Epidemiologia schorzeń i struktura zachorowań w praktyce lekarza rodzinnego


Wyświetl

Autor: Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, Bartosz J. Sapila, Andrzej Steciwko

Tytuł: Epidemiologia schorzeń i struktura zachorowań  w praktyce lekarza rodzinnego/Epidemiology of diseases and structure of morbidity in family medicine practice

Opublikowane: Family Maedicine& Primary Care Review 2011

Streszczenie: Wstęp. Lekarz rodzinny spotyka się w swojej codziennej pracy z najróżniejszymi schorzeniami i problemami. Praktyka lekarza rodzinnego jest praktyką ogólną i powszechną, a on sam działa w szerokim zakresie kompetencji i obejmuje opieką całokształt problemów zdrowotnych człowieka. Cel pracy. Analiza epidemiologiczna chorób w praktyce lekarza rodzinnego, określenie najczęstszych problemów, z jakimi zgłaszają się pacjenci do lekarza, częstości występowania i rodzaju schorzeń ostrych i przewlekłych, liczby i struktury wizyt w praktyce i domu chorego. Materiał i metody. Analizie poddano wszystkie porady lekarskie, które miały miejsce w ciągu ostatnich 4 lat, w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2010 r. Badanie przeprowadzono w Modelowej Praktyce Lekarza rodzinnego we Wrocławiu, posiadającej 2500 zadeklarowanych pacjentów. Rezultaty. Analizie poddano łącznie 43 570 porad lekarskich, które miały miejsce w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2010 r. Średnia miesięczna liczba porad wynosiła 908, najwięcej wizyt odnotowano w miesiącu listopadzie, styczniu i marcu. We wszystkich poddanych analizie latach kobiety istotnie częściej korzystały z porad lekarskich niż mężczyźni. Wśród najczęstszych schorzeń ostrych, z którymi zgłaszają się pacjenci do lekarza rodzinnego, obok infekcji górnych dróg oddechowych, znalazły się urazy, bóle brzucha i infekcje przewodu pokarmowego, zakażenia układu moczowego i różnego rodzaju neuralgie. Natomiast najczęstszymi schorzeniami przewlekłymi okazały się: nadciśnienie, choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa, cukrzyca, a także choroba niedokrwienna serca i zaburzenia gospodarki lipidowej. Wnioski. Trudno jest stworzyć w ramach statystyki wymierny obraz zagadnień i problemów, z którymi boryka się lekarz rodzinny w swojej codziennej pracy. Obok ostrych zachorowań o charakterze infekcyjnym i urazowym, coraz większy odsetek porad stanowią choroby przewlekłe, spośród których dominują: nadciśnienie, cukrzyca, schorzenia układu kostno-stawowego oraz choroby serca i układu krążenia.

Tagi: Praktyka lekarza rodzinnego. Epidemiologia. Schorzenia ostre i przewlekłe. Najczęstsze przyczyny zgłoszeń.

 

Ocena wdrażania praktyk laktacyjnych w ramach obowiązującego standardu opieki okołoporodowej oraz sposobu żywienia dzieci od urodzenia do 12. miesiąca życia


Wyświetl

Opis: Badanie realizowane było przez prof. Barbarę Królak-Olejnik we współpracy z Dorotą Paluszyńską, Anną Szczygieł oraz Danutą Gajewską przy udziale firmy TNS, finansowane przez Fundację NUTRICIA.

Tytuł: Raport z badania. Ocena wdrażania praktyk laktacyjnych w ramach obowiązującego standardu opieki okołoporodowej oraz sposobu żywienia dzieci od urodzenia do 12. miesiąca życia

Tagi: Laktacja. Karmienie piersią. Standardy okołoporodowe.

 

Analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje rozwiązań systemowych


Wyświetl

Przygotował: Zespół do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie  Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Przewodniczący:Tomasz Tomasik
Wiceprzewodniczący:Witold Lukas
Członkowie:Teresa Dobrzańska-Pielichowska, Jarosław Drobnik, Maciej Godycki-Ćwirko, Bożena Janicka, Ewa Janiuk, Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, Mariusz Kocój, Adam Kozierkiewicz, Jacek Krajewski, Stanisław Maćkowiak, Andrzej Masiakowski, Agnieszka Mastalerz-Migas, Maria Matusiak, Beata Ostrzycka, Maria Stachowska, Marek Twardowski, Jarosław Wanecki, Olga Wawrzynkiewicz-Jabłońska, Adam Windak, Andrzej Zapaśnik

Tytuł: Analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje rozwiązań systemowych

Opracowane: 8.06.2016

Streszczenie: Mimo, że podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest oceniana jako stosunkowo dobrze funkcjonująca część polskiego systemu ochrony zdrowia, dla jej dalszego rozwoju uzasadnione jest przygotowanie i wdrożenie odpowiedniej ustawy.

pokaż więcej

Niniejsze opracowanie strategiczne ma pomóc w jej przygotowaniu. Dokonano w nim analizy funkcjonowania POZ, sformułowano cele oraz zadania tego poziomu ochrony zdrowia oraz przedstawiono propozycje 10 najważniejszych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania opieki podstawowej. Celami strategicznymi POZ w Polsce są: (1) zachowanie i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa; (2) uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zadowolenia pacjentów ze świadczeń w tym obszarze opieki; (3) ograniczenie finansowych skutków choroby i niepełnosprawności podopiecznych POZ. Analizę funkcjonowania POZ przeprowadzono w odniesieniu do 11 aspektów opieki, które przyporządkowano do 3 wymiarów (struktura, proces i wynik). Opracowanie w ramach każdego z aspektów rozpoczyna się krótkim omówieniem, podkreślającym jego znaczenie dla POZ. Następnie przeprowadzona jest analiza stanu obecnego z przedstawieniem jego silnych i słabych stron. Na tej podstawie wyznaczono cele w każdym z aspektów opieki oraz określono szczegółowe działania konieczne do osiągnięcia tych celów. Ponadto zaproponowano ogólne ramy czasowe, w których działania powinny być zrealizowane. W ramach struktury analizowano 4 aspekty: zarządzanie, podmioty, kadry i uwarunkowania ekonomiczne POZ. Zaproponowano łącznie 25 celów oraz 58 działań wskazanych do realizacji. W odniesieniu do procesów w POZ przedstawiono zagadnienia dotyczące: dostępności, ciągłości, koordynacji i wszechstronności opieki. W tym wymiarze sugerowanych jest łącznie 14 celów oraz 37 koniecznych do podjęcia działań. Omawiając wynik skupiono się na efektywności POZ, jakości opieki i równości w zdrowiu. Określonych jest łącznie 13 celów i 31 działań. Przeprowadzone analizy umożliwiły zaproponowanie 10 strategicznych rozwiązań/zasad („Dekalog dla POZ”), których wprowadzenie do polskiego POZ spowoduje zasadniczą poprawę jego funkcjonowania. Są to:
1.POZ dla każdego-osoby, które nie są objęte ubezpieczeniem uzyskują prawo do opieki w POZ; nie ma konieczności potwierdzania uprawnień systemem eWUŚ.
2.POZ oparta na medycynie rodzinnej-intensyfikacja kształcenia kadr przygotowanych do pracy w POZ; promocja specjalizacji w medycynie rodzinnej; wsparcie w przekwalifikowaniu pielęgniarek i położnych POZ oraz lekarzy (pediatrzy, interniści i inni).
3. Zespół medycyny rodzinnej- tworzenie wspólnych list pacjentów przez lekarza, pielęgniarkę i położną POZ; integracja i wzmacnianie pracy zespołowej; utrzymana możliwość łącznego lub oddzielnego kontraktowania; swoboda wyboru zespołu przez pacjenta i możliwość okresowej zmiany.
4. Poprawa finansowania-utrzymany podstawowy sposób kontraktowania czyli stawka kapitacyjna; dodatkowo: (1) opłata za usługę, (2) budżet powierzony obejmujący: zakres POZ (świadczenia nocnej i świątecznej opieki, świadczenia w środowisku nauczania, transport sanitarny), zakres AOS (konsultacje specjalistyczne jednorazowe oraz stałe leczenie), (3) gratyfikacja za osiąganie określonych efektów w prewencji i terapii, (4) poszerzony zakres świadczeń w ramach opieki koordynowanej; docelowo budżet POZ na poziomie 20% planu finansowego płatnika.
5.Wzmocnienie roli profilaktyki zdrowotnej-lista świadczeń prewencyjnych o udowodnionej skuteczności; ułatwienie dostępu do programów profilaktycznych; znaczne poszerzenie kompetencji, zadań i uprawnień pielęgniarki oraz położnej; wyeliminowanie powielania zadań.
6.Integracja wewnątrz-i międzysektorowa-koordynacja dostępu do świadczeń specjalistycznych przez lekarza POZ; budżet powierzony na świadczenia specjalistyczne i rehabilitację; efektywna komunikacja z różnymi poziomami ochrony zdrowia oraz z opieką społeczną i innymi sektorami.
7. Informatyzacja – ułatwienia w prowadzeniu i popularyzacja elektronicznej dokumentacji medycznej; komunikacja elektroniczna, telekonsultacje, telemonitoring, telemedycyna; wsparcie podmiotów środkami z programów pomocowych UE; szkolenia personelu.
8. Ograniczenie biurokracji – zmniejszenie obowiązków związanych z dokumentacją i sprawozdawczością; rozwijanie relacji opartych na wzajemnym zaufaniu.
9. Poprawa jakości-rozwój systemów wewnętrznej poprawy jakości; upowszechnienie akredytacji praktyk, grup rówieśniczo-koleżeńskich; prowadzenie porównań między praktykami i lekarzami; opracowywanie i implementacja wytycznych klinicznych.
10.Rozwój badań naukowych – wzmocnienie katedr i zakładów medycyny rodzinnej na uczelniach; środki z NCN i NCBiR na badania w POZ; utworzenie Instytutu Medycyny Rodzinnej i POZ. Przygotowanie i wprowadzenie ustawy o POZ pozwoli na zdefiniowanie roli i miejsca opieki podstawowej w systemie ochrony zdrowia oraz umożliwi stałą poprawę jej organizacji i funkcjonowania. Ustawa wzmocni tę część systemu i co ważne, stworzy warunki do zwiększenia efektywności opieki podstawowej. POZ w jeszcze większym stopniu przyczyni się do zachowania i poprawy stanu zdrowia społeczeństwa naszego kraju. Korzyści dla obywateli obejmują między innymi poprawę satysfakcji z uzyskiwanej opieki, łatwiejszy dostęp do lekarza i pielęgniarki, poprawę jakości i bezpieczeństwa świadczeń. Ustawa ułatwi działalność personelu medycznego oraz zmniejszy jego obciążenia administracyjne niezwiązane z potrzebami pacjentów.

pokaż mniej

Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2015 roku


Wyświetl

Autor: Maciej Lulka

Tytuł: Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2015 roku

Data publikacji: 2015

Opis: Publikacja „Kontraktowanie świadczeń przez NFZ” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Kontraktowanie świadczeń przez NFZ” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

 

WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 – 2011


Wyświetl

Autor: Anna Wasiak, Paulina Szeląg

Tytuł: Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007-2011

Opublikowane: 2015

Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie wielkości dokonywanych wydatków na ochronę zdrowia w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. W finansowaniu publicznym uwzględniono wydatki NFZ i wydatki budżetu państwa, natomiast w finansowaniu prywatnym wydatki na ubezpieczenia prywatne z uwzględnieniem ubezpieczeń prywatnych pracodawców oraz wydatki gospodarstw domowych. Przeprowadzona analiza wydatków pozwoliła na wskazanie podstawowych problemów w systemie finansowania opieki zdrowotnej oraz na ukazaniu zmian, które w przyszłości wpłynęłyby na poprawę tego systemu w Polsce i w Unii Europejskiej.

Tagi: Finansowanie ochrony zdrowia. System zdrowotny. Wydatki publiczne i prywatne.

 

Information Template on Social Inculusion of Young People


Wyświetl

Autor: Massimiliano Mascherini, Anna Ludwinek and Stefanie Ledermaier

Tytuł: Information Template on Social Inculusion of Young People

Streszczenie:

The Social inclusion of young people report looks at employment-focused initiatives and broader, more holistic approaches aimed at fighting social exclusion of youth.

In particular, this report investigates the early implementation of the Youth Guarantee across 10 Member States – Belgium, Bulgaria, Estonia, France, Greece, Ireland, Italy, Poland, Spain and the UK. The Youth Guarantee, inspired by similar guarantee schemes from Finland and Sweden (PDF 78 KB), is now a key policy initiative at European level which aims to provide young people with a good quality offer of a job, continued education, apprenticeship or a traineeship within four months of becoming unemployed or leaving education.

pokaż więcej

Among other topics, this research looks into the early implementation of this policy initiative, currently being rolled out across the EU. The report sheds light on the state of play of Youth Guarantee implementation in the selected countries, highlighting which concrete measures have been put in place. It also features a section on the cost of extending policy interventions to all young people in need of support and discusses barriers and challenges for effective Youth Guarantee implementation.

In addition to employment-focused approaches, the report also discusses broader approaches to the social inclusion and participation of young people. It presents a set of policy measures and good practices aimed at ensuring social inclusion of young people in 11 Member States – Belgium, Denmark, France, Greece, Ireland, Latvia, the Netherlands, Slovenia, Spain, Sweden, and the UK. Broader social inclusion policies include those for youth participation, specific policies for disadvantaged groups and policies for access to services and income support that aim to address to particular needs of special youth populations.

pokaż mniej

Data publikacji: 2010

Tagi: Norwegia

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020


Pobierz

Autor: Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej

Tytuł: Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020

Data publikacji: 07.08.2013

Opis: Uchwałą nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. została przyjęta Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020.Główny cele SRKL to rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia.

Poza celem głównym wyznaczone zostały cele szczegółowe:

  1. wzrost zatrudnienia;
  2. wydłużenie aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych;
  3. poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  4. poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej;
  5. podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli.

Przesłanką do prac nad Strategią było założenie, ze wysoka jakość kapitału ludzkiego  przekłada się na jakość życia obecnego i przyszłych pokoleń.

W perspektywie roku 2020 realizacja założonych celów powinna pozwolić na to by Polska zyskała rozwinięty rynek pracy i wysoki poziom zatrudnienia w połączeniu z  wysokiej jakości systemem kształcenia oraz efektywną opieką zdrowotną.

Dzięki temu stanie się coraz bardziej nowoczesnym, atrakcyjnym i konkurencyjnym miejscem do życia.