Poszukiwani eksperci do projektu POZ PLUS

W ramach realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, Narodowy Fundusz Zdrowia poszukuje 4 ekspertów, którzy uczestniczyć będą w opracowaniu materiałów merytorycznych do publikacji, scenariuszy szkoleń dla edukatorów/promotorów zdrowia oraz personelu świadczeniodawców w zakresie organizacji opieki koordynowanej, monitorowania jakości oraz wykonywanych świadczeń/usług w opiece koordynowanej.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: agata.szymczak@nfz.gov.pl w terminie do dnia 16 maja 2018 r.

Zarządzenie Prezesa w sprawie programu pilotażowego POZ PLUS

start

W dniu 19.03.2018 r. zostało opublikowane Zarządzenie  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 23/2018/DAiS w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”.

Zarządzenie określa zasady realizacji programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ PLUS), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”, realizowanego na podstawie umowy z dnia 28 listopada 2017 r. zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, w tym zasady przyznawania grantów realizatorom tego programu.

Przedmiotem pilotażu  jest przetestowanie nowego modelu opieki koordynowanej nad pacjentami podstawowej opieki zdrowotnej, obejmującego poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, dodatkowo: profilaktyczne świadczenia opieki zdrowotnej, program zarządzania chorobą oraz koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez Zespół POZ PLUS.

Zarządzenie dostępne jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

W dniu 21 marca 2018 r. ukazało się zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

Zarządzenie zmieniające dostępne tutaj.

Filmy edukacyjne dotyczące organizacji opieki koordynowanej

Jak przygotować się do organizacji opieki koordynowanej w jednostce POZ? Jak zaprojektować system identyfikacji pacjentów kwalifikujących się do programów profilaktycznych i badań bilansowych? Jak zbudować harmonogram pracy lekarza POZ dostosowany do danej populacji? Jak efektywnie zorganizować pracę przychodni? Jak zmodyfikować system IT, żeby stanowił wsparcie dla personelu i pacjentów? Jak komunikować się z pacjentami i efektywnie ich edukować? Pacjencie, czy wiesz jak postępować po hospitalizacji? Jakie są inne formy pomocy?
W związku z planowanymi zmianami w systemie ochrony zdrowia, polegającymi na wprowadzeniu opieki koordynowanej na poziomie POZ, Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował filmy edukacyjne dla pacjentów i świadczeniodawców . Seria składa się z 10 krótkich filmów obejmujących instruktaż wideo, przykłady praktycznych rozwiązań techniczno – organizacyjnych czy informatycznych oraz praktyczny informator dla pacjenta.

Poruszane tematy to m.in.:
• Metody zapraszania pacjentów do udziału w programach medycznych
• Aktywne podejście zespołu POZ
• Praca w gabinecie koordynatora z osobami przewlekle chorymi
• Wsparcie pacjenta w realizacji indywidualnego planu opieki medycznej (IPOM)
• Budowa modeli i organizacja edukacji dla pacjentów
• Postępowanie pacjenta po hospitalizacji
• Inne formy pomocy pacjentowi

Dzięki filmom kadra zarządzająca POZ, personel medyczny i niemedyczny będą mieli okazję zapoznać się z kierunkiem planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia i obejrzeć sprawdzone rozwiązania organizacyjne. Pacjenci natomiast dowiedzą się, czego będą mogli się spodziewać ze strony personelu jednostki realizującej program POZ PLUS.

Aby obejrzeć materiały należy kliknąć link.