„Opieka Koordynowana – Kierunki Rozwoju Opieki Zdrowotnej”

Opieka Koordynowana – Kierunki Rozwoju Opieki Zdrowotnej, były tematem międzynarodowego sympozjum edukacyjnego, które odbyło się 14 grudnia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Spotkanie zorganizował Narodowy Fundusz Zdrowia wraz z Bankiem Światowym.

Tematem przewodnim dyskusji było budowanie systemu opieki zdrowotnej, który nie tylko zapewni wysoką jakość opieki przy zachowaniu niskich kosztów, ale równocześnie przyczyni się do zwiększenia satysfakcji pacjentów na każdym etapie leczenia. Kluczowe pytania, które zadano panelistom, w trakcie dyskusji oraz trzech paneli tematycznych, to:

  1. Czy Polska jest przygotowana na wprowadzenie opieki zintegrowanej?
  2. Czy reforma oparta na założeniach koordynowanej opieki zdrowotnej przyczyni się do zmniejszenia wydatków na opiekę zdrowotną pokrywanych przez pacjentów w perspektywie średnioterminowej?
  3. Czy reforma oparta na założenia zintegrowanej opieki zdrowotnej przyczyni się do zwiększenia satysfakcji pacjenta i jakości kontaktów z systemem opieki zdrowotnej?
  4. Czy reforma oparta na założeniach opieki zintegrowanej przyczyni się do zwiększenia jakości opieki pod względem klinicznym?

Interesującą i żywą dyskusję, zapewnili zaproszeni goście: min. Minister Zdrowia, Konstanty Radziwiłł, Enis Baris, menadżer globalnej praktyki ds. zdrowia, żywienia i ludności Banku Światowego, Timothy Grant Evans, starszy dyrektor, globalnej praktyki ds. zdrowia, odżywania i populacji, Banku Światowego oraz liczni specjaliści polscy i zagraniczni.

Spotkanie rozpoczął Andrzej Jacyna, p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wyrażając nadzieję, że koordynowana opieka zdrowotna umożliwi lepszą opiekę nad najbardziej potrzebującymi pacjentami.

W trakcie dyskusji moderowanej, Timothy Grant Evans, zwrócił uwagę na fakt, że ważne jest, żeby opieka zdrowotna była dostępna dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia, miejsca zamieszkania. Osiągniecie tego jest bardzo trudne, dlatego system opieki zdrowotnej musi się zmienić. Poprawa zdrowia populacji jest najważniejsza dla gospodarki. Inwestowanie w zdrowie jest najlepszą drogą do rozwoju gospodarki kraju.

Minister Zdrowia wskazał, że system opieki zdrowotnej należy poprawiać systemowo, a nie elementarnie. Na początek musimy jednak rozwiązać problemy z którymi się borykamy. Przede wszystkim z brakiem finansów, zdrowie publicznego musi stać się priorytetem oraz muszą powstać standardy opieki nad pacjentem. Do osiągniecia tych celów niezbędna jest koordynacja, bo wszystkie rozwiązania z zarządzaniem w opiece zdrowotnej wymagają koordynacji.

Pierwszy panel prowadzony przez Adama Kozierkiewicza dotyczył finansowania opieki koordynowanej. Paneliści, wśród których znalazł się Maciej Miłkowski – Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Finansowych, omówili dotychczasowe doświadczenia związane z wprowadzaniem opieki koordynowanej i związane z tym wyniki finansowe. Międzynarodowe doświadczenia, które przedstawiła, Aparnaa Somanathan, starsza ekonomistka Banku Światowego, wykazują, że brak jest pewnych dowodów, że opieka koordynowana prowadzi do oszczędności. Jednak nie tylko na zmniejszeniu kosztów zależy Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Ważna jest zmiana podejścia lekarzy do pacjenta. Oczekuje się, że wprowadzenie koordynowanej opieki sprawi, że lekarze będą zarządzać chorobą na podstawie planu leczenia- podkreślił Maciej Miłkowski.

Drugi panel moderowany przez Annę Kozieł, starszą ekspertkę ds. Zdrowia, Banku Światowego, dotyczył roli pacjenta i jego pozycji w opiece koordynowanej. Uczestnicy panelu wskazali, że obecnie pacjent jest zagubiony w systemie, a jednocześnie jest zwolniony z odpowiedzialności za swoje leczenie. Dlatego ważne jest, aby angażować pacjentów we własne zdrowie – podkreśliła Paulina Karwowska, dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. Pacjent w systemie nie może być sam, do opieki nad nim należy włączyć również rodzinę oraz edukować najbliższych jak mają się zajmować chorym. Istotną rolę w osiągnieciu tych postulatów mają do odegrania pielęgniarki środowiskowe oraz dzienne domy opieki medycznej.

Ostatni panel, prowadzony przez Dariusza Dziełaka, dyrektora Departamentu Analiz i Strategii, Narodowego Funduszu Zdrowia skupił się na jakości. Początkowo paneliści skoncentrowali się na miernikach jakość opieki oraz szukali odpowiedzi na pytanie, jak mierzyć opiekę koordynowaną? Szczegółowo mierniki jakości omówił prof. dr hab. Rafał Niżankowski. Następnie Michael Mueller, analityk polityki zdrowotnej, OECD, wskazał mechanizmy finansowania koordynowanej opieki zdrowotnej, które funkcjonują za granicą. O roli pielęgniarki i położnej w systemie opieki koordynowanej mówiła Dorota Kilańska, dyrektor europejskiej fundacji badań naukowych w pielęgniarstwie. Pielęgniarki według Pawła Żuka, prezesa Zarządu Centrum Med., odegrają ogromną rolę w opiece koordynowanej, gdyż to one prawdopodobnie będą koordynatorem wszystkich procesów.

Podsumowania sympozjum dokonał Andrzej Jacyna oraz Enis Baris.

Menadżer globalnej praktyki ds. zdrowia, żywienia i ludności Banku Światowego wskazał, że trzeba bardzo uważać mówiąc o kosztach opieki koordynowanej, bo wiemy, że nie ma dowodów, na to że wprowadzenie opieki koordynowanej przyniesie oszczędności. Dlatego opiekę nad pacjentem powinno się koordynować nie po to, żeby oszczędzać pieniądze, ale dlatego, że taka opieka jest lepsza.

Narodowy Fundusz Zdrowia wkrótce zakończy realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”. Następnym etapem będzie pilotaż pierwszego wypracowanego modelu: POZ+, który ma się rozpocząć najwcześniej w drugim kwartale 2017 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia na zakończenie zaprosił wszystkich świadczeniodawców do udziału w nim.

Nagranie sympozjum dostępne jest na stronie: http://www.sympozjum-live.pl/

Wywiad z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem:

Wywiad z p.o. Prezesa NFZ Andrzejem Jacyną:

Wywiad z Z-cą Prezesa NFZ ds. Finansowych Maciejem Miłkowskim:

Wywiad z Dyrektorem Departamentu Analiz i Strategii Centrali NFZ Dariuszem Dziełakiem:

Wywiad z Katarzyna Wiktorzak Naczelnik Wydziałuy ds. Strategii i Projektów Rozwojowych, DAiS NFZ, Kierownik Projektu OOK, Akademia NFZ:

Wywiad z z-cą Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofem Górskim:

Wywiad: Timothy Grant Evans, Starszy Dyrektor Globalnej Praktyki ds. Zdrowia, Odżywiania i Populacji w Banku Światowym:

Wywiad: Enis Baris, Manager, Globalna Praktyka ds. Zdrowia, Odżywiania i Populacji w Banku Światowym:

Wywiad: Mirella Minkman, Dyrektor ds. Badań i Innowacji, Vilans:

Wywiad: Axel Heitmueller, Dyrektor Imperial Imperial College Health Partners, Wielka Brytania:

Wywiad z Dyrektor Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie Dorotą Kilańską:

Wywiad z Urszulą Jaworską Prezesem Fundacji Urszuli Jaworskiej:

Spotkanie projektu „OOK” – programy profilaktyczne, profilaktyka zdrowotna i budżet powierzony w ramach podstawowej opieki zdrowotnej


Programy profilaktyczne, profilaktyka zdrowotna i budżet powierzony w ramach podstawowej opieki zdrowotnej były głównymi tematami przewodnimi kolejnego spotkania projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”, które odbyło się w dniu 25.04.2016 w siedzibie Centrali NFZ.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. pracownicy NFZ pracujący przy projekcie OOK NFZ, eksperci Banku Światowego oraz zaproszeni eksperci zewnętrzni, reprezentujący środowiska pacjentów, świadczeniodawców, uczelnie medyczne i administrację publiczną.

Prowadząca spotkanie, Pani Katarzyna Wiktorzak, Kierownik projektu, podkreśliła istotną rolę profilaktyki zdrowotnej w projektowanych modelach opieki koordynowanej. Spotkanie było okazją do wysłuchania opinii i omówienia oczekiwań w stosunku do programów profilaktycznych. O profilaktyce dyskutowano głównie w oparciu o działania praktyczne, które mogą stanowić ważną wskazówkę w tworzeniu zakresu budżetu powierzonego w POZ. Również konieczność uwzględnienia daleko idącej edukacji zdrowotnej oraz kształtowanie i utrwalanie u pacjentów zachowań służących zdrowiu, były elementami często powtarzającymi się w wypowiedziach uczestników.

Prezentacje:

Projekt „OOK” – warsztaty


W dniu  18 marca 2016 roku w Hotelu NOVOTEL  w Warszawie odbyło się spotkanie otwierające oraz warsztaty dla ekspertów, którzy wyrazili zainteresowanie współpracą z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”, współfinansowanego przez UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.W pierwszej części spotkania zaproszeni prelegenci z kraju i zagranicy przedstawili podstawowe założenia projektu, obecne inicjatywy dotyczące Koordynowanej Opieki Zdrowotnej (KOZ), jak również praktyczne elementy KOZ oraz definicje, wzorce polskie i międzynarodowe. Druga część spotkania rozpoczęła się od zaprezentowania międzynarodowych przykładów i rozwiązań dotyczących Koordynowanej Opieki Zdrowotnej. Po zakończeniu części prezentacyjnej rozpoczęły się warsztaty,  podczas których grupy mierzyły się z tezą  „brak opieki koordynowanej w Polsce”. Uczestnicy mieli określić problemy i zaproponować ich rozwiązania, patrząc na nie z punktu widzenia pacjenta, świadczeniodawcy lub płatnika. Wypracowane zagadnienia będą ważnym elementem w pracach Banku Światowego i Narodowego Funduszu Zdrowia przy tworzeniu ostatecznych modeli Koordynowanej Opieki Zdrowotnej.

Prezentacje:

Spotkanie dotyczące organizacji opieki koordynowanej (OOK)

Przedstawiciele środowisk skupiających pacjentów, placówki medyczne, a także instytucje monitorujące jakość udzielania świadczeń zdrowotnych wzięli udział w spotkaniu dotyczącym realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”, zorganizowanym w dniu 23 lutego, w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.

Obecny na spotkaniu Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk podkreślił, że jedną z podstawowych kwestii przy wprowadzaniu koordynowanej opieki zdrowotnej w Polsce jest uzyskanie informacji o rzeczywistych oczekiwaniach pacjentów dotyczących opieki zdrowotnej i świadczonych usług.  Przypomniał, że w tym celu Fundusz przeprowadził pilotażową ankietę dotyczącą badania poziomu satysfakcji pacjenta. – Chcemy, żeby pacjent uzyskał jak najlepszą pomoc medyczną na miarę naszych możliwości – zaznaczył Prezes NFZ.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Fundacji MY PACJENCI, Fundacji Urszuli Jaworskiejoraz Federacji Pacjentów Polskich, a także reprezentanci Banku Światowego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Monitorowania Jakości, Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rządowej Rady Ludnościowej.

Celem projektu wdrożenia OOK w Polsce jest poprawa jakości i efektywności opieki zdrowotnej poprzez wprowadzenie standardów organizacyjnych i medycznych, a także modelu finansowania świadczeń, które doprowadzą do koordynacji poszczególnych etapów diagnostyki, terapii i rehabilitacji. Głównym efektem projektu będą rozwiązania organizacyjne ułatwiające pacjentom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej o wysokiej jakości i skuteczności.

Projekt NFZ stanowi I etap wieloletniego procesu wdrażania w Polsce OOK. Następnymi krokami w implementacji zmian w systemie ochrony zdrowia będzie etap II – pilotażowy, realizowany w latach 2017-2021 w wybranych lokalizacjach oraz III etap – wdrożeniowy w całym kraju w perspektywie 2019–2023. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Konferencja „Transgraniczna Opieka Zdrowotna – Pacjenci Bez Granic”

W ramach projektu pn. „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2 września 2015 roku w JM Hotel w Warszawie odbyła się na ogólnopolska konferencja pt. „Transgraniczna Opieka Zdrowotna – Pacjenci Bez Granic”.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele świadczeniodawców, lekarze uczestniczący w dyskusji o systemie opieki zdrowotnej, managerowie i kadra zarządzająca placówkami medycznymi, przedstawiciele administracji publicznej i samorządowej, reprezentanci publicznych i prywatnych podmiotów zajmujących się promocją zdrowia, oraz przedstawiciele prasy branżowej.

Zaproszonych gości powitał Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii NFZ pan Dariusz Dziełak, a informację o projekcie, w ramach, którego organizowana była konferencja przybliżyła pani Katarzyna Wiktorzak – Naczelnik Wydział ds. Strategii i Projektów Rozwojowych.

Wykład inauguracyjny dotyczący działań mających na celu poprawę współpracy między europejskimi sieciami referencyjnymi wygłosiła profesor Gertruda Uścińska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja, której moderatorkami były panie: Agata Szymczak – koordynator projektu i Jowita Furmanik, składała się z trzech sesji. W pierwszej poświęconej europejskim sieciom referencyjnym, swoje prezentacje przedstawili m.in.: Dr Till Voigtlaender, z Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medyczny w Wiedniu, który przedstawił doświadczenia austriackie dotyczące Europejskich sieci referencyjnych, a profesor Katarzyna Kotulska, z Centrum Zdrowia Dziecka mówiła o założeniach, kalendarzu i wyzwaniach, które pojawiają się przy wprowadzaniu europejskich sieci referencyjnych w Polsce.

W ramach drugiej sesji poświęconej „Prawom Pacjenta w opiece transgranicznej z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu”, swoje prelekcję wygłosiła m.in. Ewa Borek z organizacji „My Pacjenci”, która mówiła o prawach w UE, jakie daje pacjentom dyrektywa transgraniczna oraz Grzegorz Byszewski reprezentujący organizację „Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej”. Na temat publikacji realizowanych w ramach projektu „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej”, dotyczących leczenia poza granicami Polski mówiły panie: Agnieszka Tyc – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej NFZ i Małgorzata Pajączek – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej NFZ.

W drugiej sesji znalazło się również wystąpienie Tomasza Majchrzaka z SmartEducations, który mówił o e-szkoleniach i e-edukacji w nawiązaniu do transgranicznej opieki zdrowotnej.

Trzecia sesja konferencji poświęcona została „Jakości świadczeń w opiece transgranicznej”. Na ten temat swoje prezentację przedstawili m.in. Jooske Vos, reprezentująca Europejskie Partnerstwo Organizacji Nadzorujących w zakresie Opieki Społecznej i Usług Zdrowotnych, która prezentowała temat „Transgraniczna opieka zdrowotna – jakość i bezpieczeństwo z perspektywy organów regulacyjnych i nadzorczych w Europie” oraz Dr Matthias Wismar z Europejskiego Centrum Polityki Zdrowotnej WHO, który poruszył temat, „Jakość, a współpraca transgraniczna: priorytetowe obszary działania”.

Bardzo ciekawie na temat „Jakość opieki zdrowotnej w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej” mówiła pani Barbara Kutryba z Centrum Monitorowania, Jakości, a Filip Domański z Wydziału Systemów Zdrowotnych Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) prezentował temat „Jakość świadczeń w transgranicznej opiece zdrowotnej z perspektywy Unii Europejskiej”.

Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja była okazją do dyskusji pomiędzy przedstawicielami świadczeniodawców usług medycznych, instytucji publicznych i reprezentantów Krajowych Punktów Kontaktowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Prezentacje:

Konferencja Transgraniczna Opieka Zdrowotna – polskie i europejskie doświadczenia

18 czerwca 2015 r.  odbyła się ogólnopolska konferencja nt. „Transgraniczna Opieka Zdrowotna – polskie i europejskie doświadczenia”. Spotkanie  zostało zorganizowane w ramach projektu pn.  „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja miała na celu wymianę wiedzy na temat zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej, leczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a leczenia na podstawie zasad wynikających z dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, jak również doświadczeń innych państw członkowskich Unii Europejskiej w implementacji dyrektywy transgranicznej do przepisów krajowych. Spotkanie, które zgromadziło ponad 200 uczestników, stało się okazją do dyskusji pomiędzy przedstawicielami świadczeniodawców usług medycznych, instytucji publicznych i reprezentantów Krajowych Punktów Kontaktowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Prezentacje:

Konferencja „Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia”

W dniu 28 maja 2015 r. w Hotelu Mercure w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja nt. „Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia”. Spotkanie miało na celu wymianę wiedzy i doświadczeń na temat wdrażania i kierunków rozwoju nowoczesnych rozwiązań w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi e-zdrowia i telemedycyny. Konferencje otworzył pan Tadeusz Jędrzejczyk – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Jego wystąpienie poświęcone roli płatnika we wdrażaniu innowacji w ochronie zdrowia rozpoczęło pierwszą sesję, której tematem przewodnim było „E–Zdrowie w Europie i perspektywy rozwoju w Polsce”. Następnie, występująca w roli moderatora, pani Sabina Karczmarz zaprosiła do wygłoszenia prezentacji pana Artura Pruszko z Ernst & Young, który zarysował kontekst wprowadzania rozwiązań e-zdrowia i telemedycyny w Europie. W swoim wystąpieniu zaprezentował także osiągane przez kraje EU wskaźniki w zakresie e-zdrowia oraz cele EU w tym obszarze na lata 2014 – 2020.

Główny przekaz jego prezentacji to ”należy patrzeć przed siebie i śledzić trendy rozwijającej się telemedycyny”.

Kolejnym prelegentem był wieloletni pracownik NFZ, a obecnie Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii NFZ pan Dariusz Dziełak. W swojej prezentacji omówił wybrane aspekty prawne oraz określił wątpliwości i źródła ryzyka dotyczące telemedycyny.

Pierwszą sesję zamknął dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski prezentując rozumienie telemedycyny i e-zdrowia z punku widzenia Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-zdrowia

Kolejnym punktem Konferencji, zorganizowanej przez „Akademię NFZ”, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, było wystąpienie pana Leif Erik Nohr, zarządzającego Departamentem ds. Rozwoju Służby Zdrowia (HSD) w ramach Norweskiego Centrum Opieki Zintegrowanej i Telemedycyny. Pan Nohr przedstawił ogólny obraz zastosowania telemedycyny/e-zdrowia w Norwegii. Jako główne czynniki wpływające na rozwój telemedycyny w Norwegii wskazał:

  • duże odległości
  • brak specjalistów
  • oczekiwania pacjentów– obywateli
  • zwiększenie wykorzystania technologii IC

Zwrócił także uwagę na niektóre z wyzwań, przed którymi stoimy i podpowiedział jak je pokonać.

Po krótkiej przerwie, drugą sesję konferencji dotyczącą Działań Instytucjonalnych: rozwiązania informatyczne wprowadzone przez instytucje publiczne oraz planowane projekty, otworzył pan Andrzej Strug – Dyrektor Departamentu Informatyki NFZ. Omówił rolę NFZ w kierunkach rozwoju Systemu Opieki Zdrowotnej pod kątem Telemedycyny i e- Zdrowia.

O identyfikacji elektronicznej lekarza i pacjenta oraz o karcie specjalisty medycznego i karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, jako narzędzia eID mówił pan Marek Ujejski – Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki NFZ.

Informację dotyczące aktualnego stanu przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4, czyli o e-zdrowiu w Polsce przekazał w przygotowanej prezentacji Z-ca Dyrektora ds. Europejskich  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pan Kajetan Wojsyk. Przedstawił cele budowy platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia a także założenia projektu „Platforma Telemedyczna Ministerstwa Zdrowia”.

Temat dotyczący propozycji wykorzystania koncepcji Szpitala Domowego w Organizacji Świadczeń zdrowotnych przedstawił Wiceprezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro – Centrum pan Paweł Podsiadło. Zaprezentował koncepcję szpitala domowego, jego organizację i potencjalne oszczędności. W swojej prezentacji oparł się m.in. na doświadczeniach izraelskich.

Trzecia sesja została poświęcona przedstawieniu zebranym uczestnikom projektów i inicjatyw krajowych, rozpoczął ją Prezes Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i E-Zdrowia – pan dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski. W wystąpieniu przedstawił wybrane telemedyczne inicjatywy krajowe.

Następnie kierownik projektu Dawca.pl pan Paweł Klikowicz rozwiewał wątpliwości i odpowiadał na pytanie „czy social media pomagają w ochronie zdrowia?”

Kolejna prezentacja dotyczyła innowacyjnych narzędzi w edukacji, promocji zdrowia i profilaktyce chorób sercowo – naczyniowych dla kobiet. Wygłosiła ją pani Joanna Zembala–John – kierownik projektu „FitPolka” w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W wystąpieniu przedstawiła zasady i tory działania kompleksowego, mobilnego programu edukacji i profilaktyki chorób sercowo – naczyniowych i metabolicznych u kobiet z wykorzystaniem narzędzi e- i m-zdrowia pod nazwą „FitPolka”.

Następną prelegentką była pani dr n. med. Bożena Wierzyńska z Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych, która omówiła temat a także podzieliła się wnioskami z programu pilotażowego dot. ”Monitorowana telemedycznie rehabilitacja medyczna”.

Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie kierownika projektu C3D z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM pana Artura Z. Białoszewskiego. W swojej prezentacji omówił elektroniczne systemy wsparcia i monitoringu terapii pacjentów stosujących leki wziewne na przykładzie projektu Compliance3D.

Konferencję zamknęła pani Katarzyna Wiktorzak – Naczelnik wydziału Strategii i Projektów Rozwojowych NFZ, która przedstawiła projekt Akademia NFZ, czyli Innowacyjne oblicze Funduszu. W swojej bardzo interaktywnej i nowoczesnej prezentacji zaprezentowała możliwości rozwiązań e-learning oraz podsumowała kończący się projekt „Akademia NFZ”, który oferował nowoczesne formy kształcenia dla pracowników służby zdrowia.

Po zakończeniu wystąpienia p. Wiktorzak uczestnicy zostali zaproszeni na lunch gdzie mogli kontynuować dyskusje dotyczące przyszłości Telemedycyny i E-Zdrowia.

Prezentacje:

Konferencja „Prawa Dziecka – Pacjenta”

W dniu 29 października 2014 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się ogólnopolska konferencja, której motywem przewodnim były prawa dziecka – pacjenta. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu i było oficjalnym rozpoczęciem obchodów 25-lecia Konwencji o prawach dziecka. Konferencję zorganizował Rzecznik Praw Dziecka przy współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta i Narodowym Funduszem Zdrowia.

„Akademia NFZ”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiła w trakcie tego spotkania swoją kolejną publikacje, dotyczącą tym razem praw najmłodszego pacjenta. Zestaw trzech książeczek: „Mały Pacjent – podręcznik dla rodziców i personelu”, komiks – „Prawa Pacjenta – ściąga dla młodzieży” i kolorowanka dla dzieci „Kolorowa Książeczka Zdrowia” – skierowane są do rodziców, personelu, młodzieży i dzieci. Podręcznik „Mały Pacjent – poradnik dla rodziców i personelu” to publikacja, której adresatami są przede wszystkim opiekunowie prawni i faktyczni małoletnich pacjentów. Jej celem jest przystępna prezentacja praw pacjenta oraz przekazanie praktycznych wskazówek odnośnie umiejętnego postępowania z małym pacjentem i jego problemami związanymi z chorobą, procesem leczenia i działaniami terapeutycznymi. Treść przygotowana przez panie: Katarzynę Wnęk – Joniec, Lucynę Pławecką – Stolarską i Natalię Lipowską obejmuje porady dotyczące przygotowania dziecka do planowanej hospitalizacji lub zabiegu operacyjnego, jak również prezentację „dobrych praktyk” polskich placówek medycznych. Komiks „Prawa pacjenta – ściąga dla młodzieży” – skierowany jest do młodzieży.  W formie 13 „opowieści z życia wziętych” prezentuje przygody bohaterów, których historie zakończone są puentą związaną z prawami pacjenta, promowaniem zdrowego trybu życia czy bezpiecznym zachowaniem. Treści i kanwa scenariuszy historyjek zostały napisane przez zespół projektu Akademia NFZ przy współpracy i weryfikacji psychologów, Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta. „Kolorowa Książeczka Zdrowia” jest przeznaczona dla dzieci i stanowi zbiór gier, rebusów i kolorowanek o tematyce zdrowotnej, mających na celu edukację najmłodszych.

Box w najbliższym czasie trafi do wszystkich szpitali z oddziałami dziecięcymi, placówek medycznych, stref klienta w oddziałach wojewódzkich NFZ, a wersja elektroniczna będzie dostępna na stronie projektu Akademia NFZ.Konferencję otworzyli Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak i Rzecznik Praw Pacjenta Pani Krystyna Barbara Kozłowska, prezentując uczestnikom przygotowaną wspólnie „Kartę Praw Dziecka – Pacjenta”, która została opracowana w oparciu o Konwencję o Prawach Dziecka i ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Planowane działania legislacyjne i rozwiązania systemowe w opiece medycznej dla najmłodszych przedstawił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Aleksander Sopliński.

Kolejnym punktem konferencji było przyznanie przez Rzecznika Praw Dziecka, Honorowej Odznaki za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka dla profesor Alicji Chybickiej, za jej wkład i zaangażowanie w walkę na rzecz dzieci-pacjentów.

Pierwszą cześć konferencji zamknął Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Pan Tadeusz Jędrzejczyk, który omówił kwestie finansowania świadczeń dla dzieci – pacjentów oraz planowane zmiany, m.in. w zakresie rehabilitacji leczniczej dla dzieci. Ich celem jest zwiększenie pacjentom dostępu do tego rodzaju świadczeń oraz umożliwienie zawarcia umowy przez świadczeniodawców specjalizujących się w rehabilitacji dla dzieci.

Drugą sesję rozpoczęły prezentacje przedstawicieli świadczeniodawców. O swoich doświadczeniach i osiągnięciach opowiedziały: Pani prof. Małgorzata Syczewska – Dyrektor Instytutu-Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i Pani Małgorzata Stachurska-Turos – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Prof. J. Bogdanowicza w Warszawie.

Następnie Pani Katarzyna Wiktorzak, Kierownik Projektu „Akademia NFZ” oraz Naczelnik Wydziału Sprawozdawczości i Projektów Europejskich Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiła wyniki ankiety, przeprowadzonej w przyszpitalnych szkołach. W ankiecie zbadano poziom znajomości praw pacjenta oraz pytano o opinię na temat szpitala i personelu. Odpowiedzi jak i dyskusja z młodzieżą, będąca również elementem konferencji, wskazują na konieczność podejmowania akcji edukacyjnych na różnych poziomach i we współpracy z innymi instytucjami.Na koniec, konferencję wzbogacił głos samych zainteresowanych, czyli dzieci i młodzieży – przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Dyskusję o ich świadomości praw pacjenta, doświadczeniach podczas pobytu w szpitalu i ich wizji na temat idealnej placówki szpitalnej przeprowadziła psycholog Pani Dorota Zawadzka – Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Uczestnicy konferencji, wśród których znaleźli się dyrektorzy szpitali pediatrycznych z całej Polski, konsultanci krajowi i wojewódzcy oraz parlamentarzyści mieli okazję do debaty nad kwestiami poprawy ochrony zdrowia najmłodszych. Głównym przesłaniem spotkania było podkreślenie faktu, że dziecko to pacjent szczególny, który musi być właściwie leczony oraz traktowany z godnością i uwagą.

Prezentacje:

Konferencja „Jednorodne Grupy Pacjentów w Europie – w stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach”

x
Pobierz

W dniu 18 marca 2014 r. w Hotelu Mercure w Warszawie, w ramach projektu „Akademia NFZ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyła się Ogólnopolska Konferencja pod hasłem „JEDNORODNE GRUPY PACJENTÓW W EUROPIE w stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach”. Organizacja konferencji powiązana była z wydaniem polskiego tłumaczenia i aktualizacji podręcznika, dotyczącego systemów DRG w Europie, przygotowanego we współpracy z międzynarodowymi ekspertami. Publikacja przedstawia praktyki tych systemów na przykładzie krajów europejskich, porównując sposoby rozliczania usług zdrowotnych przez płatników. JGP – odpowiednik DRG w Polsce, to grupa pacjentów z podobnymi schorzeniami leczonych w podobny sposób. Systemy DRG stanowią medyczno-ekonomiczną formę klasyfikacji pacjentów, w ramach których dany pacjent jest przypisany do jednej konkretnej grupy. Ideą tego rozwiązania jest stworzenie w miarę prostych i łatwych w stosowaniu metod kwalifikowania (już po wykonaniu) danego świadczenia do pewnej grupy ze ściśle zdefiniowanej listy celem rozliczenia usługi przed płatnikiem.

Rozpoczęcie konferencji zostało zaplanowane na godzinę 10.00, ale już od godziny 8.30 pierwsi uczestnicy ustawiali się w kolejce do rejestracji i z minuty na minutę ich liczba powiększała się. Moderatorami konferencji były panie Katarzyna Wiktorzak i Sabina Karczmarz. Punktualnie o godzinie 10.00 pani Wiesława Anna Kłos – Zastępująca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zastępca Prezesa ds. Finansowych, powitała przybyłych gości i życząc wszystkim owocnych obrad, oficjalnie otworzyła ogólnopolską konferencję poświęconą JGP. Pani Prezes Kłos wskazała, że dzięki współpracy międzynarodowej i przekazywaniu doświadczeń poszerzamy nasze horyzonty i zdobywamy nowa wiedzę dotyczącą systemu Jednorodnych Grup Pacjentów. Nawiązała do publikacji dotyczącej systemów DRG w Europie, przygotowanej wspólnie z zagranicznymi ekspertami. Publikacja ta porównuje strukturę i organizację opieki zdrowotnej między innymi w Austrii, Anglii, Francji, Niemczech, Irlandii, Hiszpanii, Holandii czy krajach skandynawskich.

Powyższa publikacja jest wynikiem pracy w ramach realizacji projektu EuroDRG, podczas którego analizowano różnice w systemach DRG.

Następnie pani Sabina Karczmarz zaprosiła do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego gości z zagranicy – współautorów projektu EuroDRG. Jako pierwszy przemawiał Pan Alexander Geissler z berlińskiego Uniwersytetu Technicznego. Mówił o początkach projektu EuroDRG, o jego celach, zakresie i o tym jak przebiegał cały proces w czasie trwania tj. w latach 2009-2011. Mówił o modelach finansowania szpitali i konsekwencjach takiego finansowania na bazie grup DRG. Przekazał także informacje o wymaganiach dotyczących kodowania rozpoznań i procedur, a także rachunku kosztów w służbie zdrowa. Jednym z elementów prezentacji było przedstawienie metod kalkulacji kosztów stosowanych w krajach europejskich Drugą część wykładu inauguracyjnego wygłosił Wilm Quentin z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Przedstawił cele, zadania i rolę systemu DRG wprowadzonego w Niemczech. W swojej prezentacji skupił się między innymi na wyliczeniu ciężaru kosztów i faktycznej płatności dla szpitali, a także podsumował 10 lat DGR w Niemczech.

Po wystąpieniach gości z zagranicy pani Sabina Karczmarz zaprosiła na mównicę pana dr n. med. Jacka Grabowskiego – kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kanclerz Grabowski mówił o genezie, teraźniejszości i opcjach rozwoju polskiego systemu case – mix w odniesieniu do JGP.

Na zakończenie pierwszej części konferencji swoją prezentację pt.: „JGP – Jednorodne Grupy Problemów” wygłosił Pan Dariusz Dziełak – p.o. Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali NFZ. Dyrektor Dziełak przybliżył podstawowe systemy rozliczania szpitali w Polsce a także doświadczenia związane z JGP w latach 2008 – 2013. Swoje wystąpienie podsumował dowcipnie parafrazując Churchilla ”… JGP to najgorsza forma rozliczania szpitali z wyjątkiem wszystkich innych form…”.

Po zakończeniu prezentacji pani Sabina Karczmarz zaprosiła wszystkich uczestników na 40 minutową przerwę kawową, zachęcając równocześnie do kontynuowania rozmów kuluarowych, zwłaszcza z naszymi gośćmi z zagranicy.

Drugą sesję rozpoczął pan Daniel Rutkowski – p.o. Naczelnika Wydziału Strategii, Analiz i Rozwoju JGP w Centrali NFZ. W swojej prezentacji skupił się na 5 latach funkcjonowania JGP i przyjętych kierunkach zmian. Przedstawił obszary badań i przegląd statystyk z realizacji wszystkich JGP oraz kierunki zmian, jakie należy realizować w przyszłości.

Jako następny swoją prezentacje przedstawił Pan Paweł Lisik – kierownik Sekcji ds. Jednorodnych Grup Pacjentów Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Doktor Lisik przedstawił zagadnienia JGP z perspektywy Oddziału Wojewódzkiego Funduszu. Pokazał jak przebiegały prace w oddziale podczas wdrażania i realizacji założeń systemu JGP, jakie sekcja ds. JGP zastosowała rozwiązania i w jaki sposób rozwiązywała pojawiające się problemy.

Jako ostatni na konferencji wystąpił pan dr. Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego w Warszawie z prezentacją na temat „Praktyczne aspekty związane z analizą statystyk JGP w zarządzaniu szpitalem”. Prelegent przedstawił kluczowe dane analityczne ze statystyki JGP dla zarządzania procesem leczenia, którymi są między innymi: długość hospitalizacji – mediana (dni), średnia wartość hospitalizacji, tryb przyjęcia, tryb wypisu (zgon pacjenta), zakres świadczeń.

Po ostatnim wystąpieniu Pani Katarzyna Wiktorzak przedstawiła podsumowanie całej konferencji, które można zawrzeć w kilku punktach:

1. Dzięki współpracy międzynarodowej możemy dzielić się wiedzą, jak również korzystać z doświadczeń innych państw w podobnych dziedzinach, tj. np. Jednorodne Grupy Pacjentów.

2. Po przedstawieniu doświadczeń krajów europejskich, w których od wielu lat funkcjonuje omawiany system, jesteśmy przekonani, że jedynym, najbardziej ekonomicznym i sprawiedliwym sposobem na rozliczanie świadczeń zdrowotnych jest system DRG. Przy wprowadzaniu JGP w Polsce korzystano z doświadczeń światowych. Różnice w konstrukcji i procesie implementacji polskiego systemu w porównaniu z innymi krajami polegają na tym, że:

– polski system JGP został

przygotowany i wdrożony w tempie wręcz „ekspresowym” (prace nad opracowaniem i wdrożeniem systemu trwały około roku). W większości krajów proces ten przygotowywano latami;

– większość krajów ustala taryfy DRG, bądź relacje pomiędzy poszczególnymi grupami, na podstawie rzeczywistych danych kosztowych przekazywanych przez szpitale. W Polsce dopiero dążymy do wykorzystywania danych kosztowych pochodzących bezpośrednio ze szpitali.

3. Dalszy rozwój systemu Jednorodnych Grup Pacjentów pozwoli na racjonalizacje wydatków na usługi zdrowotne

Głównym wyzwaniem Polskiego system JGP po 5 latach funkcjonowania jest oparcie wyceny poszczególnych grup na podstawie danych kosztowych przekazywanych przez szpitale, a także dalszy rozwój grup, ale w kierunku, aby tworzenie dodatkowych grup wynikało z wydzielania z dotychczas istniejących JGP specjalnych grup np.: dla dzieci, dla pacjentów z powikłaniami, dla grup starszych pacjentów.

JGP jest to najlepszy sposób rozliczania usług zdrowotnych przez płatnika. Aby JGP uznać za system „narodowy” niezbędne są decyzję w zakresie umocowań prawnych i konieczność zapewnienia dalszego rozwoju JGP w przyszłości.

Po przedstawieniu podsumowania pani Katarzyna Wiktorzak wraz z panią Sabiną Karczmarz podziękowały prelegentom i uczestnikom za udział w spotkaniu i zaprosiły wszystkich na obiad przygotowany w sali restauracyjnej hotelu Mercure.

Rozpoczęcie konferencji Wiesława Kłos (p.o. Prezesa NFZ)


Prezentacja_Alexander Geissler_PL
Prezentacja_Wilm Quentin_PL
Prezentacja_Dariusz Dziełak
Prezentacja_Daniel Rutkowski
Prezentacja_Paweł Lisik
Prezentacja_Jerzy Gryglewicz
Prezentacja_Jacek Grabowski

Podsumowanie konferencji Katarzyna Wiktorzak (NFZ)

Ogólnopolska Konferencja „Zrozumieć prawa pacjenta”

Rozpoczęcie konferencji zostało zaplanowane na godzinę 10.00, ale już od godziny 8.30 pierwsi uczestnicy ustawiali się w kolejce do rejestracji i z minuty na minutę ich liczba powiększała się. Moderatorami konferencji były panie Katarzyna Wiktorzak i Sabina Karczmarz. Punktualnie pani Agnieszka Pachciarz – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powitała przybyłych gości i życząc wszystkim owocnych obrad, oficjalnie otworzyła ogólnopolską konferencję poświęconą prawom pacjenta.

Pani Prezes wskazała na duże znaczenie wszelkich inicjatyw wspierających pacjentów i fakt, że wiedza na temat ich praw oraz świadomość jest ciągle zbyt mała, dlatego publikacja będzie stanowiła cenne wsparcie w pewniejszym poruszaniu się po systemie ochrony zdrowia. Podkreśliła również, że NFZ to nowoczesna instytucja, podążająca za trendami i innowacyjnymi rozwiązaniami, których efektami jest m.in. platforma e-learningowa, aplikacje na smartfony czy systemy informatyczne ZIP i EWUŚ, stanowiące udogodnienie dla pacjentów.

Następnie wykład inauguracyjny wygłosił pan Grzegorz Błażewicz z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. W swoim wystąpieniu pan Błażewicz skupił się na zadaniach i roli RPP, informacji, w jaki sposób i jakie sprawy powinny być kierowane do Biura RPP, a także jak przebiega ścieżka realizacji zgłoszonej sprawy. Mówił również o najczęściej naruszanych prawach pacjenta i efektach postępowań wyjaśniających oraz o konieczności popularyzowania wiedzy o prawach pacjenta.

Po zakończeniu wykładu inauguracyjnego głos zabrał Pan Marcin Pakulski – Z-ca Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia. Prezes mówił o tym jak Narodowy Fundusz Zdrowia wspiera pacjenta w systemie ochrony zdrowia, a także podkreślił, że NFZ nie oszczędza pieniędzy tylko zarządza systemem po to, aby efektywniej je wydawać na świadczenia o wysokiej jakości. Zdaniem Prezesa Pakulskiego misją NFZ w stosunku do pacjenta jest zapewnienie mu bezpieczeństwa.

Następnie swoją prezentację pt.: „NFZ a prawa pacjenta” wygłosiła pani Izabela Trojanowska – Dyrektor Departamentu Spraw Świadczeniobiorców z Centrali NFZ. Pani Dyrektor przedstawiła krótki rys historyczny, obecną strukturę NFZ z punktu widzenia pacjenta, przedstawiła również możliwe formy kontaktu z pacjentem.

Kolejnym prelegentem był pan Andrzej Strug – Dyrektor Departamentu Informatyki. W swojej prezentacji skupił się na założeniach, celach i korzyściach dla pacjenta nowego portalu Zintegrowany Informator Pacjenta ZIP. Przedstawił zakres danych, który jest prezentowany przez ZIP. Dzięki internetowemu podłączeniu online zaprezentował także, praktyczne możliwości ZIP. Pan Dyrektor Strug sprowokował dyskusję na temat potrzeb i możliwości Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Konkluzja było stwierdzenie, że ZIP stanowi swego rodzaju ściągę dla pacjenta, kiedy ostatnio był u lekarza, kiedy i jakie robił badania oraz jakie leki przyjmował. Dostęp do ZIP umożliwia pacjentom dobre przygotowanie do wizyty, począwszy od odnalezienia specjalisty w dogodnej dla niego lokalizacji (załączona mapa) do przypomnienia sobie własnej historii choroby.

Na zakończenie pierwszej części konferencji wystąpili panowie: Tomasz Filarski i Tomasz Sroka, autorzy podręcznika „Zrozumieć prawa pacjenta”. Głównie skupili się na wyzwaniach, jakie występują w tym zakresie. W kontekście ochrony tych praw wyróżnili i omówili trzy standardy: prawno – organizacyjny, medyczny i etyczny.

Po zakończeniu prezentacji pani Sabina Karczmarz zaprosiła wszystkich uczestników na 40 minutową przerwę kawową, zachęcając równocześnie do kontynuowania rozmów kuluarowych, a także ze skorzystania z obecności mobilnych stanowisk ZIP i EKUZ zainstalowanych przy wejściu do sali konferencyjnej.

Po przerwie, drugą sesję konferencji rozpoczęła pani Katarzyna Wiktorzak – Kierownik projektu „Akademia NFZ” z Centrali NFZ. Pani Wiktorzak przedstawiła projekt Akademia NFZ, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a dokładniej, co Akademia NFZ robi na rzecz pacjentów.

Skupiła się na nowo powstałej platformie e-learningowej, na szkoleniach stacjonarnych i e-learningowych. Dużo miejsca poświęciła nowemu portalowi informacyjnemu, którego ważnym elementem jest zakładka poświęcona pacjentom w której każdy znaleźć interesujące dla siebie informacje związane z prawidłowym żywieniem, profilaktyka wielu schorzeń itp.

Jako następny swoją prezentację przedstawił pan Mariusz Andreasik z firmy SmartEducation, która była wykonawcą platformy edukacyjno – informacyjnej Akademii NFZ. W swojej prezentacji skupił się na istniejących trendach e-edukacji i e-learningu na przykładzie Akademii NFZ oraz e-lfH (e-learning for Healthcare) w Wielkiej Brytanii.

Biorąc pod uwagę, że działania profilaktyczne są bardzo ważne, w drugiej sesji konferencji zaplanowany został podtemat ”Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli jak nie zostać pacjentem”. Moderator, pani Sabina Karczmarz zaprosiła na mównice pana Tomasza Piotrowskiego z Ministerstwa Zdrowia, który jest koordynatorem ds. administracyjnym projektu Mężczyzna 45+. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy opracowania i wdrożenia programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego. Pan Piotrowski przedstawił dane epidemiologiczne, badania świadomości na temat nowotworów układu moczowo- płciowego u mężczyzn. Zapoznał uczestników z celem projektu oraz z działaniami, jakie były wykonane w czasie jego trwania.

Następnie swoją prezentacje przedstawiła pani Iwona Bruśk z Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani Bruśk poruszyła ważny temat – informacja o zdrowiu i chorobie, a prawa pacjenta czyli prawo pacjenta do informacji. Przedstawiła problemy zgłaszane przez pacjentów, źródła informacji o zdrowiu i chorobie, z których korzysta przeciętny pacjent.

W prezentacji został poruszony temat informacji w przypadku chorób przewlekłych oraz próba odpowiedzi na tak naprawdę zasadnicze pytanie: jak i czy w ogóle, my pacjenci, jesteśmy przygotowani na choroby przewlekłe. Pani Bruśk mówiła także na temat form wsparcia z jakich mogą korzystać pacjenci w chorobach przewlekłych.

Zastosowując unijną zasadę równości szans dla kobiet i mężczyzn, po prezentacji dotyczącej wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u mężczyzn, kolejna prezentacja została przedstawiona przez panią Idę Karpińską – Prezesa Ogólnopolskiej Fundacji „Kwiat Kobiecości”. Swoją prelekcję pt.” Gabinety pod Kwiatkiem” pani Karpińska poświęciła programowi edukacji kobiet nt. prawidłowego przebiegu wizyty ginekologicznej. Przedstawiła etapy realizacji projektu, a także koncepcję jego rozwoju. Zachęcała do współpracy z Fundacja np. przez zakup specjalnych bransoletek z kwiatkiem.

Na konferencji zostały również poruszone problemy praw dziecka jako pacjenta. Ostatnią prezentację, właśnie poświęconą prawom dziecka jako pacjenta, przedstawiła pani Elżbieta Karasek z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Pani Karasek zaprezentowała historię praw dziecka w pigułce i Konwencję o Prawach Dziecka. Skupiła się na podstawach prawnych działania RPD, zasadach jakimi się kieruje, a także na wybranych uprawnieniach Rzecznika Praw Dziecka. Przedstawiła również przykłady indywidualnych spraw prowadzonych i rozwiązanych przez Biuro RPD, a także pokazała prawa dziecka jako pacjenta z perspektywy spraw zgłaszanych i podejmowanych przez Rzecznika.

Prezentacja przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Dziecka zakończyła, około godziny 16.00 Ogólnopolską Konferencję „Zrozumieć prawa pacjenta”. Panie Katarzyna Wiktorzak i Sabina Karczmarz podziękowały uczestnikom konferencji i prelegentom, a następnie zaprosiły wszystkich na lunch przygotowany w sali restauracyjnej hotelu Radisson Blu Sobieski.

Przez cały czas trwania konferencji obecne były mobilne stanowiska ZIP i EKUZ. Blisko połowa uczestników skorzystała z możliwości założenia konta ZIP (106), natomiast z EKUZ skorzystało ok. 17 osób prawdopodobnie ze względu na okres powakacyjny.

Konferencja pokazała, że potrzebne są konkretne działania wspierające kompetencje środowiska medycznego.