Eksperci projektu „OOK NFZ”

W związku z rozpoczęciem realizacji przez NFZ pozakonkursowego projektu pn. Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski, współfinansowanego przez UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, biuro projektu poszukuje zainteresowanych przedstawicieli świadczeniodawców usług medycznych, środowisk medycznych, organizacji pacjenckich, NGO i in., którzy będą pełnić funkcję ekspertów merytorycznych/konsultantów w toku prac projektowych w okresie do czerwca 2017 r.

Zadaniem projektu jest przygotowanie minimum trzech modeli opieki koordynowanej, w której zasadniczą rolę będzie odgrywała podstawowa i ambulatoryjna opieka zdrowotna z elementami profilaktyki. Będzie to pierwszy etap, stanowiący bazę do późniejszego przetestowania i wdrożenia do polskiego systemu rozwiązań mających na celu poprawę standardów organizacyjnych i medycznych, a także wypracowanie modelu finansowania świadczeń, który doprowadzi do integracji i koordynacji w zakresie profilaktyki diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

W pierwszej kolejności zostanie dokonany przegląd i analiza modeli opieki koordynowanej w Europie i na świecie. Zadania wymagające specjalistycznej wiedzy eksperckiej z zakresu opieki koordynowanej na poziomie międzynarodowym będą realizowane we współpracy z Bankiem Światowym. Następnie Projektowe Zespoły Specjalistyczne (ds. POZ, AOS i SZP) z udziałem krajowych i międzynarodowych ekspertów wypracują propozycje do ewentualnej implementacji w warunkach polskich, biorąc pod uwagę szereg uwarunkowań, m.in. z zakresu ekonomiki zdrowia, zarządzania finansami, kosztów wytwarzania usług w ochronie zdrowia, mechanizmów finansowania świadczeniodawców opieki zdrowotnej, oceny efektywności przedsięwzięć medycznych, analizy ekonomicznej w ochronie zdrowia, innowacji w finansowaniu i zarządzaniu systemem ochrony zdrowia, przychodów i wydatków sektora ochrony zdrowia, determinantów wydatków na zdrowie, prognozowania przychodów i wydatków sektora zdrowotnego i jakość usług zdrowotnych. Nowe rozwiązania obejmą:

  1. Model POZ oparty o tzw. ”fund holding” – przewidujący poszerzenie dotychczasowych kompetencji lekarza POZ i umożliwienie szybkich konsultacji z innymi specjalistami opieki ambulatoryjnej w oparciu o fundusze przekazywane na ten cel świadczeniodawcy realizującemu POZ.
  2. Model AOS (Koordynowanej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej – KAOZ) – daleko idąca integracja POZ i AOS w oparciu o sprecyzowane standardy medyczne i organizacyjne określające sposób postępowania z pacjentami chorymi przewlekle w różnym stadium zaawansowania choroby.
  3. Model SZP (Kompleksowej Opieki Zdrowotnej – KOZ) – obejmujący zarówno opiekę ambulatoryjną jak i szpitalną oraz domową.

Celem zachowania odpowiedniego poziomu partycypacji wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia, dającego podstawę do wprowadzenia efektywnych zmian systemowych, serdecznie zapraszamy zainteresowanych udziałem w projekcie do przesłania CV wypełnionego zgodnie z załączonym wzorem. Kontakt: koordynowana@nfz.gov.pl