Błoszczyński opowiedział o nowych funkcjonalnościach portalu diety.nfz.gov.pl i jego połączeniu z aplikacją IKP. Nawiązał również do nowej serii zaleceń dla pacjentów – 8 tygodni po Covid, jako kontynuacji serii 8 tygodni do zdrowia. Przedstawicielka ze Słowacji pani Vladimira Timkova zaprezentowała portal poświęcony opiece zintegrowanej, a Kierowniczka Projektu SCIROCCO Exchange po stronie polskiej Katarzyna Wiktorzak – projekt Centrum Transferu Wiedzy NFZ – KNOWLEDGE TRANSFER HUB, który będzie stanowił platformę wymiany doświadczeń polskich i międzynarodowych w obszarze opieki koordynowanej i innowacji.

Konferencja zakończyła się warsztatami, których celem było wypracowanie założeń Planu udoskonalania opieki zintegrowanej dla świadczeniodawców POZ PLUS poddanych ocenie dojrzałości SCIROCCO. Dla zainteresowanych, którzy nie mogli uczestniczyć w całym wydarzeniu, przygotowaliśmy materiał filmowy, dostępny tutaj.