Komunikat dla świadczeniodawców dot. POZ PLUS

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących program pilotażowy POZ PLUS

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 oraz zaleceniami Centrali NFZ dotyczącymi ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, wskazujemy na możliwość czasowych odstępstw w realizacji programu pilotażowego POZ PLUS. Odstępstwa dotyczą:

 1. Profilaktyczna świadczenia bilansowe:
 • czasowe ograniczenie intensywności zapraszania na badania bilansowe;
 • przesunięcie terminów wykonania badania bilansowego;
 • możliwość zamknięcia badania bilansowego bez udziału osobistego pacjenta w przypadku, gdy zebrane zostały wszystkie niezbędne informacje do zamknięcia kwestionariusza bilansowego i przygotowania IPPZ oraz znane są wyniki wykonanych przez pacjenta wymaganych badań diagnostycznych. Po spełnieniu powyższych warunków zamknięcie bilansu może odbyć się w formie porady telefonicznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, a IPPZ należy omówić z pacjentem w trakcie teleporady oraz wysłać na adres domowy pacjenta. Fakt zamknięcia bilansu w formie teleporady oraz wysłanie IPPZ należy odnotować w dokumentacji medycznej;
 • możliwość odbycia wizyt edukacyjnych specjalistycznych psychologicznych i dietetycznych w  formie porady telefonicznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności z zachowaniem odstępów czasowych opisanych w zarządzeniu Nr 23/2018/DAiS (z póź. zm.);
 • możliwość realizacji wizyt edukacyjnych indywidualnych (w tym kontrolnych) w formie porady telefonicznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności zostanie wprowadzona na cały okres realizacji programu pilotażowego POZ PLUS odpowiednim zarządzaniem Prezesa NFZ.
 1. Program zarządzania chorobą:
 • czasowe ograniczenie włączania do programu zarządzania chorobą pacjentów o niepotwierdzonym wcześniej rozpoznaniu, zwłaszcza jeśli potwierdzenie rozpoznania wymaga kompleksowej diagnostyki (dot. porady wstępnej);
 • możliwość odbycia porad kontrolnych i specjalistycznych (pacjent – lekarz) w formie porady telefonicznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności;
 • możliwość odbycia porad dietetycznych i edukacyjnych indywidualnych w formie porady telefonicznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Przy sprawozdawaniu w raporcie statystycznym świadczeń realizowanych w pilotażu opieki koordynowanej POZ PLUS przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, świadczeniodawca obowiązany jest sprawozdać dane zgodnie z przepisami zarządzenia w sprawie realizacji programu pilotażowego POZ PLUS, z zastrzeżeniem, że wśród kodów istotnych procedur medycznych, wskazać należy odpowiednio do realizacji:

 • 89.0098 – Wizyta z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności –  dla wizyt edukacyjnych i dietetycznych
 • 89.0099 – porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – dla bilansu podstawowego i pogłębionego oraz porad kontrolnych i konsultacji specjalistycznych (pacjent-lekarz)
 • 94.471 – porada psychologiczna za pośrednictwem systemów teleinformatycznych – wizyt edukacyjnych psychologicznych

Ponadto należy pamiętać o zasadach ogólnych związanych z realizacją świadczeń przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, które dotyczą również realizatorów programu pilotażowego POZ PLUS:

 1. Świadczenia – porady wizyty, konsultacje – realizowane przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności mogą być udzielane pacjentom w stanie stabilnym. Odpowiednia adnotacja o sposobie udzielenia świadczenia powinna znaleźć się w dokumentacji medycznej pacjenta. Przy sprawozdawaniu świadczeń świadczeniodawca zobowiązany jest sprawozdać dane zgodne z przepisami zarządzenia regulującego zasady rozliczania świadczeń w danym rodzaju, z zastrzeżeniem, że wśród kodów istotnych procedur medycznych, wskazać odpowiedni kod informujący o realizacji porad/wizyt udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 2. Teleporady mogą być udzielane, sprawozdawane lub rozliczane wyłącznie w sytuacji, gdy zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta, nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego.
 3. U pacjentów w stanie stabilnym, na podstawie decyzji lekarza prowadzącego leczenie, dopuszcza się przesunięcie terminu zarówno badania lekarskiego jak wybranych badań diagnostycznych. Adnotacja o odroczeniu badań powinna znaleźć się w dokumentacji medycznej pacjenta.
Znajduje się w News

Szacowanie wartości zamówienia Telefoniczna pomoc psychologiczna

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny oraz pracochłonności okresowego świadczenia usług pomocy psychologicznej dla osób dzwoniących na Telefoniczną Infolinię Pacjenta NFZ.

Szczegóły w załączniku.

Zgłoszenia szacowanej wartości zamówienia prosimy przesyłać do 30 marca 2020 r. do godziny 13.00 na adres: sekretariat.GPF@nfz.gov.pl

Ważne! Nie jest to zaproszenie do składania ofert, a jedynie prośba o przekazanie szacowanej wartości zamówienia.

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i European Rural and Isolated Practitioners Association dotyczące stosowania prostych form fizjoterapii w formie masażu i automasażu w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, zatwierdzone przez Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii


Pobierz

Autorzy: Krzysztof Kassolik, Elżbieta Rajkowska-Labon, Iwona Wilk, Anna Dobrzycka, Tomasz Tomasik, Waldemar Andrzejewski, Marek Kiljański, Ferdinando Petrazzuoli, Jean-Pierre Jacquet, Jose Augusto Simões, Victoria Tkachenko, Donata Kurpas

Tytuł: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i European Rural and Isolated Practitioners Association dotyczące stosowania prostych form fizjoterapii w formie masażu i automasażu w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, zatwierdzone przez Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii

Streszczenie: Wstęp. W praktyce lekarza rodzinnego do powtarzających się problemów zdrowotnych pacjentów należą dysfunkcje w obrębie układu ruchu. Najczęściej przedmiotem diagnostyki i leczenia są zespoły bólowe kręgosłupa, obręczy barkowej i biodrowej. Zdaniem autorów pracy, fizjoterapię, na równi z innymi dyscyplinami klinicznymi, należy postrzegać jako ważne ogniwo wpływające na
efektywność procesu terapeutycznego w tym zakresie. Na etapie podstawowych świadczeń zdrowotnych leczenie dolegliwości narządu ruchu, zwłaszcza na etapie wczesnych zmian klinicznych, powinno opierać się na wykorzystaniu elementarnych metod fizjoterapii, tj. masażu, zabiegów fizykalnych, kinezyterapii oraz na niedocenionej edukacji pacjenta. Przywrócenie prawidłowego układu przestrzennego tkankom zapewnia warunki do regeneracji i reparacji mięśni, więzadeł i ścięgien, jednak jest to proces wymagający dłuższego czasu. Dlatego też bardzo istotnym elementem jest wprowadzenie autoterapii w formie systematycznie powtarzanych, łatwych do odtworzenia form z zakresu automasażu i autokinezyterapii.
Cel rekomendacji. Przedstawienie znaczenia fizjoterapii w leczeniu dolegliwości w wybranych zespołach bólowych narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem roli masażu. Podkreślenie znaczenia automasażu w procesie przywracania równowagi strukturalnej tkankom. Przedstawienie modelu aktywnego włączenia pacjenta w proces leczenia w ramach przygotowania do autoterapii. Uzasadnienie potrzeby reorganizacji udzielanych świadczeń zdrowotnych w pracy lekarza rodzinnego w ramach NFZ poszerzonych o fizjoterapię w podstawowej opiece zdrowotnej.

Tagi: lekarz rodzinny, podstawowa opieka zdrowotna, automasaż, autoterapia, dolegliwości bólowe narządu ruchu, fizjoterapia.

Ocena palpacyjna mięśni

Ocena palpacyjna mięśni w ramach rekomendacji PTF, PTMR i KLR w zakresie fizjoterapii w dolegliwościach bólowych kręgosłupa, stawu biodrowego i zespole bolesnego barku

04:44 Ocena na tylno-górnej powierzchni krętacza większego kości udowej
05:44 Ocena na powierzchni przyśrodkowej uda, 10 cm powyżej szpary stawu kolanowego
06:57 Ocena na krętarzu mniejszym kości udowej
08:05 Ocena na guzowatości pośladkowej kości udowej
08:55 Ocena na kolcu biodrowym tylnym górnym
09:48 Ocena na kolcu biodrowym przednim górnym
10:50 Ocena na brzegu bocznym kości krzyżowej
11:38 Ocena na części przyśrodkowej wargi wewnętrznej talerza kości biodrowej
12:38 Ocena na żebrach chrzęstnych  1-5 w okolicy mostka
14:40 Ocena na kącie górnym łopatki
15: 28 Ocena na wyrostu kruczym łopatki
16:22 Ocena na guzku większym kości ramiennej
17:20 Ocena na wyrostkach poprzecznych kręgów szyjnych C3-6
18:20 Ocena na wyrostkach poprzecznych dwóch pierwszych kręgów szyjnych C1-2
19:40 Ocena na brzegu bocznym łopatki
20:04 Ocena na brzegu przyśrodkowym łopatki
21:02 Ocena na grzebieniu guzka większego kości ramiennej
22:01 Ocena na bocznej powierzchni wyrostków kolczystych Th 5-7
22:57 Ocena na żebrach chrzęstnych VI-VIII
23:53 Ocena na wardze zewnętrznej talerza kości biodrowej w najwyższym punkcie
24:41 Ocena na trójkątnym początku grzebienia łopatki
25:35 Ocen na krawędzi górnej grzebienia łopatki
26:28 Ocena na powierzchni górnej części barkowej obojczyka
27:24 Ocena na guzowatości naramiennej kości ramiennej

Automasaż w zespole bolesnego barku

Film stanowi instruktaż automasażu w zespole bolesnego barku.  Opisuje jakie mięśnie i tkanki miękkie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe barku a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne tkanki miękkie i mięśnie wchodzące między sobą w zależności strukturalne aby wykonać pełna sesję automasażu.

00:00 – 01:45 Wiadomości wprowadzające
01:46 Część praktyczna:
01:46  Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcję stawu barkowego
02:38 Automasaż w celu normalizacji mięśni dźwigaczy żeber i mięśnia prostownika grzbietu
05: 58 Automasaż w celu rozluźnienia mięśnia nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego i obłego mniejszego
7:38 Automasaż w celu normalizacji mięśni pochyłych i przywrócenie prawidłowej funkcji splotu ramiennego
8:40 Automasaż w celu normalizacji mięśnia piersiowego większego
10:16 Automasaż mięśnia naramiennego w celu rozluźnienia mięśnia czworobocznego grzbietowego

 

Automasaż w dolegliwościach bólowych stawu biodrowego

Film stanowi instruktaż automasażu stawu biodrowego. Opisuje do czego z czasem prowadzą dolegliwości bólowe na tle zwyrodnieniowym w obrębie biodra jak np. zmniejszenie zakresu ruchu w stawie, wzrostu osłabienia mięśni, stopniowej utraty stabilnej i zrównoważonej postawy ciała czy zaburzeń lokomocji.  Opisuje jakie mięśnie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe w stawie biodrowym a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne  mięśnie aby wykonać pełna sesję automasażu.

00:00 – 02:27 Wiadomości wprowadzające
02:28 Część praktyczna:
02:28  Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcję stawu biodrowego

Automasaż w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowo krzyżowego

Film stanowi instruktaż automasażu odcinka lędźwiowo-krzyżowego  kręgosłupa. Opisuje jakie mięśnie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe w tym odcinku kręgosłupa a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne  mięśnie aby wykonać pełna sesję automasażu. Jasno przyczyny bólów kręgosłupa w tym odcinku autorzy podają ciężką pracę fizyczną, wykonywanie czynności powtarzalnych, niewłaściwą postawę, dźwiganie ciężarów, wydłużony czas przebywania w pozycji siedzącej bądź stojącej.

00:00 – 03:15 Wiadomości wprowadzające
03:16 Część praktyczna:
03:16 Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcję kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym
03:24 Automasaż mający na celu normalizację mięśnia gruszkowatego i biodrowo-lędźwiowego
7:13 Normalizacja napięcia więzadła krzyżowo-guzowego

Automasaż w dolegliwościach bólowych odcinka piersiowego kręgosłupa

Film stanowi instruktaż automasażu odcinka piersiowego kręgosłupa. Opisuje jakie mięśnie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe w odcinku piersiowym a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne  mięśnie aby wykonać pełna sesję automasażu. Autorzy zwracają uwagę, że wzrost ryzyka dolegliwości bólowych ma miejsce u osób otyłych, prowadzących siedzący tryb życia i jest powiązany z innymi zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi, w tym wadami postawy.

00:00 – 02:48 Wiadomości wprowadzające
02:49 Część praktyczna:
02:49 Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcje piersiowego odcinka kręgosłupa
02:54 Automasaż normalizujący napięcie mięśnia najszerszego grzbietu
06:11 Automasaż mięśnia naramiennego w celu rozluźnienia mięśnia czworobocznego grzbietu
07:31 Automasaż powięzi piersiowo-lędźwiowej
08:32 Automasaż normalizujący napięcie mięśnia prostownika grzbietu w odcinku piersiowym kręgosłupa