Badanie poziomu satysfakcji pacjentów z funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i we Włoszech


Wyświetl

Autorzy:  Rutkowska Aneta, Skonieczna Joanna, Olejniczak Dominik

Tytuł: Badanie poziomu satysfakcji pacjentów z funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i we Włoszech. Analiza porównawcza/ Measuring patient satisfaction in primary health care. Comparative analysis

Streszczenie:

Wprowadzenie i cel pracy

Jakość i jej poprawa powinny stanowić kluczową rolę w sektorze medycznym. Celem badania była ocena poziomu satysfakcji pacjentów z systemu podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i we Włoszech na podstawie elementów takich jak uzyskiwanie przez pacjenta informacji w procesie leczenia, aspekty estetyczne, czas oczekiwania na wizytę do specjalisty oraz postawy personelu medycznego wobec pacjenta.
Materiał i metoda
Badanie zostało przeprowadzone w Polsce i we Włoszech w 2012 roku. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Badanie miało charakter anonimowy. Zastosowano dwie wersje ankiet (polską i włoską) złożonych z 25 pytań. Badaniem objęto 200 pełnoletnich osób, 100 osób w Polsce oraz 100 osób we Włoszech. Przedział wiekowy badanych to 18-75 lat.
Wyniki
Polscy respondenci w większości deklarowali, iż najchętniej korzystają z prywatnego sektora ochrony zdrowia (68%). Większość włoskich respondentów (91%) deklaruje częstsze korzystanie z publicznego sektora ochrony zdrowia. W publicznych placówkach dobrze lub bardzo dobrze kompetencje pracowników oceniło, aż 56% polskich badanych oraz około 62% włoskich respondentów. Około 43% polskich badanych oraz 35% włoskich respondentów pozytywnie oceniło system usług zdrowotnych w swoim kraju.
Wnioski
Włoska podstawowa opieka zdrowotna prawdopodobnie wymaga działań mających na celu poprawę przepływu informacji pomiędzy personelem medycznym. Należy również rozważyć przeprowadzenie kontroli oceniających realizację prawa pacjenta do informacji. Funkcjonowanie publicznego sektora opieki zdrowotnej w Polsce powoduje niechęć do korzystania z jego usług. Należy rozważyć implementację rozwiązań mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce

Tagi:  Podstawowa opieka zdrowotna. Jakość opieki zdrowotnej. Pacjenci. Primary health care. Quality of health care.  Patients.


 

Public perception of healthcare personnel in Poland and some other European countries in view of selected studies


Wyświetl

Autorzy: Małgorzata Łosiewicz, Anna Ryłko-Kurpiewska

Tytuł: Public perception of healthcare personnel in Poland and some other European countries in view of selected studies/ Postrzeganie służby zdrowia w Polsce oraz pewnych innych państwach Europy w świetle wybranych badań

Streszczenie:

The paper presents current trends in the perception of healthcare in Poland and other European countries. The authors present the results of numerous surveys conducted both in Poland and abroad, which demonstrate significant changes in the way healthcare is perceived by the public in individual countries. As the diagnosis of how the medical profession is perceived in Poland gives no grounds for optimism, factors affecting its perception must be identified. This shows health-care evaluation to be contextually-based, depending on the performance of both individual healthcare establishments and of the whole healthcare system in Poland. Demography has a heavy impact on the evaluation, as the medical services are being rated by the ageing society/Artykuł przedstawia aktualne tendencje w postrzeganiu służby zdrowia w Polsce i innych krajach Europy. Autorki prezentują wyniki wielu polskich i zagranicznych badań opinii publicznej dowodzących zachodzenia istotnych zmian w postrzeganiu służby zdrowia przez społeczeństwa poszczególnych krajów. Diagnoza postrzegania zawodów medycznych w Polsce nie nastraja optymistycznie, istnieje więc konieczność wskazania determinantów postrzegania tej profesji. W związku z tym okazuje się, że ocena służby zdrowia przebiega kontekstowo i uzależniona jest zarówno od pracy poszczególnych placówek medycznych, jak i całego systemu ochrony zdrowia w Polsce. W ocenie tej ogromną rolę odgrywa też sytuacja demograficzna – ocena świadczeń zdrowotnych dokonywana jest bowiem przez starzejące się społeczeństwo.

Opublikowane: International Business and Global Economy 2015, no. 34/Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej 2015, nr 34.

Tagi: Public image. Healthcare. Opinion polls

 

Wpływ ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia na jakość pierwotnej prewencji chorób układu sercowo−naczyniowego w praktyce klinicznej


Pobierz

Autorzy: Andrzej Pająk, Krystyna Szafraniec, Marianna Janion, Andrzej Szpak, Barbara Wizner, Renata Wolfshaut−Wolak, Grażyna Broda, Izabela Cichocka, Wojciech Drygas, Zbigniew Gąsior, Tomasz Grodzicki, Tomasz Zdrojewski; for a POLKARD study group

Tytuł: Wpływ ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia na jakość pierwotnej prewencji chorób układu sercowo−naczyniowego w praktyce klinicznej

Streszczenie:Wstęp: W 2004 roku Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PPChUK), którego wykonawcą są przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

Cel:
Celem badania zorganizowanego przez zespół ds. prewencji chorób układu krążenia (działającego w ramach programu POLKARD Ministerstwa Zdrowia) było określenie wpływu PPChUK na jakość pierwotnej prewencji w praktyce lekarskiej.
Metody:
W badaniu uczestniczyło łącznie 66 przychodni z 16 województw Polski. W 33 przychodniach był prowadzony PPChUK. Pozostałe 33 przychodnie, w których do 2008 roku nie prowadzono PPChUK, zaliczono do grupy kontrolnej. Spośród osób zarejestrowanych w tych przychodniach, którzy byli w wieku 35–55 lat, nie mieli choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu lub miażdżycy tętnic obwodowych w wywiadzie oraz które miały dokumentację założoną przed 1 stycznia 2005 roku, wylosowano 3940 osób w przychodniach, w których był prowadzony PPChUK oraz 3162 osób w przychodniach, które nie przystąpiły do realizacji tego programu. Dokonano przeglądu dokumentacji medycznej wszystkich zakwalifikowanych osób i zaproszono ich do badania, w którym wzięło udział ostatecznie 2314 osób z przychodni, w których prowadzono PPChUK i 2107 osób z przychodni z grupy kontrolnej.
Wyniki:
W okresie przed wprowadzeniem PPChUK informacje dotyczące występowania czynników ryzyka odnotowano w historii choroby od < 5% (masa ciała, obwód brzucha) do > 40% (ciśnienie tętnicze) pacjentów. Po wprowadzeniu PPChUK odsetek pacjentów, u których odnotowano informacje dotyczące czynników ryzyka, znacznie wzrósł, ale tylko w przychodniach, które w nim uczestniczyły. Znajomość czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego była podobna w obu badanych grupach. Wśród osób, które zgłosiły się do badania, około 10% nie potrafiło wymienić żadnego czynnika ryzyka. Palenie tytoniu było najczęściej wymienianym czynnikiem ryzyka (> 60% badanych), a cukrzyca najrzadziej (< 15% badanych). Nie stwierdzono istotnych różnic między przychodniami, które uczestniczyły i nie uczestniczyły w PPChUK w zakresie częstości udzielania porad dotyczących zaprzestania palenia, diety, redukcji masy ciała i aktywności fizycznej. Tylko około 40% palących otrzymało poradę dotyczącą zaprzestania palenia tytoniu (w większości krótka porada ustna lub przekazanie ulotki). Porady dotyczące diety otrzymało około 40% badanych. Mniej niż 20% badanych otrzymało porady dotyczące obniżenia masy ciała, a 25% porady na temat aktywności fizycznej. Nie stwierdzono również istotnych różnic w odsetku badanych osób, które osiągnęły cele w zakresie eliminacji czynników ryzyka między badanymi grupami. Około 2/3 badanych nie paliło tytoniu, a ponad 65% miało ciśnienie tętnicze 140/90 mm Hg. Także około 70% miało obwód w pasie w pożądanym zakresie, choć tylko u 40% wskaźnik masy ciała wyniósł < 25. Około 20–40% badanych osiągnęło cele leczenia w zakresie stężenia cholesterolu całkowitego (TC) i cholesterolu LDL oraz wskaźnika TC/HDL. Mniej niż 20% badanych osiągnęło 3 podstawowe cele dotyczące diety, a mniej niż 15% podejmowało aktywność fizyczną co najmniej 3 razy w tygodniu.
Wnioski:
1. Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia okazał się skutecznym narzędziem w zakresie identyfikacji osób wysokiego ryzyka. 2. Skuteczność rutynowego postępowania w zakresie redukcji czynników ryzyka w przychodniach POZ jest bardzo słaba. 3. Przekazanie lekarzom POZ pełnej decyzji dotyczącej rodzaju i zakresu podejmowanej interwencji w celu zmniejszenia ryzyka okazało się nietrafnym rozwiązaniem PPChUK. 4. Konieczne jest zmodyfikowanie PPChUK przez wprowadzenie skutecznego programu strukturalnej interwencji.

Wydane: Kardiol Pol 201

Tagi: Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Interwencja

 

INFORMATYZACJA OPIEKI STACJONARNEJ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE WARSZAWSKICH


Wyświetl

Autor: Maria Karlińska

Tytuł: INFORMATYZACJA OPIEKI STACJONARNEJ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE WARSZAWSKICH/IMPLEMENTATION OF HOSPITAL- BASED INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM – AN EXAMPLE OF PUBLIC HOSPITALS IN WARSAW

Streszczenie: Informatyzacja sektora opieki zdrowotnej wymaga wielu nakładów finansowych i pełnego przekonania kadry zarządzającej szpitalami o możliwych korzyściach wynikających z wdrożenia zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego. Aktualny stan informatyzacji polskich szpitali odbiega od średniej Unii Europejskiej. W najbliższej przyszłości powinien on ulec znaczącej poprawie wymuszonej przez zapisy ustawowe. Przykład szpitali stołecznych pokazuje jednak, że przejście na w pełni elektroniczne prowadzenie dokumentacji medycznej z dniem 1 sierpnia 2017 r. będzie stanowiło duże wyzwanie zarówno dla kadry zarządzającej, jak i personelu medycznego.