i 

W ramach realizacji projektu pilotażowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził ankietowe badania ewaluacyjne PROM, PREM i PAM oceniające satysfakcję pacjentów w ramach realizacji ogólnopolskiego pilotażu programu POZ PLUS.

Celem badań było poznanie opinii pacjentów i personelu medycznego na temat ich samopoczucia, postrzeganego zdrowia czy warunków pracy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Przeprowadzone badania były badaniami ogólnopolskim o charakterze podłużnym tzn. polegającym na wykonaniu przynajmniej dwukrotnego pomiaru na tej samej próbie badanych, w odstępie dłuższego czasu. Badanie o charakterze podłużnym w swoim założeniu powinno pozwolić na poznanie długotrwałych efektów programu. Podczas drugiej tury badania realizatorom udało się dotrzeć do tych samych pacjentów, którzy zostali zbadani w pierwszej jego części.

Wywiady z respondentami były przeprowadzane podczas dwóch tur:

  • I tura 04.11. 2019 r. – 30.04.2020 r.
  • II tura 10.11.2020 r. – 20.04.2021 r.

Badania przeprowadzono w wybranych ośrodkach POZ w całej Polsce w tym w: placówkach uczestniczących w pilotażu POZPLUS – 38 placówek w I turze i 37 placówek w II turze oraz w placówkach Kontrolnych (nie brały udziału w pilotażu) – 63 placówki w I turze i 54 placówki w II turze.

Do udziału w badaniu zostali zaproszenie pacjenci z następujących grup:

  1. z przynajmniej jednym z następujących schorzeń – zespołami bólowymi kręgosłupa, cukrzycą typu II oraz astmą i/lub POChP (kryterium wejścia do badania w placówkach POZ PLUS była przynależność do programu zarządzania chorobą).
  2. z pacjentami, którzy nie chorują na powyższe schorzenia (kryterium wejścia do badania w placówkach POZ PLUS było przeprowadzenie z pacjentem bilansu).

Obecnie prowadzone są prace związane z analizą zebranych danych i opracowywaniem wniosków i raportów.

ulotka

PLAKAT

i