Epidemiologia schorzeń i struktura zachorowań w praktyce lekarza rodzinnego


Wyświetl

Autor: Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, Bartosz J. Sapila, Andrzej Steciwko

Tytuł: Epidemiologia schorzeń i struktura zachorowań  w praktyce lekarza rodzinnego/Epidemiology of diseases and structure of morbidity in family medicine practice

Opublikowane: Family Maedicine& Primary Care Review 2011

Streszczenie: Wstęp. Lekarz rodzinny spotyka się w swojej codziennej pracy z najróżniejszymi schorzeniami i problemami. Praktyka lekarza rodzinnego jest praktyką ogólną i powszechną, a on sam działa w szerokim zakresie kompetencji i obejmuje opieką całokształt problemów zdrowotnych człowieka. Cel pracy. Analiza epidemiologiczna chorób w praktyce lekarza rodzinnego, określenie najczęstszych problemów, z jakimi zgłaszają się pacjenci do lekarza, częstości występowania i rodzaju schorzeń ostrych i przewlekłych, liczby i struktury wizyt w praktyce i domu chorego. Materiał i metody. Analizie poddano wszystkie porady lekarskie, które miały miejsce w ciągu ostatnich 4 lat, w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2010 r. Badanie przeprowadzono w Modelowej Praktyce Lekarza rodzinnego we Wrocławiu, posiadającej 2500 zadeklarowanych pacjentów. Rezultaty. Analizie poddano łącznie 43 570 porad lekarskich, które miały miejsce w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2010 r. Średnia miesięczna liczba porad wynosiła 908, najwięcej wizyt odnotowano w miesiącu listopadzie, styczniu i marcu. We wszystkich poddanych analizie latach kobiety istotnie częściej korzystały z porad lekarskich niż mężczyźni. Wśród najczęstszych schorzeń ostrych, z którymi zgłaszają się pacjenci do lekarza rodzinnego, obok infekcji górnych dróg oddechowych, znalazły się urazy, bóle brzucha i infekcje przewodu pokarmowego, zakażenia układu moczowego i różnego rodzaju neuralgie. Natomiast najczęstszymi schorzeniami przewlekłymi okazały się: nadciśnienie, choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa, cukrzyca, a także choroba niedokrwienna serca i zaburzenia gospodarki lipidowej. Wnioski. Trudno jest stworzyć w ramach statystyki wymierny obraz zagadnień i problemów, z którymi boryka się lekarz rodzinny w swojej codziennej pracy. Obok ostrych zachorowań o charakterze infekcyjnym i urazowym, coraz większy odsetek porad stanowią choroby przewlekłe, spośród których dominują: nadciśnienie, cukrzyca, schorzenia układu kostno-stawowego oraz choroby serca i układu krążenia.

Tagi: Praktyka lekarza rodzinnego. Epidemiologia. Schorzenia ostre i przewlekłe. Najczęstsze przyczyny zgłoszeń.