Stanowisko NFZ w sprawie realizacji pilotażu POZ PLUS

W związku ze rekomendacjami Zarządu Federacji „Porozumienie Zielonogórskie” w sprawie udziału w pilotażu opieki koordynowanej w modelu POZ PLUS, artykuł  dostępny pod linkiem: http://www.federacjapz.pl/index.php?mnu=wiadomosc&id=386 oraz opinią na temat możliwości udziału w programie małych przychodni http://www.federacjapz.pl/index.php?mnu=wiadomosc&id=396 Narodowy Fundusz Zdrowia przedkłada swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie:

Stanowisko NFZ

Analiza profilaktycznych badań bilansowych dla osób dorosłych w Polsce – wstępne wyniki

W „Medical Science Pulse” ukazał się artykuł na temat profilaktycznych badań bilansowych.
Materiał jest dostępny pod linkiem:

https://medicalsciencepulse.com/resources/html/article/details?id=158759

Profilaktyczne badania bilansowe dla osób dorosłych są jednym z podstawowych elementów pilotażowego badania Opieki Koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce. Rekomendacja badań jest wynikiem prac przeprowadzonych w ramach projektu „Przygotowanie, testowanie i wdrażanie organizacji skoordynowanej opieki dla systemu opieki zdrowotnej (OOK)” (Projekt UE – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Cel pracy: Wskazanie wstępnych wyników uzyskanych w pilotażu badań bilansowych u dorosłych oraz możliwości realizacji prewencji w zaproponowanym schemacie w warunkach polskiej POZ. Materiał i metody: Bilanse prowadzono w 13 przychodniach POZ, w 3 placówkach miejskich i 10 na terenach wiejskich, w ramach prac zespołów POZ. Badaniami objęto 122 pacjentów (mediana wieku 45, zakres: 18–65). Narzędzie badań stanowił kwestionariusz bilansowy określający 135 zmiennych w domenach: dane personalne, szczegółowy wywiad z pacjentem, pomiary antropometryczne, badanie fizykalne, wyniki badań diagnostycznych, konkluzje oraz status zdrowotny pacjenta. Wyniki: 71 kobiet (58%) and 51 mężczyzn (42%) uczestniczyło w badaniu. Wskutek badań bilansowych postawiono od razu następujące diagnozy w gabinecie lekarza POZ: kamica żółciowa – 1 przypadek (2,4%), hipercholestrolemia – 36 (85,7%), cukrzyca typu II – 1 (2,4%), niedoczynność tarczycy (TSH 17,78) – 1 (2,4%), kamice nerkowe – 3 (7,1%). Wydano 3 karty DILO z podejrzeniem nowotworów. Zidentyfikowano 6 pacjentów z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym, 12 pacjentów obciążonych dużym ryzykiem wystąpienia depresji, 4 pacjentów z silnym uzależnieniem od nikotyny oraz 19 pacjentów zagrożonych w znacznym stopniu problemem alkoholowym. Wnioski: Badania bilansowe u dorosłych w zaproponowanym schemacie wydają się być formą prewencji możliwą do realizacji przez zespoły POZ w ośrodkach o elementarnym stopniu koordynacji. Proponowany schemat badań bilansowych wymaga jednak dalszych obserwacji w liczniejszej populacji i ośrodkach o zróżnicowanym stopniu koordynacji opieki zdrowotnej.

Źródło:

Analysis of periodic health examinations in the adult Polish community: preliminary results/ Analiza profilaktycznych badań bilansowych dla osób dorosłych w Polsce – wstępne wyniki

Zarządzenie Prezesa w sprawie programu pilotażowego POZ PLUS

start

W dniu 19.03.2018 r. zostało opublikowane Zarządzenie  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 23/2018/DAiS w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”.

Zarządzenie określa zasady realizacji programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ PLUS), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”, realizowanego na podstawie umowy z dnia 28 listopada 2017 r. zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, w tym zasady przyznawania grantów realizatorom tego programu.

Przedmiotem pilotażu  jest przetestowanie nowego modelu opieki koordynowanej nad pacjentami podstawowej opieki zdrowotnej, obejmującego poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, dodatkowo: profilaktyczne świadczenia opieki zdrowotnej, program zarządzania chorobą oraz koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez Zespół POZ PLUS.

Zarządzenie dostępne jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

W dniu 21 marca 2018 r. ukazało się zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

Zarządzenie zmieniające dostępne tutaj.

POZ PLUS – Umowa o współpracy między NFZ a Bankiem Światowym

umowa

W dniu 16.03.2018 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia została podpisana z Bankiem Światowym umowa na świadczenie usług monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego POZ PLUS. Współpraca NFZ z Bankiem jest częścią realizacji projektu pt.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Drugi etap współpracy ma na celu przeprowadzenie kompleksowej oceny programu pilotażowego w celu efektywnego wypełnienia założeń reformy prowadzącej do usprawnienia realizacji świadczeń POZ z perspektywy pacjenta oraz poprawy jakości świadczeń. Współpracę przypieczętowali swoimi podpisami Pan Andrzej Jacyna, p.o. Prezesa NFZ oraz Pan Carlos Piñerúa, Przedstawiciel Banku Światowego w Polsce i krajach bałtyckich.

DSC03546 DSC03551 DSC03557 DSC03563 DSC03566

Filmy edukacyjne dotyczące organizacji opieki koordynowanej

Jak przygotować się do organizacji opieki koordynowanej w jednostce POZ? Jak zaprojektować system identyfikacji pacjentów kwalifikujących się do programów profilaktycznych i badań bilansowych? Jak zbudować harmonogram pracy lekarza POZ dostosowany do danej populacji? Jak efektywnie zorganizować pracę przychodni? Jak zmodyfikować system IT, żeby stanowił wsparcie dla personelu i pacjentów? Jak komunikować się z pacjentami i efektywnie ich edukować? Pacjencie, czy wiesz jak postępować po hospitalizacji? Jakie są inne formy pomocy?
W związku z planowanymi zmianami w systemie ochrony zdrowia, polegającymi na wprowadzeniu opieki koordynowanej na poziomie POZ, Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował filmy edukacyjne dla pacjentów i świadczeniodawców . Seria składa się z 10 krótkich filmów obejmujących instruktaż wideo, przykłady praktycznych rozwiązań techniczno – organizacyjnych czy informatycznych oraz praktyczny informator dla pacjenta.

Poruszane tematy to m.in.:
• Metody zapraszania pacjentów do udziału w programach medycznych
• Aktywne podejście zespołu POZ
• Praca w gabinecie koordynatora z osobami przewlekle chorymi
• Wsparcie pacjenta w realizacji indywidualnego planu opieki medycznej (IPOM)
• Budowa modeli i organizacja edukacji dla pacjentów
• Postępowanie pacjenta po hospitalizacji
• Inne formy pomocy pacjentowi

Dzięki filmom kadra zarządzająca POZ, personel medyczny i niemedyczny będą mieli okazję zapoznać się z kierunkiem planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia i obejrzeć sprawdzone rozwiązania organizacyjne. Pacjenci natomiast dowiedzą się, czego będą mogli się spodziewać ze strony personelu jednostki realizującej program POZ PLUS.

Aby obejrzeć materiały należy kliknąć link.