Prawa i obowiązki pacjentów

1
Zapisz się

Zakres  tematów poruszanych na szkoleniu

 • formy rejestracji pacjenta u świadczeniodawcy,
 • zasady postępowania przy rejestracji w placówce medycznej,
 • prowadzenie listy osób oczekujących na świadczenia zdrowotne,
 • zasady udostępniania dokumentacji medycznej,
 • weryfikacja dowodów ubezpieczenia zdrowotnego i dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych,
 • szczególne uprawnienia osób do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej,
 • zasady udzielania informacji o prawach przysługujących pacjentom,
 • e-Wuś,
 • Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP).

Cele szkolenia

 • Zapoznanie pracowników rejestracji z zasadami i strategią obsługi ubezpieczonego.

Grupy docelowe

 • Pracownicy rejestracji podmiotów działalności leczniczej posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 4h 00min

Patient’s rights and obligations


Enter
Thematic modules: Forms of patient registration with the Polish healthcare provider Rules for registering at the Polish medical institution Referrals required to be admitted by the healthcare provider and their validity period Managing the lists of patients waiting to health care Rules of disclosure of medical information in Polish health care system Verification of patient proof of health insurance and the documents confirming the right to health care benefits in Poland

Funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia

2

Zapisz się

Zakres tematów poruszanych na szkoleniu:

 • organy władzy publicznej właściwe w zakresie ochrony zdrowia i ich zadania w zakresie  zapewniania dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • prawo do ochrony zdrowia, a konstytucyjny model systemu ochrony zdrowia,
 • świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych oraz system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • system ratownictwa medycznego,
 • orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony zdrowia oraz zmian w systemie opieki zdrowotnej.

Cel szkolenia

 • rozwój kompetencji uczestników w zakresie znajomości prawa aktualnie określającego system opieki zdrowotnej w Polsce, poznanie zasad stanowienia prawa,
 • omówienie odpowiedzialności i kompetencji głównych podmiotów systemu opieki zdrowotnej (MZ, NFZ, Konsultant Krajowy, Konsultant Wojewódzki, organizacje reprezentatywne
 • omówienie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej.

Grupa docelowa

 • Kadra zarządzająca (wyższego i średniego szczebla) podmiotów działalności leczniczej posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 3h 30min

Ewaluacja systemu Jednorodnych Grup Pacjentów


Pobierz

„Ewaluacja wybranych aspektów wdrożenia i funkcjonowania systemu JGP” to raport przygotowany dla Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach projektu „Akademia NFZ”. Głównym celem publikacji  była ocena wdrożenia i funkcjonowania systemu JGP oraz wskazanie rekomendowanych kierunków działań, które powinny wspierać jego dalszy rozwój oraz stabilność.

Przewodnik po leczeniu planowanym za granicą


Pobierz
Publikacja przedstawia praktyczne zasady korzystania z leczenia planowanego za granicą. Podzielona jest w zależności od podstawy prawnej ubiegania się o zgodę na leczenie planowane za granicą, tj. prawo krajowe, prawo UE z podziałem na przepisy o koordynacjii przepisy o dyrektywie o transgranicznej opieki zdrowotnej.

Koordynacja a dyrektywa


Pobierz
Publikacja stanowi profesjonalne źródło wiedzy na temat możliwości korzystania z leczenia zarówno na podstawie dyrektywy transgranicznej, jak i od lat już obowiązujących przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Prawa pacjenta – ściąga dla młodzieży


Pobierz

„Prawa pacjenta – ściąga dla młodzieży” to publikacja w formie komiksu, której głównymi odbiorcami jest młodzież. Komiks zawiera 13 „historii z życia wziętych” prezentujących przygody jakie mogą przytrafić się nastolatkom. Każda  historia zakończona jest puentą związaną z prawami pacjenta, promowaniem zdrowego trybu życia czy bezpiecznych zachowań.

Książka „Jednorodne Grupy Pacjnetów w Europie. W stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach”


Pobierz
Książka ”Jednorodne grupy pacjentów w Europie. W stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach”, jest wynikiem realizacji  projektu EuroDRG, a jej  autorzy  posiadają rozległe doświadczenie związane z systemami DRG. Niniejsza publikacja jest wiernym tłumaczeniem publikacji angielskiej Issued in English by the Open University Press on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies under the title: Diagnosis-related groups in Europe: moving towards transparency, efficiency and quality in hospitals.