Badanie poziomu satysfakcji pacjentów z funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i we Włoszech


Wyświetl

Autorzy:  Rutkowska Aneta, Skonieczna Joanna, Olejniczak Dominik

Tytuł: Badanie poziomu satysfakcji pacjentów z funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i we Włoszech. Analiza porównawcza/ Measuring patient satisfaction in primary health care. Comparative analysis

Streszczenie:

Wprowadzenie i cel pracy

Jakość i jej poprawa powinny stanowić kluczową rolę w sektorze medycznym. Celem badania była ocena poziomu satysfakcji pacjentów z systemu podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i we Włoszech na podstawie elementów takich jak uzyskiwanie przez pacjenta informacji w procesie leczenia, aspekty estetyczne, czas oczekiwania na wizytę do specjalisty oraz postawy personelu medycznego wobec pacjenta.
Materiał i metoda
Badanie zostało przeprowadzone w Polsce i we Włoszech w 2012 roku. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Badanie miało charakter anonimowy. Zastosowano dwie wersje ankiet (polską i włoską) złożonych z 25 pytań. Badaniem objęto 200 pełnoletnich osób, 100 osób w Polsce oraz 100 osób we Włoszech. Przedział wiekowy badanych to 18-75 lat.
Wyniki
Polscy respondenci w większości deklarowali, iż najchętniej korzystają z prywatnego sektora ochrony zdrowia (68%). Większość włoskich respondentów (91%) deklaruje częstsze korzystanie z publicznego sektora ochrony zdrowia. W publicznych placówkach dobrze lub bardzo dobrze kompetencje pracowników oceniło, aż 56% polskich badanych oraz około 62% włoskich respondentów. Około 43% polskich badanych oraz 35% włoskich respondentów pozytywnie oceniło system usług zdrowotnych w swoim kraju.
Wnioski
Włoska podstawowa opieka zdrowotna prawdopodobnie wymaga działań mających na celu poprawę przepływu informacji pomiędzy personelem medycznym. Należy również rozważyć przeprowadzenie kontroli oceniających realizację prawa pacjenta do informacji. Funkcjonowanie publicznego sektora opieki zdrowotnej w Polsce powoduje niechęć do korzystania z jego usług. Należy rozważyć implementację rozwiązań mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce

Tagi:  Podstawowa opieka zdrowotna. Jakość opieki zdrowotnej. Pacjenci. Primary health care. Quality of health care.  Patients.