Patient’s rights and obligations


Enter
Thematic modules: Forms of patient registration with the Polish healthcare provider Rules for registering at the Polish medical institution Referrals required to be admitted by the healthcare provider and their validity period Managing the lists of patients waiting to health care Rules of disclosure of medical information in Polish health care system Verification of patient proof of health insurance and the documents confirming the right to health care benefits in Poland

Funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia

2

Zapisz się

Zakres tematów poruszanych na szkoleniu:

 • organy władzy publicznej właściwe w zakresie ochrony zdrowia i ich zadania w zakresie  zapewniania dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • prawo do ochrony zdrowia, a konstytucyjny model systemu ochrony zdrowia,
 • świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych oraz system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • system ratownictwa medycznego,
 • orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony zdrowia oraz zmian w systemie opieki zdrowotnej.

Cel szkolenia

 • rozwój kompetencji uczestników w zakresie znajomości prawa aktualnie określającego system opieki zdrowotnej w Polsce, poznanie zasad stanowienia prawa,
 • omówienie odpowiedzialności i kompetencji głównych podmiotów systemu opieki zdrowotnej (MZ, NFZ, Konsultant Krajowy, Konsultant Wojewódzki, organizacje reprezentatywne
 • omówienie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej.

Grupa docelowa

 • Kadra zarządzająca (wyższego i średniego szczebla) podmiotów działalności leczniczej posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 3h 30min

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

5
Zapisz się

Zakres tematów poruszanych na szkoleniu

 • podstawowe zagadnienia gospodarki finansowej,
 • środki finansowe którymi zarządza NFZ,
 • podział środków finansowych pomiędzy oddziały NFZ,
 • plan finansowy NFZ,
 • proces kontraktowania,
 • postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku przeprowadzonych postępowań.

Cel szkolenia

 • zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami gospodarki finansowej NFZ,
 • poznanie zasad kontraktowania świadczeń,
 • poznanie zasad planowania zakupu świadczeń,
 • zapoznanie się z procesem zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Grupa docelowa

 • Pracownicy świadczeniodawcy realizującego świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 1h 45min

Przygotowanie ofert w konkursach na świadczenia zdrowotne

3
Zapisz się

Zakres tematów poruszanych na szkoleniu

 • jak poprawnie przygotować ofertę,
 • ocena oferty przez komisję konkursową,
 • proces odwoławczy.

Cel szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z tajnikami procesu składania ofert w postępowaniach na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Grupa docelowa

 • Pracownicy świadczeniodawcy realizującego świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 2h 00min

Raportowanie i sprawozdawczość w ochronie zdrowia

4
Zapisz się

Zakres tematów poruszanych na szkoleniu

 • jaki jest cel i rola sprawozdawczości
 • świadczeniodawca i płatnik (NFZ) a sprawozdawczość dla Ministerstwa Zdrowia.

Cel szkolenia

 • poznanie procesu przygotowania sprawozdawczości
 • zapoznanie się z zasadami sprawozdawczości  dla Ministerstwa Zdrowia.

Grupa docelowa

 • Pracownicy świadczeniodawcy realizującego świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 2h 15min

Komunikacja interpersonalna

9
Zapisz się
Szkolenie obejmuje informacje dotyczące komunikacji interpersonalnej, komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W programie szkolenia znajdą się praktyczne techniki wpływania na innych oraz wypracowania postaw wzmacniających wizerunek.Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 2h 30min

Techniki radzenia sobie ze stresem

8
Zapisz się
Szkolenie zakłada zapoznanie się z informacjami dotyczącymi stresu m.in. czym jest stres, skąd się bierze w naszym życiu, w jaki prosty sposób można sobie z nim poradzić oraz sposoby jego kontrolowania i radzenia sobie ze stresem na co dzień.Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 2h 00min

Zarządzanie sobą w czasie

7
Zapisz się
Celem szkolenia z zarządzania sobą w czasie jest rozwój kompetencji i umiejętności pozwalających na bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy, określenie priorytetów zawodowych, a także umiejętne planowanie zadań, by zwiększyć szanse na ich realizację. Przedstawione zostaną praktyczne techniki właściwego zarządzania sobą w czasie, by w pełni wykorzystać czas przeznaczony na karierę zawodową oraz życie prywatne.Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 2h 30min

Techniki negocjacji

6
Zapisz się

Szkolenie z technik negocjacji ma za zadanie udoskonalenie umiejętności negocjacyjnych. Uczestnicy dowiedzą się: czym są negocjacje i czemu służą, jakie są techniki negocjacyjne – podstawowe i profesjonalne, co to jest manipulacja oraz jak się przed nią bronić, jakie są cechy skutecznego negocjatora.Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 2h 20min