Komunikacja interpersonalna i w social mediach


Pobierz

Publikacja jest dedykowana realizatorom pilotażu opieki koordynowanej. Pilotaż jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK). Etap II. Faza pilotażowa – model POZ PLUS”.

Publikacja stanowi zestaw praktycznych wskazówek dla podmiotów leczniczych w zakresie zachęcania pacjenta do udziału w badaniach profilaktycznych, ale również wskazówek dotyczących codziennej, podstawowej rozmowy między pacjentem, a personelem medycznym. Ukazuje jednocześnie zagadnienia związane z potencjałem w kształtowaniu relacji z pacjentami poprzez media społecznościowe. Prezentuje sposób oddziaływania platform społecznościowych na różnych interesariuszy systemu opieki zdrowotnej i wskazuje sposób współpracy tych interesariuszy. Niniejsza publikacja to również zwrócenie uwagi na konieczność opracowania efektywnej strategii komunikacji, otwartej na nowe formy i kanały komunikacji przez podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej.

Opieka koordynowana Lepiej i taniej


Pobierz

Słowo wstępu
Recenzja – dr hab. n. med. Donata Kurpas, prof. nadzw
Czy można zapewnić lepsze zdrowie, zwiększyć jakość i obniżyć koszty leczenia poprzez wykorzystanie skoncentrowanej na pacjencie opieki zintegrowanej? Niniejsza książka zawiera odpowiedź na to pytanie – Schrijvers łączy analizę ponad 500 badań prowadzonych w okresie od lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku do połowy sierpnia 2016 r. – z latami własnych doświadczeń z pracy w systemach zintegrowanej opieki medycznej. Autor wyodrębnia sześć wymiarów opieki zintegrowanej: rodzaj, uznanie pacjenta za partnera, jakość opieki, płatności, zagadnienia e-zdrowia i zarządzanie zmianami w systemie opieki .zdrowotnej. Każdy z tych elementów opisuje i poddaje dogłębnej analizie. I jaka jest jego odpowiedź? Tak, można to uczynić, jednak przed nami jeszcze długa droga do osiągnięcia celu. Niniejsze opracowanie to obowiązkowa lektura dla tych wszystkich, którzy dążą do współpracy w systemie opieki zdrowotnej: lekarzy i pracowników medycznych, innowatorów, decydentów, studentów i ich nauczycieli. Guus Schrijvers jest ekonomistą specjalizującym się w systemach opieki zdrowotnej oraz profesorem emerytowanym zdrowia publicznego (1987–2012) w Uniwersyteckim Ośrodku Medycznym w Utrechcie. Jest założycielem i prezesem Międzynarodowej Fundacji na rzecz Zintegrowanej Opieki Medycznej (International Foundation of Integrated Care). Przez wiele lat pełnił także funkcję redaktora naczelnego International Journal of Integrated Care. Opublikował setki artykułów naukowych i książek.

OPIEKA KOORDYNOWANA: Projekt modeli do programu pilotażowego Strategia wdrożenia


Pobierz

W napisanym w formie podręcznika raporcie przedstawiono najważniejsze atrybuty trzech modeli opieki koordynowanej, wraz ze strategią wdrożenia dla Polski, międzynarodowe przykłady opieki koordynowanej, koszty wybranych usług ambulatoryjnych, raporty na temat konsumpcji świadczeń, a także kosztorysy i materiały dodatkowe. Prezentowany projekt raportu ma być dla decydentów podstawą do opracowania nowych modeli opieki koordynowanej.
Raport składa się z dwóch głównych części:
■■
Część pierwsza: wprowadzenie zawierające podstawowe informacje i wybrane przykłady z innych krajów (więcej przykładów zamieszczono w Załączniku 1).
■■
Część druga: opis trzech modeli opieki koordynowanej, ze szczególnym uwzględnieniem ich zakresu, finansowania oraz monitorowania i ewaluacji.

MODEL 1 Podręcznik wdrożenia pilotażu


Pobierz

Model 1 rozszerzonej podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje zakres podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), wybrane świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) oraz rehabilitację (opcjonalnie). Ponadto, oferuje szersze kompetencje zespołowi POZ złożonemu z lekarzy rodzinnych, pielęgniarek, położnych oraz fizjoterapeutów (opcjonalnie).
Głównym celem tego modelu jest rozszerzenie i wsparcie realizacji potrzeb zdrowotnych populacji objętej opieką poprzez wysokiej jakości świadczenia i aktywne zapewnienie opieki zdrowotnej obywatelom, bez względu na ich stan zdrowia, w sposób kompleksowy łącząc działania profilaktyczne i medycynę naprawczą.

MODEL 2 Podręcznik wdrożenia pilotażu


Pobierz

Model 2 oparty jest na racjonalnej, planowej współpracy pomiędzy świadczeniodawcami w zakresie opieki zdrowotnej (personel medyczny, placówki opieki zdrowotnej), wzajemnej swobodzie przy podejmowaniu decyzji klinicznych, oraz sprawnym przekazywaniu informacji i danych w celu zwiększenia efektywności działań podejmowanych w procesach klinicznych lub organizacyjnych.
Istotnym elementem modelu są czynności mierzące i oceniające (M&E – monitoring i ewaluacja) działania podejmowane w ramach AOK. Przewiduje się, że zarówno płatnik, jak i inne organizacje (w tym sami świadczeniodawcy), będą prowadzić działania monitorujące jakość opieki zdrowotnej oraz jej efektywność kosztową, w oparciu o wskaźniki opracowane na etapie pilotażu. Bardzo istotnym elementem działań związanych z M&E będzie publiczne upowszechnianie danych, analiz i wiedzy zdobytej w ramach działań monitoringowych. Dzięki upowszechnieniu wniosków płynących z ewaluacji podkreślona zostanie nie tylko przejrzystość interwencji, ale także ich skuteczność.

MODEL 3 Podręcznik wdrożenia


Pobierz

Model trzeci jest odpowiedzią na brak integracji między usługami opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.
W oparciu o informacje wynikające z Modelu 1 i 2, a także z analizy świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla osób w podeszłym wieku, prezentowany Model 3 łączy najważniejsze elementy obu sektorów, proponując kompleksowe usługi w ramach Centrum Opieki Domowej (COD).
Model jest rozwiązaniem wynikającym z potrzeb określonych przez klienta podczas dyskusji i analiz merytorycznych, a jednocześnie wpisuje się w podpisaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Bank Światowy umowę dotyczącą świadczenia usług doradczych (RAS).

Opieka koordynowana na świecie. Przykłady mające pomóc usprawnić (podstawowa) opiekę zdrowotna w Polsce.


Pobierz

Publikacja dotycząca najlepszych rozwiązań międzynarodowych poświęconych opiece koordynowanej została zrealizowana w ramach projektu pt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Integrated Care around the world. Examples to help improve [primary] health care in Poland.


Download

The publication of best international solutions in integrated care has been prepared in the framework of the project entitled ‘Preparing, testing and implementation of integrated care organisation (ICO) into health care system –Phase 1 Designing integrated/coordinared health care models for Poland’, co-financed by the European Union under the European Social Fund.

Kolorowa Książeczka Zdrowia


Pobierz

„Kolorowa Książeczka Zdrowia” to publikacja przygotowana z myślą o najmłodszych pacjentach. Książeczka zawiera 16 stron wśród, których znaleźć można łamigłówkę, krzyżówkę, kolorowankę i labirynt. Tematyka wszystkich zadań dotyczy zdrowia.

Mały Pacjent – poradnik dla rodziców i personelu


Pobierz
Podręcznik „Mały Pacjent – poradnik dla rodziców i personelu” to publikacja skierowana przede wszystkim do opiekunów prawnych i faktycznych małoletnich pacjentów. Jej celem jest przystępna prezentacja praw pacjenta oraz przekazanie praktycznych wskazówek odnośnie umiejętnego postępowania z małym pacjentem i jego problemami związanymi z chorobą, procesem leczenia i postępowaniem terapeutycznym.
Treść została przygotowana przez panie: Katarzynę Wnęk – Joniec, Lucynę Pławecką – Stolarską i Natalię Lipowską i obejmuje porady dotyczące przygotowanie dziecka do planowanej hospitalizacji lub zabiegu operacyjnego, jak również prezentację „dobrych praktyk” polskich placówek medycznych.