Film 10 Informator dla pacjenta z zakresu wybranych świadczeń medycznych. Katalog innych form pomocy pacjentowi.

Film porusza kwestie: w jakich przypadkach można zwrócić się do instytucji pomocy społecznej, jaka jest procedura postępowania w celu uzyskania uprawnień do świadczeń; zagadnienia dotyczące refundacji na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze NFZ; kwalifikacje do objęcia świadczeniem opieki długoterminowej i wsparcie fundacji.

Spotkanie z prof. Guusem Schrijversem

Dnia 2 października br. w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie z prof. Guusem Schrijversem promujące polskie wydanie jego książki pt. Integrated Care. Better and Cheaper”. Z inicjatywy Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach, książka została przetłumaczona na język polski i wydana pod tytułem „Opieka Koordynowana. Lepiej i taniej”.  Publikacja ukazała się w ramach działań projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”, finansowanego ze środków  UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

guuusCzy można zapewnić lepsze zdrowie, zwiększyć jakość i obniżyć koszty leczenia poprzez wykorzystanie skoncentrowanej na pacjencie opieki zintegrowanej? Książka zawiera odpowiedź na to pytanie – Schrijvers łączy analizę ponad 500 badań prowadzonych w okresie od lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku do połowy sierpnia 2016 r. z latami własnych doświadczeń z pracy w systemach koordynowanej opieki medycznej. Autor wyodrębnia sześć wymiarów opieki koordynowanej: rodzaj, uznanie pacjenta za partnera, jakość opieki, płatności, zagadnienia e-zdrowia i zarządzanie zmianami w systemie opieki zdrowotnej. Każdy z tych elementów opisuje i poddaje dogłębnej analizie. I jaka jest jego odpowiedź ? Tak, można to uczynić, jednak przed nami jeszcze długa droga do osiągnięcia celu. Prof. Guus Schrijvers prezentując swoją publikację, przypomniał skąd wziął się pomysł na powstanie książki,  omówił krótką historię opieki koordynowanej, a także  wyjaśnił co to jest model cappuccino i na czym polega.

Nawiązując do przykładów opieki koordynowanej w innych państwach, polskie doświadczenia, sukcesy i trudności  zaprezentował  pan Artur Prusaczyk Wiceprezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach.

Opracowanie to obowiązkowa lektura dla tych wszystkich, którzy dążą do współpracy w systemie opieki zdrowotnej: lekarzy i pracowników medycznych, innowatorów, decydentów, studentów i ich nauczycieli.

OPIEKA KOORDYNOWANA: Projekt modeli do programu pilotażowego Strategia wdrożenia


Pobierz

W napisanym w formie podręcznika raporcie przedstawiono najważniejsze atrybuty trzech modeli opieki koordynowanej, wraz ze strategią wdrożenia dla Polski, międzynarodowe przykłady opieki koordynowanej, koszty wybranych usług ambulatoryjnych, raporty na temat konsumpcji świadczeń, a także kosztorysy i materiały dodatkowe. Prezentowany projekt raportu ma być dla decydentów podstawą do opracowania nowych modeli opieki koordynowanej.
Raport składa się z dwóch głównych części:
■■
Część pierwsza: wprowadzenie zawierające podstawowe informacje i wybrane przykłady z innych krajów (więcej przykładów zamieszczono w Załączniku 1).
■■
Część druga: opis trzech modeli opieki koordynowanej, ze szczególnym uwzględnieniem ich zakresu, finansowania oraz monitorowania i ewaluacji.

MODEL 1 Podręcznik wdrożenia pilotażu


Pobierz

Model 1 rozszerzonej podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje zakres podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), wybrane świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) oraz rehabilitację (opcjonalnie). Ponadto, oferuje szersze kompetencje zespołowi POZ złożonemu z lekarzy rodzinnych, pielęgniarek, położnych oraz fizjoterapeutów (opcjonalnie).
Głównym celem tego modelu jest rozszerzenie i wsparcie realizacji potrzeb zdrowotnych populacji objętej opieką poprzez wysokiej jakości świadczenia i aktywne zapewnienie opieki zdrowotnej obywatelom, bez względu na ich stan zdrowia, w sposób kompleksowy łącząc działania profilaktyczne i medycynę naprawczą.

MODEL 2 Podręcznik wdrożenia pilotażu


Pobierz

Model 2 oparty jest na racjonalnej, planowej współpracy pomiędzy świadczeniodawcami w zakresie opieki zdrowotnej (personel medyczny, placówki opieki zdrowotnej), wzajemnej swobodzie przy podejmowaniu decyzji klinicznych, oraz sprawnym przekazywaniu informacji i danych w celu zwiększenia efektywności działań podejmowanych w procesach klinicznych lub organizacyjnych.
Istotnym elementem modelu są czynności mierzące i oceniające (M&E – monitoring i ewaluacja) działania podejmowane w ramach AOK. Przewiduje się, że zarówno płatnik, jak i inne organizacje (w tym sami świadczeniodawcy), będą prowadzić działania monitorujące jakość opieki zdrowotnej oraz jej efektywność kosztową, w oparciu o wskaźniki opracowane na etapie pilotażu. Bardzo istotnym elementem działań związanych z M&E będzie publiczne upowszechnianie danych, analiz i wiedzy zdobytej w ramach działań monitoringowych. Dzięki upowszechnieniu wniosków płynących z ewaluacji podkreślona zostanie nie tylko przejrzystość interwencji, ale także ich skuteczność.

MODEL 3 Podręcznik wdrożenia


Pobierz

Model trzeci jest odpowiedzią na brak integracji między usługami opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.
W oparciu o informacje wynikające z Modelu 1 i 2, a także z analizy świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla osób w podeszłym wieku, prezentowany Model 3 łączy najważniejsze elementy obu sektorów, proponując kompleksowe usługi w ramach Centrum Opieki Domowej (COD).
Model jest rozwiązaniem wynikającym z potrzeb określonych przez klienta podczas dyskusji i analiz merytorycznych, a jednocześnie wpisuje się w podpisaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Bank Światowy umowę dotyczącą świadczenia usług doradczych (RAS).

Promocja

Szkolenia e- learningowe dla personelu medycznego nt. Karmienia piersią

Zapraszamy do udziału w II edycji ogólnopolskiej promocji skierowanej
do personelu medycznego nt. karmienia piersią

Warunkiem udziału w promocji jest:

  1. zapisanie się na szkolenie e-learningowe, dostępne na stronie http://akademia.nfz.gov.pl/szkolenia-e-learningowe/, w terminie od 14 sierpnia 2017 do 18 września 2017 r.;
  2. odwiedzenie każdej z 12 części szkolenia „O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego” oraz ukończeniu z wynikiem min. 70% testu w określonym przez Organizatora terminie;
  3. przesłanie, podpisanego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:  na adres:

Biuro Projektu Centrala NFZ ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa z dopiskiem „do rąk własnych – Promocja”.

  1. O kolejności wpływu decyduje data stempla odbioru przez organizatora.
  2. Formularz zgłoszeniowy, wypełniony w całości i podpisany przez uczestnika, musi wpłynąć do Centrali NFZ najpóźniej do dnia 18 września 2017 r.

Więcej informacji na temat promocji można znaleźć w załączonym regulaminie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Tel: 22 572 64 62, e-mail: akademianfz@nfz.gov.pl

Czekamy na Państwa zgłoszenia,
Zespół Biura Projektu Akademia NFZ

załączniki: