Gotowość do wprowadzania zmian

Cele:
W przypadku wystąpienia konieczności ponownego zaprojektowania istniejących systemów w celu wprowadzenia bardziej zintegrowanego zestawu świadczeń będą niezbędne zmiany na wszystkich poziomach, stworzenie nowych ról, procesów i praktyk działania, a także nowych systemów wspierających dzielenie się informacjami i współpracę między zespołami opieki. Będzie to zakłócać bieżącą działalność i może być negatywnie odbierane przez pracowników, w związku z czym konieczne jest opracowanie jasnego projektu takich zmian z uwzględnieniem uzasadnienia, planu strategicznego i wizji lepszej opieki.

  • Opracowanie angażującej wizji z rzeczywistym poczuciem pilności i uwzględnieniem wsparcia, w tym przywództwa, ze strony pracowników, a także zrozumienia i akceptacji ze strony opinii publicznej i ewentualnie prasy.
  • Zaakceptowanie faktu, że środowisko pracy{z perspektywy pracownika i pacjenta} wymaga zmiany.
  • Opublikowanie jasnego opisu spraw, wyborów, których należy dokonać, a także pożądanego stanu systemów opieki w przyszłości {wskazanie kierunków działania}, określenie sposobu świadczenia opieki w przyszłości.
  • Budowanie poczucia pilnej potrzeby zapewnienia stabilnej koncentracji i budowanie „koalicji” {formalnej lub nieformalnej} na rzecz zmiany.Gotowość do wprowadzania zmian

Skala oceny:
0 – Brak uznania ważnej potrzeby zmiany.
1 – Ważna potrzeba zmian została uznana, brak jest jednak jasnej wizji lub planu strategicznego.
2 – Aktualnie dialog wewnątrz zespołu i wypracowywanie konsensusu; opracowywanie planu zmian.
3 – Wizja lub plan wbudowany w polityki wewnętrzne organizacji; kształtowanie się liderów zmiany.
4 – Przywództwo, wizja i plan jasny dla ogółu {wewnątrz i na zewnątrz}; presja na wprowadzanie zmian.
5 – Konsensus co do potrzeby zmian; wsparcie ogółu, widoczne zaangażowanie interesariuszy.