Budowa potencjału

Cele:
Budowanie potencjału jest procesem zdobywania, doskonalenia i utrzymywania przez organizację i jednostki umiejętności i wiedzy w celu profesjonalnego wykonywania swojej pracy. Transformacja systemów opieki będzie wymagać stworzenia nowych ról i wypracowania nowych umiejętności. Obejmują one zakres działań od wiedzy technicznej i zarządzania projektami po skuteczne zarządzanie zmianą. Systemy opieki zdrowotnej muszą stać się „systemami uczącymi się”, które nieustannie dążą do poprawy jakości, ograniczania kosztów i zwiększania dostępności. Organizacje muszą budować swój potencjał, tak żeby stać się bardziej elastyczne i odporne. Nieustanne zmiany zapotrzebowania wymagają utrzymania umiejętności, talentów i doświadczenia. Oznacza to konieczność zapewnienia gromadzenia i wykorzystywania wiedzy w celu doskonalenia kolejnych projektów służących zwiększaniu produktywności i skuteczności.

  • Pogłębianie umiejętności; ciągłe doskonalenie.
  • Budowa bazy podstawowych umiejętności, które mogą wypełnić lukę i zapewnić, że potrzeby związane z budowaniem potencjału będą odpowiednio rozumiane i zaspokajane przez technologie informacyjno-komunikacyjne.
  • Dostarczanie narzędzi, procesów i platform, za pomocą których organizacje będą mogły dokonać samooceny i budować własny potencjał do skutecznego wprowadzania zmian.
  • Tworzenie środowiska, w którym usprawnienia procesu realizacji świadczeń będą podlegały ciągłej ocenie i będą realizowane z korzyścią dla całego systemu opieki.

Skala oceny:

0 – Nie uwzględnia się świadczeń opieki zintegrowanej dla celów budowy potencjału organizacji.
1 – Nieliczne próby budowania potencjału w zakresie świadczeń opieki zintegrowanej.
2 – Organizacja pogłębia współpracę związaną z budową potencjału w zakresie opieki zintegrowanej.
3 – Proces systematycznego zdobywania wiedzy na temat opieki zintegrowanej i zarządzania zmianą istnieje, nie został wdrożony na szeroką skalę.
4 – Proces systematycznego zdobywania wiedzy na temat opieki zintegrowanej i zarządzania zmianą został wdrożony na szeroką skalę; wiedza jest rozpowszechniania, umiejętności zatrzymywane, a rotacja wśród doświadczonych pracowników jest niska.
5 – „Uczący się system opieki zdrowotnej skoncentrowany na pacjencie” uwzględniający refleksję i ciągłe doskonalenie.