Konferencja “Jednorodne Grupy Pacjentów w Europie – w stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach”

x
Pobierz

W dniu 18 marca 2014 r. w Hotelu Mercure w Warszawie, w ramach projektu “Akademia NFZ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyła się Ogólnopolska Konferencja pod hasłem „JEDNORODNE GRUPY PACJENTÓW W EUROPIE w stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach”. Organizacja konferencji powiązana była z wydaniem polskiego tłumaczenia i aktualizacji podręcznika, dotyczącego systemów DRG w Europie, przygotowanego we współpracy z międzynarodowymi ekspertami. Publikacja przedstawia praktyki tych systemów na przykładzie krajów europejskich, porównując sposoby rozliczania usług zdrowotnych przez płatników. JGP – odpowiednik DRG w Polsce, to grupa pacjentów z podobnymi schorzeniami leczonych w podobny sposób. Systemy DRG stanowią medyczno-ekonomiczną formę klasyfikacji pacjentów, w ramach których dany pacjent jest przypisany do jednej konkretnej grupy. Ideą tego rozwiązania jest stworzenie w miarę prostych i łatwych w stosowaniu metod kwalifikowania (już po wykonaniu) danego świadczenia do pewnej grupy ze ściśle zdefiniowanej listy celem rozliczenia usługi przed płatnikiem.

Rozpoczęcie konferencji zostało zaplanowane na godzinę 10.00, ale już od godziny 8.30 pierwsi uczestnicy ustawiali się w kolejce do rejestracji i z minuty na minutę ich liczba powiększała się. Moderatorami konferencji były panie Katarzyna Wiktorzak i Sabina Karczmarz. Punktualnie o godzinie 10.00 pani Wiesława Anna Kłos – Zastępująca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępca Prezesa ds. Finansowych, powitała przybyłych gości i życząc wszystkim owocnych obrad, oficjalnie otworzyła ogólnopolską konferencję poświęconą JGP. Pani Prezes Kłos wskazała, że dzięki współpracy międzynarodowej i przekazywaniu doświadczeń poszerzamy nasze horyzonty i zdobywamy nowa wiedzę dotyczącą systemu Jednorodnych Grup Pacjentów. Nawiązała do publikacji dotyczącej systemów DRG w Europie, przygotowanej wspólnie z zagranicznymi ekspertami. Publikacja ta porównuje strukturę i organizację opieki zdrowotnej między innymi w Austrii, Anglii, Francji, Niemczech, Irlandii, Hiszpanii, Holandii czy krajach skandynawskich.

Powyższa publikacja jest wynikiem pracy w ramach realizacji projektu EuroDRG, podczas którego analizowano różnice w systemach DRG.

Następnie pani Sabina Karczmarz zaprosiła do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego gości z zagranicy – współautorów projektu EuroDRG. Jako pierwszy przemawiał Pan Alexander Geissler z berlińskiego Uniwersytetu Technicznego. Mówił o początkach projektu EuroDRG, o jego celach, zakresie i o tym jak przebiegał cały proces w czasie trwania tj. w latach 2009-2011. Mówił o modelach finansowania szpitali i konsekwencjach takiego finansowania na bazie grup DRG. Przekazał także informacje o wymaganiach dotyczących kodowania rozpoznań i procedur, a także rachunku kosztów w służbie zdrowa. Jednym z elementów prezentacji było przedstawienie metod kalkulacji kosztów stosowanych w krajach europejskich Drugą część wykładu inauguracyjnego wygłosił Wilm Quentin z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Przedstawił cele, zadania i rolę systemu DRG wprowadzonego w Niemczech. W swojej prezentacji skupił się między innymi na wyliczeniu ciężaru kosztów i faktycznej płatności dla szpitali, a także podsumował 10 lat DGR w Niemczech.

Po wystąpieniach gości z zagranicy pani Sabina Karczmarz zaprosiła na mównicę pana dr n. med. Jacka Grabowskiego – kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kanclerz Grabowski mówił o genezie, teraźniejszości i opcjach rozwoju polskiego systemu case – mix w odniesieniu do JGP.

Na zakończenie pierwszej części konferencji swoją prezentację pt.: „JGP – Jednorodne Grupy Problemów” wygłosił Pan Dariusz Dziełak – p.o. Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali NFZ. Dyrektor Dziełak przybliżył podstawowe systemy rozliczania szpitali w Polsce a także doświadczenia związane z JGP w latach 2008 – 2013. Swoje wystąpienie podsumował dowcipnie parafrazując Churchilla ”… JGP to najgorsza forma rozliczania szpitali z wyjątkiem wszystkich innych form…”.

Po zakończeniu prezentacji pani Sabina Karczmarz zaprosiła wszystkich uczestników na 40 minutową przerwę kawową, zachęcając równocześnie do kontynuowania rozmów kuluarowych, zwłaszcza z naszymi gośćmi z zagranicy.

Drugą sesję rozpoczął pan Daniel Rutkowski – p.o. Naczelnika Wydziału Strategii, Analiz i Rozwoju JGP w Centrali NFZ. W swojej prezentacji skupił się na 5 latach funkcjonowania JGP i przyjętych kierunkach zmian. Przedstawił obszary badań i przegląd statystyk z realizacji wszystkich JGP oraz kierunki zmian, jakie należy realizować w przyszłości.

Jako następny swoją prezentacje przedstawił Pan Paweł Lisik – kierownik Sekcji ds. Jednorodnych Grup Pacjentów Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Doktor Lisik przedstawił zagadnienia JGP z perspektywy Oddziału Wojewódzkiego Funduszu. Pokazał jak przebiegały prace w oddziale podczas wdrażania i realizacji założeń systemu JGP, jakie sekcja ds. JGP zastosowała rozwiązania i w jaki sposób rozwiązywała pojawiające się problemy.

Jako ostatni na konferencji wystąpił pan dr. Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego w Warszawie z prezentacją na temat „Praktyczne aspekty związane z analizą statystyk JGP w zarządzaniu szpitalem”. Prelegent przedstawił kluczowe dane analityczne ze statystyki JGP dla zarządzania procesem leczenia, którymi są między innymi: długość hospitalizacji – mediana (dni), średnia wartość hospitalizacji, tryb przyjęcia, tryb wypisu (zgon pacjenta), zakres świadczeń.

Po ostatnim wystąpieniu Pani Katarzyna Wiktorzak przedstawiła podsumowanie całej konferencji, które można zawrzeć w kilku punktach:

1. Dzięki współpracy międzynarodowej możemy dzielić się wiedzą, jak również korzystać z doświadczeń innych państw w podobnych dziedzinach, tj. np. Jednorodne Grupy Pacjentów.

2. Po przedstawieniu doświadczeń krajów europejskich, w których od wielu lat funkcjonuje omawiany system, jesteśmy przekonani, że jedynym, najbardziej ekonomicznym i sprawiedliwym sposobem na rozliczanie świadczeń zdrowotnych jest system DRG. Przy wprowadzaniu JGP w Polsce korzystano z doświadczeń światowych. Różnice w konstrukcji i procesie implementacji polskiego systemu w porównaniu z innymi krajami polegają na tym, że:

– polski system JGP został

przygotowany i wdrożony w tempie wręcz „ekspresowym” (prace nad opracowaniem i wdrożeniem systemu trwały około roku). W większości krajów proces ten przygotowywano latami;

– większość krajów ustala taryfy DRG, bądź relacje pomiędzy poszczególnymi grupami, na podstawie rzeczywistych danych kosztowych przekazywanych przez szpitale. W Polsce dopiero dążymy do wykorzystywania danych kosztowych pochodzących bezpośrednio ze szpitali.

3. Dalszy rozwój systemu Jednorodnych Grup Pacjentów pozwoli na racjonalizacje wydatków na usługi zdrowotne

Głównym wyzwaniem Polskiego system JGP po 5 latach funkcjonowania jest oparcie wyceny poszczególnych grup na podstawie danych kosztowych przekazywanych przez szpitale, a także dalszy rozwój grup, ale w kierunku, aby tworzenie dodatkowych grup wynikało z wydzielania z dotychczas istniejących JGP specjalnych grup np.: dla dzieci, dla pacjentów z powikłaniami, dla grup starszych pacjentów.

JGP jest to najlepszy sposób rozliczania usług zdrowotnych przez płatnika. Aby JGP uznać za system „narodowy” niezbędne są decyzję w zakresie umocowań prawnych i konieczność zapewnienia dalszego rozwoju JGP w przyszłości.

Po przedstawieniu podsumowania pani Katarzyna Wiktorzak wraz z panią Sabiną Karczmarz podziękowały prelegentom i uczestnikom za udział w spotkaniu i zaprosiły wszystkich na obiad przygotowany w sali restauracyjnej hotelu Mercure.

Rozpoczęcie konferencji Wiesława Kłos (p.o. Prezesa NFZ)


Prezentacja_Alexander Geissler_PL
Prezentacja_Wilm Quentin_PL
Prezentacja_Dariusz Dziełak
Prezentacja_Daniel Rutkowski
Prezentacja_Paweł Lisik
Prezentacja_Jerzy Gryglewicz
Prezentacja_Jacek Grabowski

Podsumowanie konferencji Katarzyna Wiktorzak (NFZ)