Infrastruktura cyfrowa

Cele:
Zintegrowana opieka wymaga wymiany danych między różnymi zespołami sprawującymi opiekę. Prowadzi to stopniowo do powstania systemów, które umożliwiają ciągłą współpracę oraz pomiar i zarządzanie wynikami. Oznacza to budowanie na bazie istniejącej infrastruktury opieki cyfrowej w nowy sposób, aby wspierać integrację i rozszerzać ją o nowe możliwości, takie jak zwiększone bezpieczeństwo i mobilność. Zadanie to można ułatwić, jeśli liczba różnych używanych systemów i formaty, w których wymieniają i przechowują dane, mogą zostać uproszczone.

Istotne elementy infrastruktury opieki cyfrowej obejmują:

  • Polityka „Digital first” (tj. przeniesienie bezpośredniej komunikacji do usług cyfrowych w celu zmniejszenia zależności od personelu i promowania samoobsługi).
  • Dostępność podstawowych komponentów (infrastruktura ICT) w celu umożliwienia udostępniania danych.
  • Konsolidacja i standaryzacja infrastruktury i rozwiązań ICT; mniej punktów integracji technicznej do zarządzenia; interoperacyjność i zasady zamawiania.
  • Ochrona danych i bezpieczeństwo wbudowane w dokumentację pacjenta, rejestry i usługi online.
  • Stworzenie nowych kanałów świadczenia opieki zdrowotnej i nowych usług opartych na zaawansowanych technologiach komunikacyjnych i przetwarzania danych.

Skala oceny:
0 – Brak infrastruktury cyfrowej wspierającej zintegrowaną opiekę.
1 – Uznaje się potrzebę, ale nie ma strategii i/lub planu wdrażania i standaryzacji infrastruktury cyfrowej w celu wspierania zintegrowanej opieki.
2 – Istnieje mandat i plan, aby wdrożyć infrastrukturę cyfrową, w tym zestaw uzgodnionych standardów technicznych, ale nie jest ona jeszcze wdrożona.
3 – Cyfrowa infrastruktura wspierająca zintegrowaną opiekę jest pilotowana, ale nie ma jeszcze szerokiego zasięgu. Uzgodniono zestaw standardów technicznych umożliwiających wspólne nabywanie nowych systemów; trwa konsolidacja ICT na dużą skalę.
4 – Cyfrowa infrastruktura wspierająca zintegrowaną opiekę jest szeroko stosowana na dużą skalę, ale nie jest wykorzystywana przez wszystkie zainteresowane strony. Opublikowany jest jednolity zestaw uzgodnionych standardów; przeprowadzono wiele zamówień nowych systemów spełniających wspólne wymagania; szeroko stosowane są usługi współdzielone.
5 – Istnieje uniwersalna infrastruktura cyfrowa wykorzystywana przez wszystkie zainteresowane strony. Ujednolicony i obowiązkowy zestaw uzgodnionych standardów jest w pełni włączony do procesów zamówień; systemy są w pełni interoperacyjne; a korzystanie z usług współdzielonych (w tym chmury) jest normalną praktyką.