Analiza finansowa – Model 3: Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ) dla osób starszych po hospitalizacji

Pobierz

Tytuł: Analiza finansowa – Model 3

Streszczenie: Niniejszy dokument opisuje z punktu widzenia finansów, działanie modelu opieki koordynowanej pn. Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ)

Celem opracowania modelu finansowego jest:

1. przedstawienie założeń finansowych w wartościach liczbowych,
2. umożliwienie dokonywania symulacji finansowych uwzględniających różne elementy założeń,
3. dokonanie wstępnego planowania finansowego dla projektu

Analiza finansowa – Model 2: Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ)

Pobierz

Tytuł: Analiza finansowa – Model 2

Streszczenie: Niniejszy dokument opisuje z punktu widzenia finansów, działanie modelu opieki koordynowanej pn. Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ).

Celem opracowania modelu finansowego jest:
1. przedstawienie założeń finansowych w wartościach liczbowych,
2. umożliwienie dokonywania symulacji finansowych uwzględniających różne elementy założeń,
3. dokonanie wstępnego planowania finansowego dla projektu

Analiza finansowa – Model 1: Poszerzona podstawowa opieka zdrowotna (POZ+)

Pobierz

Tytuł: Analiza finansowa – Model 1

Streszczenie: Niniejszy dokument opisuje z punktu widzenia finansów, działanie modelu opieki koordynowanej pn. Poszerzona podstawowa opieka zdrowotna (POZ+).

Celem opracowania modelu finansowego jest:
1. przedstawienie założeń finansowych w wartościach liczbowych,
2. umożliwienie dokonywania symulacji finansowych uwzględniających różne elementy założeń,
3. dokonanie wstępnego planowania finansowego dla projektu

Prewencja – wzorcowe działania w podstawowej opiece medycznej – analizy


Pobierz

Tytuł: Prewencja – wzorcowe działania w podstawowej opiece medycznej – analizy

Streszczenie: Głównym celem badania było odnalezienie najbardziej aktualnych, najlepiej udokumentowanych i potwierdzonych wytycznych we wszystkich przyjętych dziedzinach (palenie, nadwaga/ odżywianie, alkohol, niska sprawność fizyczna, wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu i innych lipidów, spożycie soli, wywiad rodzinny, cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby układu oddechowego, depresja, otępienie starcze, wzrok, słuch, ryzyko upadku, choroby onkologiczne, anemia, gruźlica, osteoporoza, wady postawy) oraz we wszystkich grupach wiekowych.
Autorzy mieli za zadanie odnaleźć „najbliższe dostępne” i „najlepsze dostępne” zalecenia. Oznaczało to w pierwszej kolejności odnalezienie zaleceń w Polsce, następnie w Europie, a potem – jeśli nie były one uznawane – na arenie międzynarodowej. Za najlepsze uznano zalecenia najnowsze i oparte na faktycznych danych z metaanalizy oraz – jeśli takowe były dostępne – poparte randomizowanymi badaniami kontrolowanymi (RCT).
Ze względu na fakt, iż niniejsze opracowanie ma charakter przeglądu, Autorzy w pierwszej kolejności wybierali wytyczne i rekomendacje organizacji naukowych, a dopiero w dalszych działaniach publikacje na temat pojedynczego badania.

Podręcznik – Podstawowa Opieka Zdrowotna. Budowanie, prowadzenie, zarządzanie POZ.


Pobierz

Tytuł: Podręcznik – Podstawowa Opieka Zdrowotna. Budowanie, prowadzenie, zarządzanie POZ.

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim przedstawienie aktualnej praktyki w obszarze organizacji i zarządzania w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej, funkcjonujących w polskim systemie ochrony zdrowia. Jego autorami są eksperci w zakresie prawa, zdrowia publicznego i medycyny rodzinnej, posiadający wieloletnie doświadczenie z pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ, będących zarówno właścicielami praktyk i przychodni, jak i zatrudnionych na podstawie różnego rodzaju umów.

Narzędzia wsparcia dla zarządzania chorobami przewlekłymi (self-management)


Pobierz

Tytuł: Narzędzia wsparcia dla zarządzania chorobami przewlekłymi (self-management)

Streszczenie: Raport powstał w ramach umowy RAS pomiędzy Bankiem Światowym (BŚ), a Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).
Celem raportu jest przedstawienie wybranych narzędzi wsparcia pacjentów i zespołów medycznych w zarządzaniu chorobami przewlekłymi.
Raport stworzony był jako zbiór inspiracji do tworzenia narzędzi na poziomie POZ i danej społeczności odpowiadających problemom i możliwości

Ocena kwestionariusza bilansowego POZ PLUS


Pobierz

Tytuł: Ocena kwestionariusza bilansowego POZ PLUS

Streszczenie: Niniejsze opracowanie zawiera ocenę kwestionariusza bilansowego zastosowanego do przeprowadzenia i udokumentowania badań bilansowych realizowanych jako jeden z elementów opieki koordynowanej w POZ w ramach projektu pilotażowego POZ PLUS. Kwestionariusz bilansowy to pierwsza próba proaktywnego i integrującego podejścia do oceny stanu zdrowia i określenia czynników ryzyka u pacjentów w Polsce. Ocena narzędzia została dokonana na podstawie badania ankietowego, na próbie 100 osób będących profesjonalistami medycznymi, biorącymi udział w realizacji świadczeń bilansowych. Ankieta zawierała pytania charakteryzujące respondenta, 10 sformułowań w postaci 7-stopniowej skali Likerta o zakres informacji zawarty w kwestionariuszu bilansowym oraz 6 lub 7 pytań (w zależności od funkcji osoby wypełniającej ankietę) dotyczących wypełniania kwestionariusza i tworzenia Indywidualnego Planu Postępowania Zdrowotnego (IPPZ). Wnioski z analizy będą mogły być wykorzystane zarówno na etapie trwania pilotażu, jak i po jego zakończeniu, m.in. w celu integracji działań o charakterze profilaktycznym.

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w zakresie fizjoterapii zespołów bólowych kręgosłupa w podstawowej opiece zdrowotnej


Pobierz

Autorzy: Krzysztof Kassolik, Elżbieta Rajkowska-Labon, Tomasz Tomasik, Agnieszka Pisula-Lewadowska, Krzysztof Gieremek, Waldemar Andrzejewski, Anna Dobrzycka, Donata Kurpas

Tytuł: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w zakresie fizjoterapii zespołów bólowych kręgosłupa w podstawowej opiece zdrowotnej.

Streszczenie: Celem niniejszych wytycznych jest zwrócenie uwagi na potrzebę wprowadzenia korekt systemowych w dotychczasowym modelu ochrony zdrowia, aby stały się skutecznym narzędziem poprawy zdrowia. Intencją autorów jest wskazanie założeń nowego podejścia w postępowaniu fizjoterapeutycznym u pacjentów z dolegliwościami narządu ruchu w zespołach bólowych: odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Dotychczasowe przyjęte postępowanie rozwiązuje opiekę nad tą grupą pacjentów w ramach POZ , głównie przez zalecanie farmakoterapii i/lub kierowanie pacjenta do odpowiedniej przychodni w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W tej drugiej sytuacji czas oczekiwania pacjenta od pojawienia się pierwszych objawów bólowych do pierwszego kontaktu z fizjoterapeutą w warunkach Polski wynosi kilka miesięcy. U wielu pacjentów dolegliwości bólowe w zakresie kręgosłupa nie mają złożonego charakteru i wymagają wykonania kilku prostych niskonakładowych zabiegów z zakresu fizjoterapii (masaż, proste zabiegi fizykoterapii i kinezyterapii). W takich przypadkach postępowanie fizjoterapeutyczne powinno opierać się na prostej ocenie stanu pacjenta i na jej podstawie zaplanowaniu terapii. Można to osiągnąć przeprowadzając badanie funkcjonalne oraz ocenę palpacyjną mającą na celu ustalenie, które mięśnie i więzadła odpowiadają za powstawanie dolegliwości bólowych. Ocena ta stanowi podstawę do ustalenia strategii postępowania fizjoterapeutycznego w formie zabiegów masażu, fizykoterapii i kinezyterapii. Dodatkowo należy udzielić prostego instruktażu w zakresie automasażu, autofizykoterapii i autokinezyterapii i uwzględnić potrzebę zastosowania zaopatrzenia ortetycznego, a także innych pomocy technicznych. Potencjalne efekty wprowadzenia takiej formy aktywizacji pacjenta POZ to: zwiększenie możliwości oddziaływania ukierunkowanymi prostymi czynnikami fizykalnymi na dane schorzenie układu ruchu przez samego pacjenta, wspomaganie procesu usprawniania realizowanego przez fizjoterapeutę w POZ oraz AOS i kształtowanie świadomych postaw prozdrowotnych u pacjenta POZ .

Tagi:lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapia, zespoły bólowe kręgosłupa.